SFS 1993:912 Lag om ändring i tullagen (1987:1065)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1993:912 Lag om ändring i tullagen (1987:1065)
SFS 1993_912 Lag om ändring i tullagen (1987_1065)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:912

Utkom från trycket

den 30juni 1993

Lag
om ändring i tullagen (1987:1065);

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 och 36 §§ tullagen (1987: 1065)

skall ha följande lydelse.

35 § Tull och annan skatt som har förfallit till betalning skall lämnas för

indrivning. Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras
för ett ringa belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891)

om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställig-
het enligt utsökningsbalken ske. Om säkerhet har ställts eller om varan

utgör säkerhet, får tullmyndigheten ta ut beloppet ur säkerheten.

36 § Om någon, i egenskap av företrädare för en tullskyldig som är

juridisk person, uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har underlåtit att

betala in tull eller annan skatt i rätt tid och ordning, är han tillsammans
med den tullskyldige betalningsskyldig för tullen och skatten. Betalnings-
skyldigheten får helt eller delvis efterges, om det finns särskilda skäl.

Talan om åläggande av betalningsskyldighet enligt första stycket skall

föras vid allmän domstol. Talan får inte väckas sedan den tullskyldiges
betalningsskyldighet för beloppen har fallit bort enligt lagen (1982:188)
om preskription av skattefordringar m.m. Hos den som har blivit ålagd
betalningsskyldighet får indrivning ske i samma ordning som gäller för tull
och annan skatt enligt 35 §.

Den som fullgjort betalningsskyldighet för tull- och skattebelopp enligt

första stycket har rätt att få ut beloppet av den tullskyldige.

Bestämmelsen i 4§ preskriptionslagen (1981:130) gäller i fråga om

regressfordran enligt tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1992/93: 198. bet. 1992/93: SkU27. rskr. 1992/93:448.

1946

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.