SFS 1996:965 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1996:965 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
SFS 1996_965 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:965
Utkom från trycket
den 22 oktober 1996

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 10 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 12 kap. 1 a och 2 §§, 19 kap. 1

och 6 §§ och 20 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)2 samt i över-
gångsbestämmelserna till lagen orden ⬝Kopparbergs län⬝ skall bytas ut mot
⬝Dalarnas län⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2.

2

Senaste lydelse av

12 kap. l a § 1994:1798
12 kap. 2 § 1995:1286

20 kap. 1 § 1995:1286.

1514

background image

SFS 1996:965
Utkom från trycket
den 22 oktober 1996

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 10 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 12 kap. 1 a och 2 §§, 19 kap. 1

och 6 §§ och 20 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200)2 samt i över-
gångsbestämmelserna till lagen orden ⬝Kopparbergs län⬝ skall bytas ut mot
⬝Dalarnas län⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2.

2

Senaste lydelse av

12 kap. l a § 1994:1798
12 kap. 2 § 1995:1286

20 kap. 1 § 1995:1286.

1514

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.