SFS 1994:1552 Lag om tullkontroll av varumärkes intrång

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1994:1552 Lag om tullkontroll av varumärkes intrång
SFS 1994_1552 Lag om tullkontroll av varumärkes intrång

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1552
Utkom från trycket
den 27 december 1994

Lag
om tullkontroll av varumärkes intrång;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till rådets för-

ordning (EEG) nr 3842/86 av den 1 december 1986 om fastställande av
åtgärder för att förbjuda övergång till fri omsättning av förfalskade varor,
nedan kallad EG-förordningen.

2 § Generaltullstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 3 i EG-
förordningen. Generaltullstyrelsen skall, om det behövs, samråda med
andra myndigheter.

3 § Varor som kvarhålls av en tullmyndighet skall förvaras på betryggan-
de sätt. Förvaringen skall ske på sökandens bekostnad. När lagakraftvun-
net beslut om förstöring av eller annan åtgärd med de berörda varorna
föreligger, har sökanden rätt till ersättning för dessa kostnader från den
eller dem som beslutet gått emot. Kan kravet riktas mot mer än en person
har dessa ett solidariskt ansvar.

4 § Frågan om ett rättighetsintrång skett och hur det skall förfaras med
varorna i sådant fall prövas av behörig domstol.

Domstolen får meddela interimistiskt beslut om att kvarhållandet skall

upphöra.

Tullmyndigheten skall verkställa lagakraftvunna beslut från domstolen

om frigörande, ändring eller förstöring av varorna.

Om beslutet innebär att varorna skall ändras, skall ändringen bekostas

av den som har rätten till varorna.

5 § Regeringen får föreskriva att avgift skall tas ut för ansökan enligt
artikel 3 i EG-förordningen.

Generaltullstyrelsen kan kräva att sökanden ställer säkerhet för förva-

ringskostnaden enligt 3 §.

6 § Generaltullstyrelsens beslut enligt artikel 3 i EG-förordningen och
enligt 5 § andra stycket denna lag får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1

Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95: SkU8, rskr. 1994/95:96.

5963

background image

SFS 1994:1552

Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning

av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

JAN NYGREN

(Finansdepartementet)

5964

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.