SFS 1995:1286 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1995:1286 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
SFS 1995_1286 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2350

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

SFS 1995:1286

Utkom från trycket
den 15 december 1995

utfärdad den 7 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)3

dels att 2 a kap. 8 §, 10 a kap. och 13 kap. 27 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 och 5 §§, 2 kap. 1 §, 2 a kap. 2 och 7 §§, 3 kap. 21, 30 a

1

Prop. 1995/96:19, prop. 1995/96:45 och prop. 1995/96:58, bet. 1995/96:SkU13, rskr.

1995/96:72.

2

Jfr rådets direktiv 95/7/EG av den 10 april 1995 om ändring av direktiv 77/388/EEG och

om införande av nya förenklingsåtgärder avseende mervärdesskatt - Tillämpningsområde för
vissa undantag från beskattning och praktiska åtgärder för genomförandet (EGT nr L 102,

5.5.1995, s. 18,Celex395L0007).

3

Senaste lydelse av 2 a kap. 8 § 1994:1798.

Senaste lydelse av 10 a kap. 1995:700.
Senaste lydelse av 13 kap. 27 § 1994:1798.

background image

och 30 d §§, 5 kap. 5, 5 a, 6, 6 a och 9 §§, 7 kap. 8 §, 8 kap. 2 §, 9 a kap. 8
och 18 §§, 10 kap. 6 och 11 §§, 11 kap. 5 a §, 12 kap. 2 §, 15 kap. 1 § samt
20 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 3 kap. 1 a, 21 a och

32 §§ samt 5 kap. 6 b §, samt närmast före 3 kap. 32 § en ny rubrik av
följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas ett nytt kapitel, 9 c, av följande lydelse.

1 kap.

2 §4 Skyldig att betala mervärdesskatt (skattskyldig) är

1. för sådan omsättning som anges i 1 § första stycket 1, om inte annat

följer av 2-4: den som omsätter varan eller tjänsten,

2. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 7 §, om den som omsätter tjänsten är en utländsk företagare:
den som förvärvar tjänsten,

3. för omsättning som anges i 1 § första stycket 1 av sådana tjänster som

avses i 5 kap. 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, om den som omsätter tjänsten är en
utländsk företagare och förvärvaren är registrerad till mervärdesskatt här:
den som förvärvar tjänsten,

4. för sådan efterföljande omsättning inom landet som avses i 3 kap.

30 b § första stycket: den till vilken omsättningen görs,

5. för sådant förvärv som anges i 1 § första stycket 2: den som förvärvar

varan, och

6. för import av varor: den som är skyldig att betala skatt enligt 10 §

tullagen (1994:1550) för den importerade varan.

Särskilda bestämmelser om vem som i vissa fall är skattskyldig finns i

6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

5 §5 Vid import inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då varan
enligt tullagstiftningen skall anmälas till förtullning eller när införsel skall
anmälas med stöd av 9 § tullagen (1994:1550).

2 kap.

1 § Med omsättning av vara förstås

1. att en vara överlåts mot ersättning, eller

2. att en vara tas i anspråk genom uttag enligt 2 och 3 §§.

Med omsättning av tjänst förstås

1. att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhan-

dahålls någon, eller

2. att en tjänst tas i anspråk genom uttag enligt någon av 4-8 §§.

2 a kap.

2 § Med gemenskapsinternt förvärv förstås

1. att någon under de förutsättningar som anges i 3-5 §§ mot ersättning

2351

SFS 1995:1286

4

Senaste lydelse 1994:1798.

5

Senaste lydelse 1994:1798.

6

Senaste lydelse 1994:1798.

7

Senaste lydelse 1994:1798.

background image

2352

8

Senaste lydelse 1994:1798.

9

Senaste lydelse 1994:1798.

SFS 1995:1286

förvärvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av
säljaren eller för någonderas räkning till Sverige från ett annat EG-land,

2. att någon under de förutsättningar som anges i 6 § mot ersättning för-

värvar en vara, om varan transporteras till förvärvaren av denne eller av
säljaren eller för någonderas räkning till ett annat EG-land från Sverige
eller ett annat EG-land,

3. att någon under de förutsättningar som anges i 7 § första stycket för

över en vara från en verksamhet i ett annat EG-land till Sverige, om inget
annat följer av 7 § andra stycket, eller

4. att någon i de fall som anges i 9 § för över en vara från ett annat EG-

land till Sverige.

