SFS 1997:1063 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1997:1063 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)
SFS 1997_1063 Lag om ändring i tullagen (1994_1550)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1063
Utkom från trycket
den 17 december 1997

Lag
om ändring i tullagen (1994:1550);

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 107 och 118 §§ tullagen

(1994:1550) skall ha följande lydelse.

107 §2 Generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt bestämmel-
ser som meddelats med stöd av lagen eller enligt tullagstiftningen i övrigt får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, när det är fråga om

1. fastställelse av tull och prövningen inte gäller sådant beslut om befri-

else från eller nedsättning eller återbetalning av tull som meddelats med stöd
av regeringens bemyndigande,

2. uttag av tull ur en vara enligt gemenskapsregler eller 37 § denna lag,
3. temporär import,

4. restitution av tull,
5. ursprungsintyg som krävs för erhållande av förmånsbehandling,
6. inskränkning i rätten att förfoga över en vara,
7. bindande klassificeringsbesked eller bindande ursprungsbesked,

8. ränta eller dröjsmålsavgift,
9. tulltillägg eller förseningsavgift,

10. ersättning som avses i 62 § andra stycket eller 64 § eller ersättning för

särskilda kostnader för bindande klassificeringsbesked eller bindande ur-
sprungsbesked,

11. beslut om föreläggande som meddelats enligt tullagstiftningen,
12. utdömande av vite enligt 99 §, eller
13. begäran om att lämna uppgifter enligt 67 a §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I övrigt överklagas Generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag eller en-

ligt bestämmelser som meddelats med stöd av lagen eller enligt tullagstift-
ningen i övrigt hos regeringen, om inte annat är särskilt föreskrivet.

118 §3 Tullmyndigheterna skall på begäran tillhandahålla Sveriges Riks-

bank, Riksskatteverket, Statens livsmedelsverk, Statens jordbruksverk,

1

Prop. 1997/98:11, bet. 1997/98:SkU8, rskr. 1997/98:74.

2

Senaste lydelse 1996:703.

3

Senaste lydelse 1995:761.

1954

background image

SFS 1997:1063

Kommerskollegium, skattemyndighet, Statistiska centralbyrån, Kemikalie-
inspektionen och Fiskeriverket uppgifter som förekommer hos tullmyndig-
heterna och som rör import eller export av varor.

I tullregisterlagen (1990:137) finns bestämmelser om utlämnande till vissa

myndigheter av uppgifter ur tullregistret på medium för automatisk databe-
handling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den

1 januari 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Ted Stahl

(Finansdepartementet)

1955

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.