SFS 1996:703 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1996:703 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)
SFS 1996_703 Lag om ändring i tullagen (1994_1550)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:703
Utkom från trycket
den 25 juni 1996

Lag
om ändring i tullagen (1994:1550);

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om tullagen (1994:1550)
dels att punkterna 4, 6 och 7 i övergångsbestämmelserna till lagen skall

upphöra att gälla,

dels att 6, 9 a, 66 och 107 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 57 a, 57 b, 57 c, 57 d,

67 a, 67 b och 99 a §§, av följande lydelse.

6 § Oförtullade oljeprodukter får tillföras sådana märkämnen som avses i
2 kap. 8 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

9 a §2 Den som från en plats utanför det svenska tullområdet, men inom
EG:s tullområde, till det svenska tullområdet inför eller låter införa en icke-
gemenskapsvara, som inte är underkastad ett tullförfarande, är skyldig att
anmäla införseln till tullmyndigheten vid gränspasseringen.

Tullmyndigheten uppbär därvid tull för varan och övervakar att handels-

politiska åtgärder vidtas och andra villkor för övergång till fri omsättning
iakttas.

För kontroll av anmälningsskyldigheten har tullmyndigheten rätt att utfö-

1

Prop. 1995/96:166, bet. 1995/96:SkU23, rskr. 1995/96:288.

2

Senaste lydelse 1995:1531.

1042

background image

SFS 1996:703

ra de kontroller som framgår av lagen (1996:701) om Tullverkets befogen-
heter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

57 a § För sådan kontroll som avses i 57 § får en tulltjänsteman under-
söka postförsändelser, såsom paket, brev och liknande försändelser. En
sådan försändelse får öppnas om det finns anledning anta att den innehåller
en vara, och att anmälnings- och uppgiftsskyldigheten inte fullgjorts samt
försändelsen finns hos tullmyndigheten eller på utväxlingspostkontoret.

57 b § Beslut om öppnande med stöd av 57 a § av brev och andra sådana
försändelser som kan antas innehålla förtroliga meddelanden får fattas
endast av tullmyndighetens chef eller efter dennes förordnande av någon

annan tjänsteman vid myndigheten.

57 c § En försändelse som öppnas med stöd av 57 a och 57 b §§ får inte
undersökas närmare än vad som behövs med hänsyn till ändamålet med
undersökningen.

Protokoll skall föras över undersökningen. Av protokollet skall framgå

ändamålet med undersökningen och vad som har kommit fram vid denna.

Har en försändelse öppnats skall adressaten och, om det är möjligt, av-

sändaren underrättas så snart som möjligt, om inte särskilda skäl talar emot
det.

57 d § Under de förutsättningar som anges i andra stycket får chefen för
en tullmyndighet besluta att postförsändelse som väntas till viss postanstalt,
och som kommer från tredje land, skall hållas kvar av post-
befordringsföretaget när försändelsen kommer in till postanstalten. Ett
beslut skall meddelas att gälla viss angiven, kortare tidsrymd.

Förutsättningarna för ett beslut om kvarhållande är

1. att det finns anledning anta att sådan postförsändelse innehåller nar-

kotika som kan tas i beslag enligt lagen (1960:418) om straff för va-
rusmuggling, samt

2. att ett sådant beslut är nödvändigt för att det avsedda resultatet skall

uppnås.

Ett beslut om kvarhållande får verkställas omedelbart men skall snarast

prövas av Generaltullstyrelsen.

66 § Polisen och Kustbevakningen är skyldiga att medverka i kontroll-
verksamheten enligt denna lag. Vad som sägs i 57, 58-63 §§ om en tull-
myndighet och en tulltjänsteman gäller vid sådan medverkan också en
polismyndighet och Kustbevakningen samt en polisman och en tjänsteman
vid Kustbevakningen.

Ett postbefordringsföretag som regeringen bestämmer är skyldigt att på

begäran av tullmyndigheten till denna myndighet överlämna en försändelse
som kvarhållits enligt 57 d §.

Ett befordringsföretag är skyldigt att göra anmälan till Tullverket om det i

företagets verksamhet uppkommer en misstanke om att en försändelse
innehåller narkotika som kan tas i beslag enligt lagen (1960:418) om straff
för varusmuggling, och att även i övrigt medverka i kontrollverksamheten
enligt denna lag i fråga om varor som befordras med post, på järnväg eller
med luftfartyg. I fråga om sådan medverkan gäller inte 57-63 §§.

1043

background image

SFS 1996:703

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om medverkan som avses i

första och tredje styckena.

67 a § Transportföretag som befordrar varor, passagerare eller fordon till
eller från Sverige skall på begäran av en tullmyndighet skyndsamt lämna de
aktuella uppgifter om ankommande och avgående transporter, som
företaget har tillgång till. Transportföretag har endast skyldighet att lämna
de uppgifter om passagerare som avser namn, resrutt, bagage och
medpassagerare samt sättet för betalning och bokning.

Tullmyndigheten får begära uppgifter enligt första stycket endast om

uppgifterna kan antas ha betydelse för Tullverkets brottsbekämpande verk-
samhet.

67 b § Transportföretag får lämna uppgifter enligt 67 a § på så sätt att de
görs läsbara för tullmyndigheten genom terminalåtkomst.

Tullmyndigheten får ta del av uppgifter genom terminalåtkomst endast i

den omfattning och under den tid som behövs för att kontrollera aktuella
transporter. Tullmyndigheten får inte ändra eller på annat sätt bearbeta eller
lagra uppgifter som hålls tillgängliga på detta sätt.

Uppgifter om enskilda personer som lämnats på annat sätt än genom

terminalåtkomst, skall omedelbart förstöras, om de visar sig sakna betydel-
se för utredning och lagföring av brott.

99 a § Vite får av en tullmyndighet föreläggas ett transportföretag som
inte fullgör sina skyldigheter enligt 67 a §.

107 § Generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt bestäm-
melser som meddelats med stöd av lagen eller enligt tullagstiftningen i

övrigt får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, när det är fråga om

1. fastställelse av tull och prövningen inte gäller sådant beslut om befri-

else från eller nedsättning eller återbetalning av tull som meddelats med
stöd av regeringens bemyndigande,

2. uttag av tull ur en vara enligt gemenskapsregler eller 37 § denna lag,
3. temporär import,
4. restitution av tull,
5. ursprungsintyg som krävs för erhållande av förmånsbehandling,
6. inskränkning i rätten att förfoga över en vara,
7. bindande klassificeringsbesked,
8. ränta eller dröjsmålsavgift,
9. tulltillägg eller förseningsavgift,

10. ersättning som avses i 62 § andra stycket eller 64 § eller ersättning

för särskilda kostnader för bindande klassificeringsbesked,

11. beslut om föreläggande som meddelats enligt tullagstiftningen,
12. utdömande av vite enligt 99 §, eller
13. begäran om att lämna uppgifter enligt 67 a §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I övrigt överklagas Generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag eller en-

ligt bestämmelser som meddelats med stöd av lagen eller enligt tullagstift-
ningen i övrigt hos regeringen, om inte annat är särskilt föreskrivet.

1044

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

background image

SFS 1996:703

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Ted Stahl

(Finansdepartementet)

1045

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.