7 §8 En vara skall anses förvärvad enligt 2 § 3, om

- den som för över varan bedriver yrkesmässig verksamhet i ett annat

EG-land,

- överföringen görs för denna verksamhet, och
- överföringen görs genom att varan transporteras från det EG-landet till

Sverige av den som bedriver verksamheten eller för dennes räkning.

En vara skall inte anses förvärvad enligt 2 § 3, om överföringen

1. görs för omsättning på fartyg, luftfartyg eller tåg under färd med av-

gångsplats i ett EG-land och ankomstplats i ett annat EG-land,

2. utgör ett led i omsättningen av en tjänst som utförs åt den som för

över varan och tjänsten avser arbete i Sverige på den överförda varan, om
transporten av varan avslutas i Sverige och varan, sedan arbetet utförts,
skickas tillbaka till näringsidkaren i det EG-land som varan ursprungligen
överförts från,

3. görs för att den överförda varan skall användas för omsättningen av

tjänster i Sverige och varan därför skall användas tillfälligt här i landet,

4. görs för att den överförda varan tillfälligt, högst 2 år, skall användas i

Sverige, under förutsättning att motsvarande import skulle ha varit skattefri
här i landet enligt vad som gäller för temporär import från ett icke med-
lemsland, eller

5. görs för sådan omsättning som anges i 5 kap. 9 § eller i 3 kap. 30 a §.
När någon av de förutsättningar som anges i andra stycket inte längre

föreligger, skall varorna anses ha överförts enligt reglerna i första stycket.

3 kap.

1 a § I 9 c kap. finns särskilda bestämmelser om undantag från skatte-
plikt under den tid som varor är placerade i vissa lager.

21 §9 Från skatteplikt undantas omsättning av

1. skepp för yrkesmässig sjöfart eller yrkesmässigt fiske,

2. fartyg för bogsering eller bärgning,
3. luftfartyg för yrkesmässig person- eller godsbefordran,

4. tjänster, såsom ombyggnad, reparation, underhåll, befraktning och ut-

hyrning som avser sådana fartyg eller luftfartyg,

5. delar, tillbehör eller utrustning till sådana fartyg eller luftfartyg, när

varan

background image

- säljs eller hyrs ut till den som äger fartyget eller luftfartyget eller den

som varaktigt nyttjar fartyget eller luftfartyget enligt avtal med ägaren, eller

- förs in till landet för ägarens eller nyttjanderättshavarens räkning, och

6. tjänster som avser delar, tillbehör eller utrustning som anges i 5.
Undantaget för skepp för yrkesmässigt fiske gäller alla skepp, som säljs

eller införs för sådant fiske, oavsett om skeppet är särskilt anordnat för
detta ändamål eller inte.

Undantaget gäller inte för skepp, som är sådana farkoster för vilka för-

flyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till huvuduppgiften.
Undantaget gäller inte heller omsättning eller import av flodsprutor, pon-
tonkranar, flytdockor och andra farkoster som hänför sig till tulltaxe-
nummer 89.05 och som inte är bärgningsfartyg.

Med yrkesmässig sjöfart avses även transport med skepp av eget gods.

Med skepp för yrkesmässig sjöfart jämställs luftkuddefarkoster för yrkes-

mässig person- eller godsbefordran.

21 a § Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhanda-
hålls av mäklare och andra förmedlare, som handlar för någon annans
räkning i dennes namn, om tjänsten avser en sådan omsättning som anges i

21 §.

30 a §10 Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras
av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett
annat EG-land, om

1. köparen är registrerad i ett annat EG-land som skattskyldig till mer-

värdesskatt för omsättning av varor eller tjänster eller för förvärv av varor,

2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson,
3. köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land eller

en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller
ett sådant konsulat, i den omfattning som frihet från mervärdesskatt för
sådant förvärv råder enligt reglerna i det EG-landet, eller

4. köparen är en internationell organisation med säte i ett annat EG-land,

en medlemsstats ombud vid eller en person med tjänst hos eller uppdrag av
en sådan organisation, i den omfattning som frihet från mervärdesskatt för
sådant förvärv råder enligt reglerna i det EG-landet.

Omsättning av nya transportmedel undantas enligt första stycket 1 från

skatteplikt, även om köparen inte är registrerad till mervärdesskatt.

