SFS 1994:473 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1994:473 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
SFS 1994_473 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:473

Utkom från trycket

den 8 juni 1994

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

dels att nuvarande 17 kap. 6 § skall betecknas 7 §,
dels att 17 kap. 2, 3, 5 och nya 7 §§, 20 kap. 9§ samt punkt 2 i

övergångsbestämmelserna till lagen skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 17 kap. 6 §, och i

övergångsbestämmelserna en ny punkt, punkt 8, av följande lydelse.

17 kap.

2 § Skattemyndigheten får förelägga den som är eller kan antas vara
deklarationsskyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över
en kopia av handling som behövs för kontroll av deklarationen eller annars
för beskattningen.

Ett föreläggande får förenas med vite om det finns anledning att anta att

det annars inte följs.

3 § Bestämmelserna i 3 kap. 13� 14 c §§ taxeringslagen (1990:324) gäl-
ler i fråga om handling eller uppgift som skall undantas från föreläggande.

5 § Skattemyndigheten får förelägga den som är eller kan antas vara
bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1976:125) eller skyldig att föra
räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979: 141) och annan juri-
disk person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna
över en kopia av handling som rör omsättning av varor eller tjänster som
han förvärvat av, sålt till eller tillhandahållit näringsidkare (kontrollupp-
gift), om det behövs till ledning för beskattning av denne näringsidkare.
Om det finns särskilda skäl får även annan person än som avses i första
meningen föreläggas att lämna kontrolluppgift.

Bestämmelserna i 3 kap. 13� 14 c §§ taxeringslagen (1990:324) gäller i

fråga om handling eller uppgift som skall undantas från föreläggande.

För kontroll av skatt enligt denna lag gäller bestämmelserna i 3 kap. 16 §

taxeringslagen (1990:324).

1

Prop. 1993/94: 151, bet. 1993/94 SkU31, rskr. 1993/94:335.

848

background image

SFS 1994:473

6 § Ett föreläggande enligt 5 § får förenas med vite, om det finns anled-
ning att anta att det annars inte följs.

Om föreläggandet medför att den som föreläggs måste lägga ned ett

betydande arbete för att fullgöra det, får han i stället ställa nödvändiga
handlingar till skattemyndighetens förfogande för granskning.

7 § Skattemyndigheten får besluta om skatterevision för att kontrollera
att deklarations- eller uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och fullständigt.
Skatterevision får göras hos den som är eller kan antas vara bokförings-
skyldig enligt bokföringslagen (1976:125) eller skyldig att föra räkenskaper
enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) och hos annan juridisk person
än dödsbo. Revision får göras även hos den som har anmält sig för

registrering för kontroll av att lämnade uppgifter är riktiga och fullständiga
och hos sådan representant för utländsk företagare som avses i 22 kap. 6 §.

I övrigt gäller i fråga om skatterevision i tillämpliga delar bestämmelser-

na om taxeringsrevision i 3 kap. 8� 14 c §§ taxeringslagen (1990:324).

20 kap.

9 § Bestämmelserna i 6 kap. 10 �24 §§ taxeringslagen (1990:324) gäller
för mål enligt 1 § första stycket.

�verklagande av länsrättens beslut om anstånd med att lämna deklara-

tion eller betala skatt får prövas av kammarrätten endast om den har

meddelat prövningstillstånd.

2. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen. Reglerna i 17
kap. i den nya lagen tillämpas dock även på äldre förhållanden.

8. Föreskrifterna om överklagande i 20 kap. 9 § träder i kraft först den 1

oktober 1994. Beslut som meddelats av skattemyndigheten före ikraftträ-
dandet överklagas enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

849

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.