SFS 1994:469 Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1994:469 Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272)
SFS 1994_469 Lag om ändring i uppbördslagen (1953_272)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:469

Utkom från trycket

den 8 juni 1994

Lag
om ändring i uppbördslagen (1953:272);

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om uppbördslagen

(1953:272)2

dels att 49 § 2 mom., 78 § 1 och 2 mom. samt 102 § skall ha följande

lydelse,

dels att i lagen skall införas två nya moment, 78 § 2 a och 2 b mom., av

följande lydelse.

49 § 2 mom.3 Anstånd får medges med högst det belopp som kan antas
bli nedsatt eller falla bort enligt 1 mom. 1 eller som betingas av yrkandet i
omprövningsärendet eller överklagandet.

Om det i fall som avses i 1 mom. 2 och 3 med hänsyn till den skattskyldi-

ges förhållanden och omständigheterna i övrigt kan antas att det belopp

1

Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94: SkU31, rskr. 1993/94:335.

2

Lagen omtryckt 1991:97.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771.

3

Senaste lydelse 1993:894.

842

background image

som avses med anståndet inte kommer att betalas i rätt tid, får anstånd
medges endast om den skattskyldige ställer säkerhet för beloppet genom en
av bank utfärdad garantiförbindelse eller någon annan form av borgen.
Anstånd får dock medges utan att säkerhet ställs om anståndsbeloppet är
förhållandevis ringa eller om det annars finns särskilda skäl. Ställd säker-
het får tas i anspråk när anståndstiden gått ut. I övrigt skall bestämmelser-
na om säkerhet i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar
m.m. tillämpas.

Om yrkandet i omprövningsärendet eller målet bifalls, skall kostnad för

ställd säkerhet ersättas av staten. Ersättningen skall jämkas om endast en
del av yrkandet bifalls eller om det skulle vara oskäligt att ersättning
lämnas. I övrigt skall bestämmelserna i 6�11 §§ lagen (1989:479) om
ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m. m. tillämpas.

78 § 1 mom.4 Arbetsgivare, som enligt lag är bokföringsskyldig skall ha
sin bokföring så ordnad att därav framgår arbetstagares namn, lönebelopp
och skatteavdrags belopp. Om skattsedel eller skattekort har företetts för
arbetsgivaren skall också framgå arbetstagares födelsetid samt nummer på
för honom utfärdad skattsedel.

Också annan arbetsgivare än i första stycket sägs, som har att verkställa

skatteavdrag på arbetstagares lön, är skyldig att i enahanda omfattning
föra anteckningar i hänseende som har sagts nyss.

2 mom.5 Skattemyndigheten får förelägga den som är eller kan antas

vara arbetsgivare att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en
kopia av handling som behövs för kontroll av att bestämmelserna om
skatteavdrag har följts. Bestämmelserna i 3 kap. 1 3 - 14 c §§ taxeringslagen
(1990:324) gäller i fråga om handling eller uppgift som skall undantas från
föreläggande.

Uppgifter som myndighet förfogar över och som behövs för kontroll av

att bestämmelserna om skatteavdrag har följts skall på skattemyndighetens
begäran tillhandahållas denna. Därvid gäller i tillämpliga delar bestäm-
melserna i 3 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324).

2 a mom. Om några uppgifter i en uppbördsdeklaration, en preliminär

självdeklaration eller en ansökan om F-skattesedel behöver kontrolleras
genom avstämning mot räkenskaper, anteckningar eller andra handlingar,
får skattemyndigheten komma överens med arbetsgivaren eller den skatt-
skyldige om att sådan avstämning skall göras vid besök hos honom eller

vid annat personligt sammanträffande.

2 b mom. För kontroll av att den som är eller kan antas vara arbetsgivare

har följt bestämmelserna om skatteavdrag eller att den som ansökt om F-
skattesedel lämnat riktiga och fullständiga uppgifter, får Riksskatteverket
eller skattemyndigheten besluta om revision hos arbetsgivaren eller sökan-
den. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 8�14c §§

taxeringslagen (1990:324).

102 §6 �verklagande av länsrättens beslut om preliminär taxering, debi-

tering eller jämkning av preliminär skatt, verkställande av skatteavdrag

4

Senaste lydelse 1992:680. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

5

Senaste lydelse 1992:1177.

6

Senaste lydelse 1992:680.

843

SFS 1994:469

background image

844

SFS 1994:469

och anstånd med att betala in skatt får prövas av kammarrätten endast om
den har meddelat prövningstillstånd. Vad som sagts nu gäller dock inte
beslut med anledning av en begäran enligt 44 § om besked angående
skyldighet att verkställa skatteavdrag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. De äldre föreskrifterna i 49 § 2 mom. tillämpas fortfarande i fråga om

anstånd som meddelats före ikraftträdandet.

3. De nya föreskrifterna i 102 § träder i kraft den 1 oktober 1994. Beslut

som meddelats av skattemyndigheten före ikraftträdandet överklagas en-
ligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Karin Almgren

(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.