SFS 1997:494 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1997:494 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)
SFS 1997_494 Lag om ändring i taxeringslagen (1990_324)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:494
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

885

1

Prop. 1996/97:100, prop. 1996/97:117, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

Senaste lydelse 1997:328.

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 2 §, 3 kap.

8, 9, 11 och 12 a §§, 5 kap. 1, 2, 4-7 och 13 §§ samt rubriken närmast före 5

kap. 6 § taxeringslagen (1990:324) skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 §2 Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller
avgift (taxering) enligt

1. kommunalskattelagen (1928:370),

2. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
3. lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

4. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
5. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som av-

ses i 2 § första stycket 1-5 och 7 nämnda lag,

6. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
7. lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter,
8. lagen (1993:1537) om expansionsmedel.
Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter

(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.

Lagen innehåller bestämmelser som skall gälla vid handläggning av mål

om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.

Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för fast-

ställelse av mervärdesskatt i vissa fall framgår av 10 kap. 31 § skattebetal-

ningslagen (1997:483).

4 § I lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter finns be-

stämmelser om skyldigheten att lämna uppgifter till ledning för taxering. I

background image

SFS 1997:494

fråga om debitering, redovisning och betalning av skatt gäller bestämmel-
serna i skattebetalningslagen (1997:483).

2 kap.

2 §3 Beslut i taxeringsärende fattas av den skattemyndighet som är behörig
att fatta beslut enligt 2 kap. 1-3 och 5 §§ skattebetalningslagen (1997:483).

3 kap.

8 §4 Skattemyndigheten får besluta om taxeringsrevision för att kontrollera
att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet enligt lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter fullgjorts riktigt och fullständigt eller
att förutsättningar finns att fullgöra uppgifts skyldighet som kan antas upp-
komma.

Skattemyndigheten får besluta om taxeringsrevision också för att inhämta

uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än
den som revideras.

Taxeringsrevision får göras hos den som är eller kan antas vara bokfö-

ringsskyldig enligt bokföringslagen (1976:125) eller skyldig att föra räken-

skaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) och hos annan juridisk

person än dödsbo.

9 §5 Ett beslut om taxeringsrevision skall innehålla uppgift om ändamålet
med revisionen och om möjligheten att undanta handlingar och uppgifter en-
ligt 13 och 14 §§.

I ett beslut om revision som avses i 8 § andra stycket får skattemyndig-

heten, om det finns särskilda skäl, utesluta uppgift om vilken person eller
rättshandling granskningen avser.

I ett beslut om taxeringsrevision skall en eller flera tjänstemän förordnas

att verkställa revisionen (revisor).

Den reviderade skall underrättas om beslutet innan revisionen verkställs.

�r det av betydelse att vidta sådana åtgärder som avses i 11 § andra stycket,
får dock underrättelse ske i samband med att revisionen verkställs, om kon-
trollen annars kan mista sin betydelse.

11 §6 Vid taxeringsrevision får räkenskapsmaterial och andra handlingar
som rör verksamheten granskas om de inte skall undantas enligt 13 §.

Vid revision får revisorn inventera kassan, granska lager, maskiner och

inventarier samt besiktiga lokaler och byggnader som används i verksamhe-
ten. Revisorn får också ta prov på varor som används, säljs eller tillhanda-
hålls på annat sätt i verksamheten samt prova kassaapparatur, särskild räk-
narapparatur, mätapparatur och annan teknisk utrustning.

Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning

som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt
hjälpmedel.

3

�ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

4

Senaste lydelse 1994:467.

5

Senaste lydelse 1994:467.

6

Senaste lydelse 1994:467.

886

background image

12 a §7 En revision får inte pågå längre tid än nödvändigt. Räkenskapsma-

terial och andra handlingar som överlämnats till revisorn skall så snart som
möjligt och senast när revisionen avslutats återlämnas till den reviderade.

Har den reviderade försatts i konkurs när handlingarna skall återlämnas,

skall skattemyndigheten överlämna handlingarna till Iconltursiorvaltaren.
Skattemyndigheten skall underrätta den reviderade om att handlingarna
överlämnats till konkursförvaltaren.

Skattemyndigheten skall snarast lämna meddelande om resultatet av revi-

sionen till den reviderade i de delar som rör honom.

5 kap.

1 §8 Om en skattskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet

har lämnat en uppgift till ledning för taxeringen och uppgiften befinns orik-
tig, skall en särskild avgift (skattetillägg) tas ut. Detsamma gäller, om en så-
dan uppgift har lämnats i ett mål om taxering och uppgiften inte har godta-
gits efter prövning i sak.

