SFS 1994:1906 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1994:1906 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
SFS 1994_1906 Lag om ändring i lagen (1984_151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:1906
Utkom från trycket
den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter;

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 11 och 16 §§ samt 7 kap.

2 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha
följande lydelse.

3 kap.

11 §2 Vid skatterevision får räkenskapsmaterial och andra handlingar

som rör verksamheten granskas om de inte skall undantas enligt 15 §. Med

1

Prop. 1994/95:93, bet. 1994/95: SkU 15, rskr. 1994/95:158.

2

Senaste lydelse 1994:474. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

6661

background image

SFS 1994:1906

handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan
läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpme-

del. Revisorn får ta prov på varor som används, säljs eller tillhandahålls på
annat sätt i verksamheten. Vidare får han inventera kassan, granska varu-
lager, inventarier, fordon, särskild räknarapparatur, mätapparatur och
tillverkningsprocesser. Han får också prova särskild räknarapparatur och
mätapparatur.

16 §3 Skattemyndigheten i Kopparbergs län får uppdra åt Skattemyndig-

heten i Stockholms län, Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län
eller Skattemyndigheten i Malmöhus län att fatta beslut om uppgiftsskyl-
dighet enligt 5 § eller skatterevision enligt 3 kap. i dess ställe.

Riksskatteverket har samma befogenhet som skattemyndigheten har

enligt 3 kap. I förekommande fall tar verket därmed över den befogenhet
som annars skattemyndigheten har.

7 kap.

2 § Skattetillägg enligt 1 § fjärde stycket skall undanröjas av beskatt-
ningsmyndigheten, om deklaration kommer in inom en månad från den
dag då den skattskyldige har fått del av beslutet om skattetillägg.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande i fråga om revisioner som beslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1993:462.

6662

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.