SFS 1997:505 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1997:505 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)
SFS 1997_505 Lag om ändring i tullagen (1994_1550)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

912

SFS 1997:505
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i tullagen (1994:1550);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30, 38, 69, 71, 72, 75, 88 och 92 §§

tullagen (1994:1550) skall ha följande lydelse.

30 § Om tull inte betalas inom föreskriven tid, skall dröjsmålsavgift tas ut
enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

Vad som föreskrivs i tullagstiftningen om tull tillämpas även beträffande

dröjsmålsavgift enligt första stycket.

38 §2 I fråga om betalningsskyldighet för företrädare för en tullskyldig
som är juridisk person och som inte har betalat in tull i rätt tid och ordning
gäller 12 kap. 6 § första, andra och fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket
och 13 § skattebetalningslagen (1997:483).

Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indrivning ske i

samma ordning som gäller för tull enligt 37 §.

69 §3 Tullmyndigheten får förelägga den, som bedriver verksamhet av så-
dan beskaffenhet att uppgift av betydelse för kontrollen av annan persons de-
klarations- eller uppgiftsskyldighet kan hämtas ur handlingar som rör verk-
samheten att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över kopia av
handling rörande rättshandling mellan den som föreläggs och den andre per-
sonen (kontrolluppgift).

71 § Ett beslut om revision skall innehålla uppgift om ändamålet med re-
visionen och om möjligheten att undanta handlingar och uppgifter enligt 76
och 77§§.

Företas revisionen för granskning av annan än den som revideras, får

tullmyndigheten, om det finns särskilda skäl, utesluta uppgift om vem eller
vilken rättshandling granskningen avser.

I ett beslut om revision skall tullmyndigheten förordna en eller flera tjäns-

temän att verkställa revisionen (revisor).

Den reviderade skall underrättas om beslutet innan revisionen verkställs.

Om det är av betydelse för kontrollen att företa inventering eller liknande fy-
sisk kontroll, får dock underrättelse ske i samband med att revisionen verk-
ställs, om kontrollen annars kan mista sin betydelse.

1

Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276.

2

�ndringen innebär bl.a. att tredje och fjärde styckena upphävs.

3

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

913

SFS 1997:505

72 § En revision skall bedrivas i samverkan med den reviderade och på ett
sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten. För det fall den revide-
rade inte samverkar finns bestämmelser om vite i 74 § fjärde stycket och om
andra tvångsåtgärder i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i be-
skattningsförfärandet.

Revisionen får verkställas hos den reviderade, om han medger det. Revi-

sionen skall ske hos den reviderade, om han begär det och revisionen kan gö-

ras där utan betydande svårighet.

Om revisionen inte verkställs hos den reviderade skall handlingarna på be-

gäran överlämnas till revisorn mot kvitto.

75 § En revision får inte pågå längre tid än nödvändigt. Räkenskaps-
material och andra handlingar som överlämnats till revisorn skall så snart
som möjligt och senast när revisionen avslutats återlämnas till den revide-
rade.

Har den reviderade försatts i konkurs när handlingarna skall återlämnas,

skall tullmyndigheten överlämna handlingarna till konkursförvaltaren. Tull-

myndigheten skall underrätta den reviderade om att handlingarna överläm-
nats till konkursförvaltaren.

Tullmyndigheten skall snarast lämna meddelande om resultatet av revisio-

nen till den reviderade i de delar som rör honom.

88 § Den tullskyldige skall helt eller delvis befrias från tulltillägg och för-
seningsavgift

1. om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha ett sådant samband

med den tullskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande
förhållande att den framstår som ursäktlig,

2. om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hän-

syn till den oriktiga uppgiftens beskaffenhet eller annan särskild omständig-

het, eller

3. om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut tillägget eller avgiften.
Den tullskyldige får befrias helt från tulltillägget när det belopp som

kunde ha undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är obetyd-
ligt.

Den tullskyldige får helt eller delvis befrias från förseningsavgift även när

underlåtenheten är obetydlig.

92 § Bestämmelserna om befrielse från tulltillägg och förseningsavgift
skall beaktas, även om yrkande om detta inte framställts, i den mån det för-
anleds av vad som förekommit i ärendet eller målet om tulltillägg eller förse-
ningsavgift.

Om tull sätts ned, skall också vidtas den ändring i beslutet om tulltillägg

som nedsättningen kan föranleda.

Vid handläggningen i länsrätt eller kammarrätt av mål om tulltillägg eller

förseningsavgift skall muntlig förhandling hållas, om den tullskyldige begär
det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om det inte finns anledning anta
att tulltillägg eller förseningsavgift tas ut.

Denna lag träder i kraft den 1 november 1997.

background image

914

SFS 1997:505

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.