Skattetillägg enligt första stycket tas ut med tjugo procent av den mervär-

desskatt och med fyrtio procent av sådan skatt som avses i 1 kap. 1 § första
stycket 1-6 och 8 som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle
ha påförts den skattskyldige eller hans make eller, i fråga om förmögenhets-
skatt, person som sambeskattas med honom, eller, vad gäller mervärdesskatt,
felaktigt skulle ha tillgodoräknats honom. Skulle den oriktiga uppgiften, om
den hade godtagits, ha medfört sådant underskott i förvärvskälla i inkomst-
slaget näringsverksamhet eller tjänst som inte utnyttjas taxeringsåret, skall
skattetillägg i stället beräknas på ett underlag som utgör en fjärdedel av den
minskning av underskottet som rättelsen av den oriktiga uppgiften medfört.

Avgiftsberäkning enligt andra stycket sker efter tjugo procent eller, vad

gäller mervärdesskatt, tio procent av underlaget när

1. den oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat rättas med ledning

av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för skattemyndigheten och
som varit tillgängligt för myndigheten före utgången av november taxerings-
året,

2. den oriktiga uppgiften avser periodisering eller därmed jämställd fråga.

2 §9 Om avvikelse har skett från en självdeklaration genom skönstaxering,
påförs den skattskyldige skattetillägg. Tillägget beräknas på den skatt som
till följd av skönstaxeringen påförs den skattskyldige utöver den skatt som
annars skulle ha påförts honom. Medför skönstaxeringen att sådant under-
skott i förvärvskälla i inkomstslaget näringsverksamhet eller tjänst som inte
utnyttjas taxeringsåret minskar, skall skattetillägget i stället beräknas på ett
underlag som utgör en fjärdedel av den minskning av underskottet som
skönstaxeringen medfört. Vid beräkningen skall dessutom bestämmelserna i

1 § andra stycket tillämpas. Till den del skönstaxeringen innefattar rättelse

av oriktig uppgift från den skattskyldige skall skattetillägg tas ut enligt be-
stämmelserna i 1 §.

7

Senaste lydelse 1994:467.

8

Senaste lydelse 1994:328.

9

Senaste lydelse 1991:1902.

887

SFS 1997:494

background image

SFS 1997:494

Första stycket tillämpas också om skönstaxering har skett på grund av ute-

bliven självdeklaration och självdeklaration inte kommit in trots att föreläg-
gande sänts ut till den skattskyldige. Tillägget beräknas på den skatt som till
följd av skönstaxeringen påförs den skattskyldige utöver den skatt som

skulle ha påförts enligt de uppgifter som den skattskyldige på annat sätt än
muntligen kan ha lämnat till ledning för taxeringen. Innefattar skönstaxe-
ringen att ett vid tidigare taxering fastställt underskott i förvärvskälla i in-
komstslaget näringsverksamhet eller tjänst utnyttjas helt eller delvis, skall
skattetillägg beräknas på ett underlag som utgör en fjärdedel av den minsk-
ning av underskottet som skönstaxeringen medfört. Har den skattskyldige på
annat sätt än muntligen till ledning för taxeringen redovisat underskott i för-
värvskälla i inkomstslaget näringsverksamhet eller tjänst som inte utnyttjas
taxeringsåret och medför skönstaxeringen att sådant underskott minskar,
skall skattetillägget beräknas på ett underlag som utgör en fjärdedel av den
minskning av underskottet som skönstaxeringen medfört.

4 §10 Skattetillägg tas inte ut

1. vid rättelse av en felräkning eller misskrivning som uppenbart framgår

av självdeklarationen eller av något annat meddelande från den skattskyldige
som inte är muntligt,

2. vid rättelse av en oriktig uppgift i fråga om inkomst av tjänst eller kapi-

tal, om rättelsen har gjorts eller hade kunnat göras med ledning av kontroll-
uppgift som skall lämnas utan föreläggande enligt lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter och som varit tillgänglig för skatte-
myndigheten före november månads utgång taxeringsåret,

3. i den mån avvikelsen avser bedömning av ett yrkande, såsom fråga om

yrkat avdrag eller värde av naturaförmån eller tillgång, och avvikelsen inte
gäller uppgift i sak,

4. om den skattskyldige frivilligt har rättat en oriktig uppgift.
Första stycket 2 gäller inte i fråga om kontrolluppgift enligt 3 kap. 32 c,

44 eller 45 § lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter.

