SFS 1997:1028 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1997:1028 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)
SFS 1997_1028 Lag om ändring i taxeringslagen (1990_324)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1028
Utkom från trycket
den 15 december 1997

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 5 och 12 §§ samt 5 kap. 1 §

taxeringslagen (1990:324) skall ha följande lydelse.

3 kap.

5 §2 Skattemyndigheten får förelägga den som är eller kan antas vara skatt-
skyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över en kopia av
handling som behövs för kontroll av att uppgifterna i hans självdeklaration
är riktiga eller annars för hans taxering.

Ett föreläggande får förenas med vite om det finns anledning att anta att

det annars inte följs. Finns det anledning att anta att den skattskyldige eller,
om den skattskyldige är juridisk person, ställföreträdare för den skattskyl-
dige har begått brott, får den skattskyldige inte föreläggas vid vite att med-
verka i utredningen av en fråga som har samband med den gärning som
brottsmisstanken avser.

1905

1

Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70.

2

Senaste lydelse 1994:467.

background image

SFS 1997:1028

12 §3 Vid taxeringsrevision skall den reviderade tillhandahålla revisorn de

handlingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Han skall
också lämna tillträde till utrymmen som huvudsakligen används i verksam-
heten för sådan åtgärd som avses i 11 § andra stycket och om möjligt ställa
en ändamålsenlig arbetsplats till förfogande. Den reviderade skall i övrigt ge
den hjälp som behövs vid revisionen.

Revisorn skall på begäran ges tillfälle att själv använda terminal eller an-

nat tekniskt hjälpmedel för att ta del av upptagning som kan uppfattas endast
med sådant hjälpmedel, om inte den reviderade i stället tillhandahåller en ko-
pia av upptagningen och denna utan svårighet kan granskas med annat till-
gängligt tekniskt hjälpmedel. Revisorn får kontrollera att kopian stämmer
överens med den upptagning som finns hos den reviderade.

Vid granskning av upptagning som avses i andra stycket får endast de tek-

niska hjälpmedel och sökbegrepp användas, som behövs för att tillgodose
ändamålet med revisionen. Granskningen får inte verkställas via telenät.

Om den reviderade inte fullgör sina skyldigheter enligt första eller andra

stycket, får skattemyndigheten förelägga honom vid vite att fullgöra dem.
Finns det anledning att anta att den reviderade eller, om den reviderade är ju-
ridisk person, ställföreträdare för den reviderade har begått brott, får den re-
viderade inte föreläggas vid vite att medverka i utredningen av en fråga som
har samband med den gärning som brottsmisstanken avser.

5 kap.

1 §4 Om en skattskyldig på något annat sätt än muntligen under förfarandet

har lämnat en uppgift till ledning för taxeringen och uppgiften befinns orik-
tig, skall en särskild avgift (skattetillägg) tas ut. Detsamma gäller, om en så-
dan uppgift har lämnats i ett mål om taxering och uppgiften inte har godta-
gits efter prövning i sak.

Skattetillägg enligt första stycket tas ut med tjugo procent av den mer-

värdesskatt och med fyrtio procent av sådan skatt som avses i 1 kap. 1 § för-
sta stycket 1-6 och 8 som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte
skulle ha påförts den skattskyldige eller hans make eller, i fråga om förmö-
genhetsskatt, person som sambeskattas med honom, eller, vad gäller mervär-
desskatt, felaktigt skulle ha tillgodoräknats honom. Skulle den oriktiga upp-
giften, om den hade godtagits, ha medfört sådant underskott i förvärvskälla i
inkomstslaget näringsverksamhet eller tjänst som inte utnyttjas taxerings-
året, skall skattetillägg i stället beräknas på ett underlag som utgör en fjärde-
del av den minskning av underskottet som rättelsen av den oriktiga uppgiften
medfört.

Avgiftsberäkning enligt andra stycket sker efter tjugo procent eller, vad

gäller mervärdesskatt, tio procent av underlaget när den oriktiga uppgiften
har rättats eller hade kunnat rättas med ledning av kontrollmaterial som nor-
malt är tillgängligt för skattemyndigheten och som varit tillgängligt för myn-
digheten före utgången av november taxeringsåret.

Avgiftsberäkning enligt andra stycket sker efter tio procent eller, vad gäl-

ler mervärdesskatt, fem procent av underlaget, när den oriktiga uppgiften av-
ser periodisering eller därmed jämställd fråga.

3

Senaste lydelse 1994:467.

4

Senaste lydelse 1997:494.

1906

background image

SFS 1997:1028

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Såvitt avser bestämmelserna i

5 kap. 1 § tillämpas lagen första gången vid 1997 års taxering.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1907

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.