SFS 1994:474 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1994:474 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
SFS 1994_474 Lag om ändring i lagen (1984_151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

849

SFS 1994:474

Utkom från trycket
den 8 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter;

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter

1

Prop. 1993/94: 151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335.

background image

850

SFS 1994:474

dels att 3 kap. 3, 5 och 7 - 1 5 §§ samt 8 kap. 8 § skall ha följande lydelse,
dels att det i 3 kap. skall införas fyra nya paragrafer, 15 a-15 d §§, och

närmast före 3 kap. 15 § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

3 §2 Beskattningsmyndigheten får förelägga den som är eller kan antas
vara deklarationsskyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna
över en kopia av handling som behövs för kontroll av att uppgifterna i
deklarationen är riktiga eller annars för beskattningen samt prov och
beskrivning på varor som används, säljs eller tillhandahålls på annat sätt i

verksamheten.

Ett föreläggande får förenas med vite, om det finns anledning att anta att

det annars inte följs.

5 § Beskattningsmyndigheten får förelägga den som är eller kan antas
vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1976:125) eller skyldig att
föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) och annan
juridisk person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna
över en kopia av handling rörande rättshandling mellan den som föreläggs
och annan person (kontrolluppgift), om det behövs till ledning för beskatt-
ning av den andre personen eller för kontroll av ansökan av honom om
återbetalning av eller kompensation för skatt. Om det finns särskilda skäl
får även annan person än som avses i första meningen föreläggas att lämna
kontrolluppgift.

Ett föreläggande får förenas med vite om det finns anledning att anta att

det annars inte följs.

Den som föreläggs kan, om föreläggandet medför att han måste lägga

ned ett betydande arbete för att fullgöra det, i stället ställa nödvändiga
handlingar till beskattningsmyndighetens förfogande för granskning.

7 § Beskattningsmyndigheten får besluta om skatterevision för att kon-
trollera att deklarations- och uppgiftsskyldigheten fullgjorts riktigt och
fullständigt.

Skatterevision får även ske för att kontrollera att den som ansökt om

återbetalning av eller kompensation för skatt lämnat riktiga och fullständi-
ga uppgifter i sin ansökan.

Skatterevision får göras hos den som är eller kan antas vara bokförings-

skyldig enligt bokföringslagen (1976:125) eller skyldig att föra räkenskaper
enligt jordbruksbokföringslagen (1979:1141) och hos annan juridisk per-
son än dödsbo.

8 § Ett beslut om skatterevision skall överlämnas till den reviderade

innan revisionen verkställs. Beslutet skall innehålla uppgift om ändamålet
med revisionen och om möjligheten att undanta handlingar och uppgifter
enligt 15 och 15 a §§.

I ett beslut om skatterevision skall en eller flera tjänstemän förordnas att

verkställa revisionen (revisor).

2

Senaste lydelse 1990:331.

background image

SFS 1994:474

9 § En skatterevision skall bedrivas i samverkan med den reviderade
och på ett sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten. För det
fall den reviderade inte samverkar finns bestämmelser om vite i 13 § och
om andra tvångsåtgärder i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i
beskattningsförfarandet.

Revisionen får verkställas hos den reviderade om han medger det.

Revisionen skall ske hos den reviderade om han begär det och revisionen
kan göras där utan betydande svårighet.

10 §3 Om revisionen inte verkställs hos den reviderade skall handlingar-

na på begäran överlämnas till revisorn mot kvitto.

11 §4 Vid skatterevision får räkenskapsmaterial och andra handlingar

som rör verksamheten granskas om de inte skall undantas enligt 15 §. Med
handling forstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpme-
del. Revisorn får ta prov på varor som används, säljs eller tillhandahålls på
annat sätt i verksamheten. Vidare får han granska varulager, inventarier,
fordon, särskild räknarapparatur, mätapparatur och tillverkningsproces-
ser. Han får också prova särskild räknarapparatur och mätapparatur.

Beskattningsmyndigheten får besluta att kassainventering får göras vid

revisionen.

12 §5 Vid skatterevision skall den reviderade tillhandahålla revisorn de

handlingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Han
skall också lämna tillträde till utrymmen som huvudsakligen används i
verksamheten för sådan åtgärd som avses i 11 § och om möjligt ställa en

ändamålsenlig arbetsplats till förfogande. Den reviderade skall i övrigt ge
den hjälp som behövs vid revisionen.