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls Euro-

peiska gemenskapernas institutioner i ett annat EG-land, i den omfattning
som frihet från mervärdesskatt i det landet medges för motsvarande om-

sättning till institutionen.

30 d §11 Från skatteplikt undantas gemenskapsinterna förvärv som görs
av utländska företagare om rätt till återbetalning enligt 10 kap. 1-4 §§ av
hela skatten med anledning av förvärvet skulle ha förelegat.

Från skatteplikt undantas även gemenskapsinterna förvärv som görs un-

der sådana förutsättningar att rätt till återbetalning skulle föreligga enligt

10 kap. 6 och 7 §§.

10

Senaste lydelse 1995:700.

11

Senaste lydelse 1995:700. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

2353

SFS 1995:1286

background image

2354

SFS 1995:1286

Undantag för viss omsättning i samband med import

32 § Utgör ersättningen för en tjänst en sådan omkostnad som enligt
7 kap. 8 § andra stycket skall ingå i beskattningsunderlaget för import, är
omsättningen av tjänsten undantagen från skatteplikt.

5 kap.

5 §12 En transporttjänst är omsatt inom landet, om den utförs i Sverige
och inget annat följer av 5 a § första stycket. En transporttjänst som utförs i
Sverige och i något annat land skall dock anses i sin helhet omsatt utom-
lands, om transporten sker direkt till eller från utlandet och inget annat
följer av 5 a § första stycket.

Befordran av brev till utlandet i postverksamhet som avses i 3 § postla-

gen (1993:1684) skall anses som en omsättning inom landet.

Förmedling av en transporttjänst enligt första stycket är omsatt inom lan-

det, om transporttjänsten är omsatt inom landet och inget annat följer av
5 a § andra stycket.

5 a §13 En transporttjänst som avser en varutransport som påbörjas i ett
EG-land och avslutas i ett annat EG-land eller som har ett direkt samband
med en sådan varutransport och som påbörjas och avslutas i samma EG-
land, skall anses omsatt i Sverige, om

1. transporten påbörjas här i landet och förvärvet av tjänsten inte har

gjorts under angivande av ett registreringsnummer för köparen i ett annat
EG-land, eller

2. köparen av tjänsten är registrerad till mervärdesskatt här i landet och

köparen har förvärvat tjänsten under angivande av registreringsnumret.

Förmedling som görs för någon annans räkning i dennes namn av en så-

dan varutransporttjänst som anges i första stycket skall anses vara omsatt
inom landet, om

1. transporten påbörjas här i landet och förvärvet av förmedlingstjänsten

inte har gjorts under angivande av ett registreringsnummer för köparen i ett
annat EG-land, eller

2. transporten påbörjas i ett annat EG-land men köparen av förmed-

lingstjänsten är registrerad till mervärdesskatt här i landet och han har
förvärvat tjänsten under angivande av registreringsnumret.

6 §14 Om inget annat följer av 6 a eller 6 b § är tjänster omsatta inom
landet, om de utförs i Sverige och avser:

1. kulturella aktiviteter, artistiska framträdanden, idrott, underhållning,

undervisning, vetenskap och liknande verksamhet, däri inbegripen verk-
samhet som arrangör och andra med en i denna punkt angiven verksamhet
förbundna åtgärder,

2. omhändertagande, lastning och lossning av gods och andra liknande

tjänster som tillhandahålls som ett led i en varutransport,

3. värdering av varor som är lös egendom, och

4. arbeten på varor som avses i 3, däri inbegripet kontroll eller analys av

sådana varor.

12

Senaste lydelse 1994:1798.

13

Senaste lydelse 1994:1798.

14

Senaste lydelse 1994:1798.

background image

Förmedling av sådana tjänster som avses i första stycket omfattas av be-

stämmelserna i 8 §.

6 a §15 Om en tjänst som anges i 6 § första stycket 2 tillhandahålls som
ett led i en varutransport som avses i 5 a §, skall tjänsten inte anses omsatt i

Sverige om den utförs här i landet och förvärvet av tjänsten har gjorts under
angivande av ett registreringsnummer för köparen i ett annat EG-land. För-
medling som görs för någon annans räkning i dennes namn av en sådan

tjänst skall inte anses omsatt inom landet om den förmedlade tjänsten utförs
i Sverige och förvärvet av förmedlingstjänsten har gjorts under angivande
av ett registreringsnummer för köparen i ett annat EG-land.

