SFS 1996:1320 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1996:1320 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
SFS 1996_1320 Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994_200)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1320
Utkom från trycket
den 18 december 1996

Lag
om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen

(1994:200)

dels att 3 kap. 30 a §, 5 kap. 9 §, 9 kap. 1 §, 10 kap. 6, 7 och 11 §§,

12 kap. 2 § samt 20 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 3 kap. 26 a-26 c §§,

samt närmast före 3 kap. 26 a § en ny rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Undantag för överlåtelse av motorfordon till utländska beskickningar
m.fl.

26 a § Från skatteplikt undantas omsättning av motorfordon, om
köparen är någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt

1. enligt 10 kap. 6 §, eller

2. enligt 10 kap. 7 §, om fordonet är avsett för köparens personliga bruk.
Undantaget enligt första stycket gäller endast om köparen till säljaren

överlämnar ett intyg som visar att de förutsättningar som anges i första
stycket är uppfyllda. Intyget skall vara utfärdat av Utrikesdepartementet.
Säljaren skall till Skattemyndigheten i Dalarnas län ge in kopia av intyget
samt kopia av faktura eller jämförlig handling.

26 b § Har motorfordon förvärvats genom en omsättning som undanta-
gits från skatteplikt enligt 26 a § och överlåter köparen fordonet tidigare än
två år efter förvärvet, skall denne till staten betala ett belopp som motsvarar
den skatt som han skulle ha fått betala, om han hade varit skattskyldig för
omsättningen. Beloppet skall dock inte överstiga den skatt som skulle ha
betalats vid överlåtarens förvärv, om 26 a § inte hade tilllämpats. Om det

inte betalas någon ersättning vid överlåtelsen av motorfordonet eller om
ersättningen väsentligen understiger marknadsvärdet, skall beloppet beräk-
nas med utgångspunkt från marknadsvärdet.

Första stycket tillämpas även om motorfordonet förvärvats genom ett

gemenskapsinternt förvärv som undantagits från skatteplikt.

Vid beräkning av belopp som enligt första stycket skall betalas till staten

tillämpas 7 kap.

Första stycket skall inte tillämpas, om fordonet överlåts på grund av att

ägaren avlidit. Inte heller skall första stycket tillämpas, om den till vilken
fordonet överlåts kan förvärva motorfordon genom en omsättning som un-
dantas från skatteplikt enligt 26 a §. Sker sådan överlåtelse, skall den som
förvärvar fordonet anses ha förvärvat detta genom en omsättning som un-
dantas från skatteplikt enligt 26 a §.

�verlåts fordonet på grund av att ägaren fått förflyttning från Sverige,

skall första stycket inte tilllämpas om ägaren innehaft fordonet minst sex
månader.

1

Prop. 1995/96:232, bet. 1996/97:SkU5, rskr. 1996/97:68.

2432

background image

SFS 1996:1320

26 c § Belopp som avses i 26 b § skall betalas genom insättning på ett
särskilt konto. Betalning skall ske senast 35 dagar efter överlåtelsen av
motorfordonet.

30 a § Från skatteplikt undantas omsättning av varor som transporteras
av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett
annat EG-land, om

1. köparen är registrerad i ett annat EG-land som skattskyldig till mer-

värdesskatt för omsättning av varor eller tjänster eller för förvärv av varor,

2. varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson,
3. köparen är en beskickning eller ett konsulat i ett annat EG-land eller

en medlem av den diplomatiska personalen vid en sådan beskickning eller
ett sådant konsulat, i den omfattning som frihet från mervärdesskatt för så-
dant fövärv råder enligt reglerna i det EG-landet, eller

4. köparen är en internationell organisation med säte i ett annat EG-land,

en medlemsstats ombud vid eller en person med tjänst hos eller uppdrag av
en sådan organisation, i den omfattning som frihet från mervärdesskatt för
sådant förvärv råder enligt reglerna i det EG-landet.

Omsättning av nya transportmedel undantas enligt första stycket 1 från

skatteplikt, även om köparen inte är registrerad till mervärdesskatt.

Från skatteplikt undantas omsättning av tjänster som tillhandahålls Euro-

peiska gemenskapernas institutioner eller organ samt andra internationella
organisationer med säte i ett annat EG-land, i den omfattning som frihet
från mervärdesskatt i det landet medges för motsvarande omsättning till in-

stitutionen, organet eller organisationen.

5 kap.