5 §11 Om deklarationsskyldig inte har kommit in med sj älvdeklaration inom
föreskriven tid eller har han endast lämnat en självdeklaration med så bristfäl-
ligt innehåll att den uppenbarligen inte är ägnad att ligga till grund för taxe-
ring, skall en särskild avgift (förseningsavgift) påföras honom. Sådan avgift
påförs aktiebolag med 1 000 kronor och andra skattskyldiga med 500 kronor.

Har skattskyldig, som utan föreläggande skall lämna självdeklaration, inte

kommit in med deklaration senast den 1 augusti under taxeringsåret eller har
han dessförinnan endast kommit in med en självdeklaration med så bristfäl-
ligt innehåll att den uppenbarligen inte är ägnad att ligga till grund för taxe-
ring, bestäms förseningsavgiften till fyra gånger det belopp som anges i för-
sta stycket.

Förseningsavgift enligt första stycket påförs också skattskyldig som har

avgett en förenklad självdeklaration inom föreskriven tid men som inte följt
ett föreläggande att avge en särskild självdeklaration inom den tid som före-
skrivs i föreläggandet.

10

Senaste lydelse 1996:1612.

11

Senaste lydelse 1991:486.

888

background image

Har den skattskyldige inom föreskriven tid lämnat en deklarations-

handling, som inte är behörigen undertecknad eller som inte är i form av ett
elektroniskt dokument, tas förseningsavgift ut endast om bristen inte av-
hjälps inom den tid som föreskrivs i ett föreläggande. I sådant fall beräknas
avgiften enligt första stycket.

Vad som sägs om deklarationsskyldig och skattskyldig i första och andra

styckena gäller också för den som utan att vara deklarationsskyldig är skyl-
dig att lämna uppgift enligt 2 kap. 25 § lagen (1990:325) om självdeklara-
tion och kontrolluppgifter eller särskild uppgift enligt 2 kap. 26 § samma
lag. Vad som sägs om deklaration gäller då sådan uppgift eller särskild upp-
gift.

Befrielse från särskild avgift

6 §12 Den skattskyldige skall befrias helt från särskild avgift

1. om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha ett sådant samband

med den skattskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande
förhållande att den framstår som ursäktlig,

2. om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hän-

syn till uppgiftens art eller någon annan särskild omständighet, eller

3. om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den särskilda avgiften.
Den skattskyldige får befrias helt från skattetillägg även när det belopp

som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är
obetydligt.

7 § Bestämmelserna i 6 § skall beaktas även om något yrkande om befri-
else inte har framställts, i den mån det föranleds av vad som förekommit i

ärendet eller målet om särskild avgift.

13 §13 Särskild avgift påförs enligt skattebetalningslagen (1997:483). Skat-

tetillägg som inte uppgår till 100 kronor, påförs inte. Särskild avgift tillfaller
staten.

Skall någon vid taxering till statlig inkomstskatt på förvärvsinkomst påfö-

ras skattetillägg på undandragen skatt efter skilda procentsatser uträknas först
skatten på summan av de undanhållna beloppen. Skatten fördelas sedan vid
tillämpningen av de skilda procentsatserna efter den kvotdel som vart och ett
av de undanhållna beloppen utgör av de sammanlagda undanhållna beloppen.

Bestämmelserna i andra stycket tillämpas också när någon skall påföras

skattetillägg efter skilda procentsatser på undandragen skatt i annat fall än
som avses i andra stycket. Vid beräkning av skattetillägg på minskning av

underskott i förvärvskälla skall underlaget vid tillämpning av de skilda pro-
centsatserna fördelas efter den kvotdel som vart och ett av de undanhållna

beloppen utgör av de sammanlagda undanhållna beloppen.

Skall skattetillägg påföras efter skilda procentsatser och beräknas på såväl

undandragen skatt som minskning av underskott i förvärvskälla görs beräk-
ningen med tillämpning av andra och tredje styckena på de båda underlagen
var för sig.

889

12

Senaste lydelse 1991:1902.

13

Senaste lydelse 1991:1902.

SFS 1997:494

background image

SFS 1997:494

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

2. De nya föreskrifterna i 1 kap. 4 § och 5 kap. 13 § tillämpas första

gången vid 1999 års taxering.

3. De nya föreskrifterna i 2 kap. 2 § tillämpas från och med den 1 januari

1998.

4. De nya föreskrifterna i 5 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ tillämpas första gången

vid 1998 års taxering.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

890

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.