Om en tjänst som anges i 6 § första stycket 2 tillhandahålls som ett led i

en varutransport som avses i 5 a §, skall tjänsten anses omsatt i Sverige
även om den utförs i ett annat EG-land om köparen av tjänsten är registre-
rad till mervärdesskatt här i landet och han har förvärvat tjänsten under
angivande av registreringsnumret. Förmedling som görs för någon annans
räkning i dennes namn av en sådan tjänst skall anses omsatt inom landet
även om den förmedlade tjänsten utförs i ett annat EG-land om köparen av
förmedlingstjänsten är registrerad till mervärdesskatt här i landet och han
har förvärvat förmedlingstjänsten under angivande av registreringsnumret.

6 b § En tjänst som anges i 6 § första stycket 3 eller 4 skall inte anses
omsatt i Sverige om den utförs här i landet och varorna sedan tjänsten
utförts har transporterats ut ur landet samt förvärvet av tjänsten har gjorts
under angivande av ett registreringsnummer för köparen i ett annat EG-
land.

En tjänst som anges i 6 § första stycket 3 eller 4 skall anses omsatt i

Sverige även om den har utförts i ett annat EG-land varifrån varorna trans-
porterats ut om köparen av tjänsten är registrerad till mervärdesskatt här i
landet och han har förvärvat tjänsten under angivande av registreringsnum-
ret.

9 §16 En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en
omsättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EG,

2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en spedi-

tör eller fraktförare,

3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet

och hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG,

4. varan är en gemenskapsvara, som levereras i en frizon eller i ett frila-

ger och varan inte är avsedd att användas i frizonen eller frilagret,

5 a. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för

bruk ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg,

5 b. varan levereras till ett fartyg eller luftfartyg för sådan omsättning

som anges i 1 § tredje stycket,

5 c. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för

konsumtion ombord,

6. varan levereras för försäljning i exportbutik enligt 45 § tullagen

(1994:1550),

16

Senaste lydelse 1994:1798.

15

Senaste lydelse 1994:1798.

SFS 1995:1286

2355

background image

SFS 1995:1286

2356

17

Senaste lydelse 1994:1798.

l8

EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex392R2913).

19

Senaste lydelse 1995:700.

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är införd i

exportvagnförteckning,

8. varan levereras för en sådan utländsk företagares räkning som inte är

skattskyldig för omsättningen och leveransen görs inom ramen för ett ga-
rantiåtagande som företagaren gjort, eller

9. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller

stadigvarande vistas i ett annat land än ett EG-land, under förutsättning att

a. ersättningen utgör minst 200 kronor, och
b. säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats

utanför EG före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken
leveransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge anses omsättningen som en omsättning utomlands endast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt
enligt denna lag som hänför sig till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in

varan eller varorna till Norge och därvid enligt tullräkning eller liknande
handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

Om en gemenskapsvara levereras för försäljning från kiosk eller liknande

försäljningsställe ombord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge och
leveransen görs i en frizon eller i ett frilager eller till fartyget, gäller första
stycket endast om varan består av spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror,
parfymer, kosmetiska preparat, toalettmedel eller choklad- eller konfektyr-
varor.

7 kap.

8 §17 Beskattningsunderlaget vid import utgörs av varans värde för
tulländamål, bestämt enligt rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12
oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen18, med
tillägg av tull och andra statliga skatter eller avgifter, utom skatt enligt
denna lag, som tas ut av tullverket med anledning av införseln. Sådant
tillägg skall inte göras i fall då tullen, skatterna eller avgifterna ingår i
varans värde.

I beskattningsunderlaget skall även ingå frakt- och försäkringskostnader

och andra sådana omkostnader som uppkommer fram till första bestämmel-
seorten här i landet. �r det vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde
känt att varan skall transporteras till någon annan bestämmelseort här i
landet eller till någon bestämmelseort i ett annat EG-land, skall också om-
kostnaderna fram till den orten ingå i beskattningsunderlaget.

8 kap.

2 §19 Ingående skatt utgörs av beloppet av den skatt enligt denna lag som
hänför sig till ersättning för förvärv av varor eller tjänster, om omsättningen

medfört skattskyldighet för den från vilken varorna eller tjänsterna förvär-
vats.

background image

2357

SFS 1995:1286

Vid förvärv som medför skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket

2-5 eller om skattskyldighet föreligger för förvärvaren enligt 9 c kap. 5 §
utgörs ingående skatt av beloppet av den utgående skatt som den skatt-
skyldige skall redovisa till staten.