9 §3

2

En omsättning enligt 2, 2 a, 2 b eller 3 § av en vara anses som en

omsättning utomlands, om

1. säljaren levererar varan till en plats utanför EG,

2. direkt utförsel av varan till en plats utanför EG ombesörjs av en spedi-

tör eller fraktförare,

3. en utländsk företagare förvärvar varan för sin verksamhet i utlandet

och hämtar den här i landet för direkt utförsel till en plats utanför EG,

4. varan levereras till ett fartyg eller ett luftfartyg i utrikes trafik för bruk

ombord på ett sådant fartyg eller luftfartyg eller för sådan omsättning som

anges i 1 § tredje stycket,

5. varan omsätts på fartyg eller luftfartyg i de fall som avses i 2 b § för

konsumtion ombord,

6. varan levereras för försäljning i exportbutik enligt 45 § tullagen

(1994:1550),

7. varan är en personbil eller motorcykel som vid leveransen är införd i

exportvagnförteckning,

8. varan levereras för en sådan utländsk företagares räkning som inte är

skattskyldig för omsättningen och leveransen görs inom ramen för ett ga-
rantiåtagande som företagaren gjort, eller

2

Senaste lydelse 1995:1286.

3

Senaste lydelse 1995:1286.

7 7 - S F S 1996

2433

background image

SFS 1996:1320

9. varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller

stadigvarande vistas i ett annat land än ett EG-land, under förutsättning att

a. ersättningen utgör minst 200 kronor, och
b. säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats

utanför EG före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken
leveransen av varan gjordes.

Vid leverans av en vara inom landet till en fysisk person som är bosatt i

Norge anses omsättningen som en omsättning utomlands endast om

1. leveransen avser en vara eller en grupp av varor som normalt utgör en

helhet och ersättningen utgör minst 1 000 kronor efter avdrag för skatt en-
ligt denna lag som hänför sig till ersättningen och

2. säljaren kan visa att köparen i nära anslutning till leveransen fört in va-

ran eller varorna till Norge och därvid enligt tullräkning eller liknande
handling betalat skatt motsvarande skatt enligt denna lag.

Om en gemenskapsvara levereras för försäljning från kiosk eller liknande

försäljningsställe ombord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge och
leveransen görs till fartyget, gäller första stycket endast om varan består av
spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer, kosmetiska preparat,
toalettmedel eller choklad- eller konfektyrvaror.

9 kap.

1 §4 Skyldigheten att betala skatt enligt 1 kap. 1 § första stycket 1 för

sådan skattepliktig fastighetsuthyrning eller bostadsrättsupplåtelse som
anges i 3 kap. 3 § andra-fjärde styckena gäller endast om skattemyn-
digheten på fastighetsägarens, hyresgästens eller bostadsrättsinnehavarens
begäran har beslutat om detta.

Skattskyldigheten för sådan upplåtelse som avses i 3 kap. 3 § fjärde

stycket gäller dessutom endast om fastighetsägaren företer ett intyg om att
hyresgästen är någon som har rätt till återbetalning av ingående skatt enligt

10 kap. 6 §. Intyget skall vara utfärdat av Utrikesdepartementet.

I detta kapitel finns särskilda bestämmelser om denna skattskyldighet och

om avdragsrätt för en ny ägare till fastigheten.

I detta kapitel förstås med
-skattskyldig fastighetsägare, hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare:

den som är skattskyldig till följd av beslut enligt första stycket, och

- fastighet: sådan fastighet eller del därav som är föremål för uthyrning

eller annan upplåtelse, för vilken fastighetsägaren, hyresgästen eller bo-
stadsrättsinnehavaren är skattskyldig till följd av beslut enligt första styck-
et.

10 kap.

6 §5 Utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana in-
ternationella organisationer, som avses i lagen (1976:661) om immunitet
och privilegier i vissa fall, har på ansökan rätt till återbetalning av ingående
skatt som hänför sig till förvärv av

1. varor som är avsedda för inredning eller utrustning av en sådan bygg-

nad som är avsedd för förvärvaren,

4

Senaste lydelse 1994:498.

5

Senaste lydelse 1995:1286.

2434

background image

SFS 1996:1320

2. inventarier eller trycksaker för den verksamhet som utövas av förvär-

varen,

3. tillbehör eller utrustning till motorfordon, som ägs av förvärvaren,

4. tjänster på en sådan fastighet som är avsedd för förvärvaren samt på

sådana varor som anges i 1-3 eller på motorfordon,

5. teletjänster, vatten, elektrisk kraft, avloppsrening eller sophämtning

för en fastighet som är avsedd för förvärvaren,

6. sådana bränslen för vilka energiskatt och koldioxidskatt enligt lagen

(1994:1776) om skatt på energi skall tas ut,

7. alkohol- och tobaksvaror,

8. tjänster avseende uthyrning av byggnad eller annan anläggning som

utgör fastighet, under förutsättning att uthyrningstjänsten är avsedd för den
verksamhet som utövas av förvärvaren, och

9. bevakningstjänster avseende fastighet eller lokal som är avsedd för

den verksamhet som utövas av förvärvaren.

Rätt till återbetalning enligt första stycket har även representation i

Sverige för de Europeiska gemenskaperna.