Revisorn skall på begäran ges tillfälle att själv använda tekniskt hjälpme-

del för att ta del av upptagning som kan uppfattas endast med sådant
hjälpmedel, om inte den reviderade i stället tillhandahåller en kopia av

upptagningen och denna utan svårighet kan granskas med annat tillgäng-
ligt tekniskt hjälpmedel. Revisorn får kontrollera att kopian stämmer
överens med den upptagning som finns hos den reviderade.

Vid granskning av upptagning som avses i andra stycket får endast de

tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs för att tillgodo-
se ändamålet med revisionen. Granskningen får inte verkställas via tele-

nät.

13 § Om den reviderade inte fullgör sina skyldigheter enligt 12 § får

beskattningsmyndigheten förelägga honom vid vite att fullgöra dem.

14 §6 En revision får inte pågå längre tid än nödvändigt. Räkenskapsma-

terial och andra handlingar som överlämnats till revisorn skall så snart
som möjligt och senast när revisionen avslutats återlämnas till den revide-
rade.

3

Senaste lydelse 1987: 1229.

4

Senaste lydelse 1987:1229.

5

Senaste lydelse 1987: 1229.

6

Senaste lydelse 1987: 1229.

851

background image

SFS 1994:474

Beskattningsmyndigheten skall snarast lämna meddelande om resultatet

av revisionen till den reviderade i de delar som rör honom.

Handlingar och uppgifter som skall undan tas

15 § På den enskildes begäran skall från föreläggande eller revision

undantas

1. handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken,

2. annan handling med ett betydande skyddsintresse om handlingens

innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör komma till någon

annans kännedom.

Handling som avses i första stycket 2 får undantas endast om handling-

ens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar

även föreläggande att lämna uppgifter.

15 a § En skriftlig begäran om befrielse från föreläggande att lämna
uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling, skall ges

in till länsrätten i det län där den enskilde är bosatt, tillsammans med
föreläggandet och den begärda handlingen eller uppgiften.

Om den reviderade begär att en handling skall undantas från revision

skall handlingen, om beskattningsmyndigheten anser att den bör granskas,
omedelbart förseglas och överlämnas till länsrätten.

Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen eller uppgiften

skall undantas från kontrollen.

15 b § I fråga om upptagning som avses i 11 § första stycket bestämmer

länsrätten i vilken form eller på vilket sätt den skall tillhandahållas i målet.

Länsrätten får i fråga om upptagning som avses i föregående stycke,

besluta om sådana begränsningar i revisorns rätt att själv använda teknis-
ka hjälpmedel som behövs för att uppgift, som skall undantas från gransk-
ning, inte skall bli tillgänglig för revisorn.

15 c § Om den enskilde begär det, skall länsrätten pröva om beslut kan

fattas utan att rätten granskar handlingen.

Anser den enskilde att en handling inte omfattas av kontrollen hand-

läggs frågan om undantagande på sätt som anges i 15 a och 15 b §§ samt i
första stycket.

15 d § Om en handling eller del av handling undantagits från kontroll,

får dess innehåll inte återges eller åberopas vid redogörelse för granskning-
en eller annars inför myndighet. Detta gäller även om en handling, utan
beslut av länsrätten, återlämnats efter det att den begärts undantagen.

Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift gäller

omedelbart om inte annat anges i beslutet.

8 kap.

8 §7 Ett beslut av länsrätten om utdömande av vite får överklagas hos
kammarrätten av den som har förpliktats utge vitet och av Riksskattever-
ket eller det allmänna ombudet.

7

Senaste lydelse 1993:462.

852

background image

�verklagande av länsrättens beslut om anstånd med att lämna deklara-

tion eller betala skatt får prövas av kammarrätten endast om den har

meddelat prövningstillstånd.

SFS 1994:474

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Föreskrifterna om överklagande

i 8 kap. 8 § träder dock i kraft först den 1 oktober 1994.

Beslut som meddelats av beskattningsmyndigheten före ikraftträdandet

överklagas enligt äldre föreskrifter.

De nya föreskrifterna i 3 kap. 15 � 15 d §§ tillämpas om handlingar och

uppgifter begärs undantagna efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

853

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.