Ingående skatt utgörs också av skatt enligt denna lag som hänför sig till

1. förvärv enligt 4 § första stycket 4 eller 9 kap. 3 § första stycket 2 och

andra stycket, eller

2. import till landet.

9 a kap.

8 §20 Med skattskyldig återförsäljare förstås en skattskyldig person som
inom ramen för sin ekonomiska verksamhet förvärvar eller importerar be-
gagnade varor, konstverk, samlarföremål eller antikviteter i syfte att sälja
dem vidare.

Första stycket gäller även om den skattskyldiga personen handlar i eget

namn för en annan persons räkning inom ramen för ett avtal enligt vilket
provision skall betalas vid köp eller försäljning.

18 §21 Bestämmelserna i 3 kap. 30 a § första stycket tillämpas inte på

omsättning som beskattas enligt detta kapitel.

Bestämmelserna i 5 kap. 2 § första stycket 4, andra och tredje styckena

tillämpas inte i fråga om omsättning som i ett annat EG-land beskattas i
enlighet med regler motsvarande dem som anges i detta kapitel.

9 c kap. Särskilt om varor i vissa lager

1 § Från skatteplikt undantas, om inte annat följer av andra stycket

1. omsättning och import av varor som anges i 9 §, om de är avsedda att

placeras i sådant skatteupplag inom landet som anges i 3 §,

2. omsättning av tjänster som avser en sådan omsättning som anges i 1,
3. omsättning av icke-gemenskapsvaror och av tjänster, som görs i till-

fälligt lager, tullager, frizon eller frilager under den tid varorna är placerade
där, och

4. omsättning av varor som anges i 9 § och av tjänster, som görs i sådant

skatteupplag inom landet som anges i 3 § under den tid varorna är placera-
de i skatteupplaget.

Skattefrihet enligt första stycket gäller endast under förutsättning att om-

sättningen eller importen inte syftar till slutlig användning eller förbruk-
ning.

Vad som i första och andra styckena sägs om omsättning av varor gäller

även vid gemenskapsinterna förvärv av varorna.

2 § Med tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager samt med icke-
gemenskapsvara förstås vad som i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av
den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen
avses med dessa begrepp.

20

Senaste lydelse 1995:700.

21

Senaste lydelse 1995:700.

22

EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 392R2913).

background image

2358

23

EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 387R0256).

3 § Med skatteupplag avses

1. för varor i 9 §, som utgör mineraloljeprodukter enligt 1 kap. 3 § lagen

(1994:1776) om skatt på energi, sådana godkända skatteupplag som bedrivs
av en upplagshavare som godkänts enligt 4 kap. 3 § i nämnda lag, och

2. för övriga varor i 9 §, sådana godkända skatteupplag som bedrivs av

en upplagshavare som godkänts enligt 7 §.

4 § Skatt skall tas ut när en vara upphör att vara placerad på sådant sätt
som avses i 1 §.

Inträder vid den tidpunkt som anges i första stycket även skattskyldighet

enligt 1 kap. 5 § för import skall endast skatt enligt första stycket tas ut.

5 § Skyldig att betala den skatt som anges i 4 § första stycket är den som
föranleder att varan upphör att vara placerad på sådant sätt som avses i 1 §.

6 § Skatten skall motsvara

1. i de fall varan inte har omsatts under den tid den varit placerad på så-

dant sätt som avses i 1 §: den skatt som skulle ha beräknats för den import,
den omsättning eller det gemenskapsinterna förvärv som undantagits i 1 §,
med tillägg av den skatt som skulle ha beräknats för sådan omsättning av
tjänster som undantagits enligt 1 §, eller

2. i de fall varan har omsatts under den tid den varit placerad på sådant

sätt som avses i 1 §: den skatt som skulle ha beräknats för den sista av
dessa omsättningar, med tillägg för den skatt som skulle ha beräknats för
sådan omsättning av tjänster som undantagits enligt 1 § och som utförts
efter den sista omsättningen.

7 § Som upplagshavare får den godkännas som med hänsyn till sina
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som

upplagshavare och som yrkesmässigt i större omfattning lagrar sådana
varor som avses i 3 § 2.

Upplagshavarens lagring av varor skall äga rum i godkänt skatteupplag.

