SFS 1995:581 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1995:581 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
SFS 1995_581 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1006

1

Prop. 1994/95:209, bet. 1994/95: SkU42, rskr. 1994/95:365.

utfärdad den 24 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 kap. 16 § mervärdesskatte-

lagen (1994:200) skall ha följande lydelse.

16 kap.

16 § Skatt som inte har betalats in i rätt tid skall lämnas för indrivning.

Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa
belopp.

SFS 1995:581
Utkom från tryckct
den 7 juni 1995

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

background image

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993: 891) om indrivning av

statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsök-
ningsbalken ske.

Begäran om omprövning eller överklagande inverkar inte på skyldighe-

ten att betala skatt.

Om den skattskyldige är försatt i konkurs skall skatten, även om fordran

inte har förfallit till betalning, överlämnas till kronofogdemyndigheten för
åtgärder som avses i 16 § lagen om indrivning av statliga fordringar m. m.

SFS 1995:581

1007

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1995.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.