SFS 1997:1031 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1997:1031 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)
SFS 1997_1031 Lag om ändring i tullagen (1994_1550)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1031
Utkom från trycket
den 15 december 1997

Lag
om ändring i tullagen (1994:1550);

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 74 och 99 §§ tullagen (1994:1550)

skall ha följande lydelse.

74 § Vid revision skall den reviderade tillhandahålla revisorn de hand-
lingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Han skall
också lämna tillträde till utrymmen som huvudsakligen används i verksam-
heten för sådan åtgärd som avses i 73 § och om möjligt ställa en ändamåls-
enlig arbetsplats till förfogande samt i övrigt ge den hjälp som behövs vid
revisionen.

Revisorn skall på begäran ges tillfälle att själv använda tekniskt hjälp-

medel för att ta del av upptagning som kan uppfattas endast med sådant
hjälpmedel, om inte den reviderade i stället tillhandahåller en kopia av upp-
tagningen och denna utan svårighet kan granskas med annat tillgängligt tek-
niskt hjälpmedel. Revisorn får kontrollera att kopian stämmer överens med
den upptagning som finns hos den reviderade.

Vid granskning av upptagning som avses i andra stycket får endast de tek-

niska hjälpmedel och sökbegrepp användas, som behövs för att tillgodose
ändamålet med revisionen. Granskningen får inte verkställas via telenät.

Om den reviderade inte fullgör sina skyldigheter enligt första eller andra

stycket får tullmyndigheten förelägga honom vid vite att fullgöra dem. Finns
det anledning att anta att den reviderade eller, om den reviderade är juridisk

person, ställföreträdare för den reviderade har begått brott, får den revide-
rade inte föreläggas vid vite att medverka i utredningen av en fråga som har

samband med den gärning som brottsmisstanken avser.

99 § När en tullmyndighet med stöd av tullagstiftningen förelägger tull-
skyldig eller annan att vidta åtgärd som behövs för förtullning eller annan
tullklarering eller för Tullverkets kontrollverksamhet, kan vite föreläggas.
Finns det anledning att anta att den tullskyldige eller, om den tullskyldige är

juridisk person, ställföreträdare för den tullskyldige har begått brott, får den

tullskyldige inte föreläggas enligt 68 § vid vite att medverka i utredningen av
en fråga som har samband med den gärning som brottsmisstanken avser.

Vite kan även föreläggas, om någon underlåtit att lämna uppgift eller inge

handling enligt föreskrift i tullagstiftningen eller att fullgöra skyldighet som
föreskrivs i 62 § eller med stöd av 65 §.

Vite får inte fastställas till lägre belopp än femhundra kronor eller högre

än femtusen kronor.

Frågor om utdömande av vite prövas av Generaltullstyrelsen.
Bestämmelserna i 36 § tillämpas även i fråga om viten.
I övrigt gäller bestämmelserna i lagen (1985:206) om viten.

1

Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU 10, rskr. 1997/98:70.

1910

background image

SFS 1997:1031

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1911

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.