8 § Frågor om godkännande av upplagshavare och av skatteupplag
prövas av skattemyndigheten på särskild ansökan.

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas av

skattemyndigheten, om förutsättningarna för godkännande inte längre finns.

9 § I 1 § första stycket 1 och 4 samt i 3 § avses varor som hänförs till
följande nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets för-
ordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistik-
nomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan ,

1. tenn (KN-nr 8001),

2. koppar (KN-nr 7402, 7403, 7405 eller 7408),
3. zink (KN-nr 7901),
4. nickel (KN-nr 7502),
5. aluminium (KN-nr 7601),

6. bly (KN-nr 7801),
7. indium(KN-nrex8112 91 eller ex 8112 99),

SFS 1995:1286

background image

8. spannmål (KN-nr 1001 till 1005, 1006: endast obehandlat ris, eller

1007 till 1008),

9. oljeväxter och oljehaltiga frukter (KN-nr 1201 till 1207), kokosnöt,

brasiliansk nöt och cashewnöt (KN-nr 0801), andra nötter (KN-nr 0802)
eller oliver (KN-nr 0711 20),

10. spannmål och utsäde, inklusive sojabönor (KN-nr 1201 till 1207),
11. kaffe, inte rostat (KN-nr 0901 11 00 eller 0901 12 00),
12. te (KN-nr 0902),
13. kakaobönor, hela eller sönderslagna, råa eller rostade (KN-nr 1801),
14. råsocker (KN-nr 1701 11 eller 1701 12),
15. gummi, i ursprungliga former eller som plattor, ark eller remsor

(KN-nr 4001 eller 4002),

16. ull (KN-nr 5101),
17. kemikalier i bulk (kapitel 28 och 29),

18. mineraloljor, inklusive propån och butan; också inklusive råpetro-

leumoljor (KN-nr 2709, 2710, 2711 12 eller 2711 13),

19. silver (KN-nr 7106),

20. platina; palladium, rhodium (KN-nr 7110 11 00, 7110 21 00 eller

7110 3100),

21. potatis (KN-nr 0701), och
22. vegetabiliska oljor och fetter och deras fraktioner, oavsett om de är

raffinerade eller inte, dock inte kemiskt modifierade (KN-nr 1507 till

1515).

10 kap.

6 §24 Utländska beskickningar, lönade konsulat i Sverige eller sådana
internationella organisationer, som avses i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall, har på ansökan rätt till återbetalning av ingående

skatt som hänför sig till förvärv av

1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan bygg-

nad som är avsedd för förvärvaren,

2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av förvär-

varen,

3. motorfordon samt tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs

av förvärvaren,

4. tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för förvärvaren samt på

sådana varor och motorfordon som anges i 1-3,

5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning

för en fastighet som är avsedd för förvärvaren,

6. sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen

(1994:1776) om skatt på energi skall tas ut, och

7. alkohol- och tobaksvaror.
Rätt till återbetalning enligt första stycket har även representation i Sve-

rige för de Europeiska gemenskaperna.

11 §25 Den som i en yrkesmässig verksamhet omsätter varor eller tjänster

inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken han
saknar rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är undanta-

24

Senaste lydelse 1995:700.

25

Senaste lydelse 1995:700. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

SFS 1995:1286

2359

background image

2360

SFS 1995:1286

gen från skatteplikt enligt 3 kap.9 § utom tredje stycket 2, 10§, 19 § första
stycket 2, 21 §, 21 a §, 22 §, 23 § 1, 2, 4 eller 7, 30 a §, 30 c §, 30 e §, 32 §
eller enligt 9 c kap. 1 §.

Rätten till återbetalning av ingående skatt hänförlig till sådan omsättning

som avses i 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 § samt 23 § 1, gäller endast
under förutsättning att den som förvärvar varan eller tjänsten bedriver verk-
samhet utanför EG eller att tjänsten har direkt samband med varor som

exporteras till ett land som inte är medlem i EG.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig

till förvärv av varor och tjänster som skall anses omsatta i ett annat
EG-land. Rätten till återbetalning gäller under förutsättning att avdragsrätt
eller återbetalningsrätt för den ingående skatten skulle ha förelegat om
varan eller tjänsten hade ansetts omsatt här i landet.

11 kap.

