SFS 1993:1409 Lag om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1993:1409 Lag om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
SFS 1993_1409 Lag om ändring i lagen (1960_418) om straff för varusmuggling

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1409
Utkom från trycket
den 21 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling;

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § lagen (1960:418) om straff

för varusmuggling skall ha följande lydelse.

19 §2 Om det finns anledning att anta att någon, som anträffas vid en

gräns- eller kustort eller ankommer till en plats, med förbindelse till
utlandet, har på sig gods som enligt denna lag är underkastat beslag, får
tulltjänstemän eller tjänstemän vid Kustbevakningen för att söka efter
sådant gods hos honom utföra kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning
samt ta urinprov. Ingen får dock hållas kvar för urinprovstagning. Om
vederbörande chef för tulldistrikt finner att skärpning av tullkontrollen av
persontrafiken till eller från utlandet med viss lägenhet eller för viss
tidrymd på någon plats är oundgängligen nödvändig, får efter myndighets-
chefens beslut kroppsvisitation utföras på var och en som med lägenheten
eller under tidrymden ankommer till platsen från utlandet eller avreser
från platsen till utlandet. Sådant beslut skall ofördröjligen underställas
Generaltullstyrelsens prövning men skall likväl genast verkställas.

1

Prop. 1993/94:24, bet. 1993/94:JuU7, rskr. 1993/94:67.

2

Senaste lydelse 1988:431.

3663

background image

SFS 1993:1409
Utkom från trycket
den 21 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1960:418) om straff för
varusmuggling;

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 19 § lagen (1960:418) om straff

för varusmuggling skall ha följande lydelse.

19 §2 Om det finns anledning att anta att någon, som anträffas vid en

gräns- eller kustort eller ankommer till en plats, med förbindelse till
utlandet, har på sig gods som enligt denna lag är underkastat beslag, får
tulltjänstemän eller tjänstemän vid Kustbevakningen för att söka efter
sådant gods hos honom utföra kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning
samt ta urinprov. Ingen får dock hållas kvar för urinprovstagning. Om
vederbörande chef för tulldistrikt finner att skärpning av tullkontrollen av
persontrafiken till eller från utlandet med viss lägenhet eller för viss
tidrymd på någon plats är oundgängligen nödvändig, får efter myndighets-
chefens beslut kroppsvisitation utföras på var och en som med lägenheten
eller under tidrymden ankommer till platsen från utlandet eller avreser
från platsen till utlandet. Sådant beslut skall ofördröjligen underställas
Generaltullstyrelsens prövning men skall likväl genast verkställas.

1

Prop. 1993/94:24, bet. 1993/94:JuU7, rskr. 1993/94:67.

2

Senaste lydelse 1988:431.

3663

background image

SFS 1993:1409

Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning, ytlig kroppsbe-

siktning samt urinprovstagning skall verkställas inomhus i avskilt rum
eller i lämpligt utrymme i fartyg samt, om undersökningsman eller den
undersökte begär det och det kan ske utan större omgång, i vittnens
närvaro. Kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning och urinprovstagning

beträffande kvinnor får inte verkställas eller bevittnas av annan än kvinna,
läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Protokoll behöver inte föras och bevis om utförd kroppsvisitation, ytlig

kroppsbesiktning eller urinprovstagning behöver inte utfärdas om inte den
undersökte begär det eller föremål som påträffas tas i beslag.

Bestämmelser om rätt för tullmyndighet att undersöka handresgods

samt resväskor och liknande som medförs av resande finns även i tullagen
(1987:1065).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

3664

background image

SFS 1993:1409

Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning, ytlig kroppsbe-

siktning samt urinprovstagning skall verkställas inomhus i avskilt rum
eller i lämpligt utrymme i fartyg samt, om undersökningsman eller den
undersökte begär det och det kan ske utan större omgång, i vittnens
närvaro. Kroppsvisitation, ytlig kroppsbesiktning och urinprovstagning

beträffande kvinnor får inte verkställas eller bevittnas av annan än kvinna,
läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Protokoll behöver inte föras och bevis om utförd kroppsvisitation, ytlig

kroppsbesiktning eller urinprovstagning behöver inte utfärdas om inte den
undersökte begär det eller föremål som påträffas tas i beslag.

Bestämmelser om rätt för tullmyndighet att undersöka handresgods

samt resväskor och liknande som medförs av resande finns även i tullagen
(1987:1065).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

3664

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.