SFS 1995:964 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1995:964 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)
SFS 1995_964 Lag om ändring i tullagen (1994_1550)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1711

SFS 1995:964
Utkom från trycket
den 29 juni 1995

1

Prop. 1994/95:150 bilaga 7, bet. 1994/95:SkU41, rskr. 1994/95:375.

Lag
om ändring i tullagen (1994:1550);

utfärdad den 21 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 87 § tullagen (1994:1550) skall ha

följande lydelse.

87 § Om den som deklarerat en vara för övergång till fri omsättning med
tillämpning av förenklat deklarationsförfarande eller lokalt klareringsför-
farande inte har kommit in med kompletterande tulldeklaration vid den
tidpunkt då denna senast skulle ha lämnats, påförs han en särskild avgift
(förseningsavgift).

background image

1712

SFS 1995:964

Förseningsavgiften är 400 kronor. Avgiften är dock 800 kronor, om den

tullskyldige anmodats att lämna tulldeklarationen, men inte fullgjort skyl-
digheten inom den bestämda tiden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.