5 a §26 En faktura eller jämförlig handling skall i de fall som avses i
3 kap. 30 a § första stycket och 5 kap. 5 a, 6 a, 6 b och 7 a §§, utöver vad
som anges i 5 §, innehålla uppgift om säljarens registreringsnummer till
mervärdesskatt och det registreringsnummer till mervärdesskatt under
vilket köparen gör sitt förvärv.

Vid omsättning enligt 3 kap. 30 a § av ett nytt transportmedel skall faktu-

ran eller den jämförliga handlingen även innehålla uppgift om de förhållan-
den i 1 kap. 13 a § som avgör att varan skall hänföras till ett sådant trans-
portmedel.

En faktura eller jämförlig handling som avses i 3 kap. 30 b § skall, utöver

vad som anges i 5 §, innehålla en uppgift om att förvärvet görs under de
förutsättningar som anges i 3 kap. 30 b §. Fakturan eller den jämförliga
handlingen skall innehålla uppgift om den utländske företagarens och den
skattskyldiges registreringsnummer till mervärdesskatt.

12 kap.

2 § 7 Skattemyndigheten i Kopparbergs län prövar frågor om godkän-
nande av upplagshavare och av skatteupplag enligt 9 c kap. 7 § eller om
återkallelse av sådant godkännande enligt 9 c kap. 8 § andra stycket, om

återbetalning enligt 10 kap. 1-8 §§ och om betalningsskyldighet och
avräkning enligt 19 kap. 7 §. I fråga om återbetalning enligt 10 kap. 9-

13 §§ tillämpas 1 § första stycket.

Av 14 kap. 28 § följer att bestämmelserna om beslutande myndighet i

2 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) är tillämpliga i de fall den skattskyldi-

ge enligt 14 kap. 3 § skall redovisa skatt enligt denna lag i en självdeklara-
tion.

15 kap.

1 § Beskattningsbeslut är beslut enligt 2 §, beslut om omprövning enligt
3-18 §§ och beslut om skatteberäkning enligt 19 §. Som beskattningsbeslut

anses också skattemyndighetens beslut i fråga om återbetalning av ingå-

26

Senaste lydelse 1994:1798.

27

Senaste lydelse 1994:496.

background image

ende skatt enligt 10 kap. 9-13 §§ och beslut i fråga om återföring enligt
9 kap. 5 eller 6 §.

Genom beskattningsbeslut fastställs huruvida den som är skattskyldig

skall betala in skatt eller huruvida överskjutande skatt skall återbetalas till
honom och om storleken av det belopp som skall betalas eller återbetalas.

20 kap.

1 § Följande beslut av skattemyndigheten får överklagas hos länsrätten

av den skattskyldige och av Riksskatteverket:

1. beskattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen

eller rätten till återbetalning enligt 10 kap. 9-13 §§,

2. beslut att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslut

eller att avvisa ett överklagande till länsrätten,

3. beslut enligt 10 kap. 9 §,
4. beslut enligt 14 kap. 23 och 24 §§, och
5. beslut om skattskyldighet eller anstånd med att lämna deklaration eller

betala skatt.

Beslut som Skattemyndigheten i Kopparbergs län har fattat om godkän-

nande enligt 9 c kap. 7 § eller om återkallelse av sådant godkännande enligt
9 c kap. 8 § andra stycket, om återbetalning enligt 10 kap. 1-8 §§ och om
betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 7 § får överklagas hos
Länsrätten i Kopparbergs län. Beslut om avräkning får överklagas särskilt
på den grunden att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i
samband med överklagande av beslut om betalningsskyldighet.

Ett beslut enligt 9 c kap. 7 § eller 8 § andra stycket får även överklagas

av Riksskatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut förs
det allmännas talan av Riksskatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. �ldre bestämmelser gäller

dock i fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före
ikraftträdandet.

2. Bestämmelserna i 3 kap. 21 och 30 a §§ samt 10 kap. 6 § i paragrafer-

nas nya lydelse samt bestämmelsen i 3 kap. 21 a § tillämpas dock för tid
från och med den 1 januari 1995. Bestämmelserna i 10 kap. 11 § tillämpas i
fråga om fall som avses i 3 kap. 21 och 30 a §§ i paragrafernas nya lydelse

samt i fråga om fall som avses i 3 kap. 21 a § för tid från och med den

1 januari 1995.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Lennart Hamberg

(Finansdepartementet)

28

Senaste lydelse 1994:1798.

SFS 1995:1286

2361

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.