7 §6 Medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskick-
ningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige har,
under förutsättning att de inte är svenska medborgare eller stadigvarande
bosatta här i landet, på ansökan rätt till återbetalning av ingående skatt som
hänför sig till förvärv av

1. radiomottagare, televisionsapparater, skivspelare, bandspelare, för-

stärkare och högtalare,

2. kameror, objektiv till kameror, projektorer och annan utrustning för

film- eller bildåtergivning,

3. hushållsmaskiner och liknande varor, såsom diskmaskiner, kylskåp,

tvättmaskiner, manglar och dammsugare,

4. skrivmaskiner, räknemaskiner och utrustning med liknande an-

vändning,

5. möbler, belysningsarmaturer, inredningstextilier, mattor, pianon och

flyglar,

6. tillbehör eller utrustning till motorfordon eller till sådana varor som

anges i 1-5,

7. tjänster på sådana varor som anges i 1-6 eller på motorfordon,
8. tjänster på en fastighet i samband med inmontering av sådana varor

som anges i 3,

9. sådana bränslen som avses i 6 § 6, och

10. alkohol- och tobaksvaror.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i

Sverige och personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till
återbetalning av ingående skatt som hänför sig till sådana förvärv som an-
ges i första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan
stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

11 §7 Den som i en yrkesmässig verksamhet omsätter varor eller tjänster

inom landet har rätt till återbetalning av ingående skatt för vilken han
saknar rätt till avdrag enligt 8 kap. på grund av att omsättningen är

6

Senaste lydelse 1995:700.

7

Senaste lydelse 1995:1286.

2435

background image

SFS 1996:1320

undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 §,

19 § första stycket 2, 21 §, 21 a §, 22 §, 23 § 1, 2, 4 eller 7, 26 a §, 30 a §,

30 c §, 30 e §, 32 § eller enligt 9 c kap. 1 §.

Rätten till återbetalning av ingående skatt hänförlig till sådan omsättning

som avses i 3 kap. 9 § utom tredje stycket 2, 10 § samt 23 § 1, gäller endast
under förutsättning att den som förvärvar varan eller tjänsten bedriver verk-
samhet utanför EG eller att tjänsten har direkt samband med varor som ex-
porteras till ett land som inte är medlem i EG.

Rätt till återbetalning föreligger också för ingående skatt som hänför sig

till förvärv av varor och tjänster som skall anses omsatta i ett annat EG-
land. Rätten till återbetalning gäller under förutsättning att avdragsrätt eller
återbetalningsrätt för den ingående skatten skulle ha förelegat om varan el-
ler tjänsten hade ansetts omsatt här i landet.

12 kap.

2 § Skattemyndigheten i Dalarnas län prövar frågor om betalningsskyl-
dighet enligt 3 kap. 26 b §, om godkännande av upplagshavare och av
skatteupplag enligt 9 c kap. 7 § eller om återkallelse av sådant god-
kännande enligt 9 c kap. 8 § andra stycket, om återbetalning enligt 10 kap.

1-8 §§ och om betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 7 §. I

fråga om återbetalning enligt 10 kap. 9-13 §§ tillämpas 1 § första stycket.

Av 14 kap. 28 § följer att bestämmelserna om beslutande myndighet i

2 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) är tillämpliga i de fall den skatt-
skyldige enligt 14 kap. 3 § skall redovisa skatt enligt denna lag i en själv-
deklaration.

20 kap.

1 §9

8

Följande beslut av skattemyndigheten får överklagas hos länsrätten

av den skattskyldige och av Riksskatteverket:

1. beskattningsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen

eller rätten till återbetalning enligt 10 kap. 9-13 §§,

2. beslut att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslut

eller att avvisa ett överklagande till länsrätten,

3. beslut enligt 10 kap. 9 §,

4. beslut enligt 14 kap. 23 och 24 §§, och
5. beslut om skattskyldighet eller anstånd med att lämna deklaration eller

betala skatt.

Beslut som Skattemyndigheten i Dalarnas län har fattat om betal-

ningsskyldighet enligt 3 kap. 26 b §, om godkännande enligt 9 c kap. 7 §
eller om återkallelse av sådant godkännande enligt 9 c kap. 8 § andra
stycket, om återbetalning enligt 10 kap. 1-8 §§ och om betalningsskyldig-
het och avräkning enligt 19 kap. 7 § får överklagas hos Länsrätten i Da-
larnas län. Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden att
avräkningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med
överklagande av beslut om betalningsskyldighet.

Ett beslut enligt 9 c kap. 7 § eller 8 § andra stycket får även överklagas

8

Senaste lydelse 1996:965.

9

Senaste lydelse 1996:965.

2436

background image

av Riksskatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut förs
det allmännas talan av Riksskatteverket.

SFS 1996:1320

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. �ldre bestämmelser gäller i

fråga om förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdandet. Be-
stämmelsen i 3 kap. 30 a § tredje stycket tillämpas dock för tid från och
med den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Lennart Hamberg
(Finansdepartementet)

2437

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.