SFS 2009:443 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2009:443 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)
090443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 16 § taxeringslagen

(1990:324) ska ha följande lydelse.

3 kap.

16 §

2

Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för taxe-

ring ska på Skatteverkets begäran tillhandahållas verket.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om

uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller 16
kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller en bestämmelse
till vilken hänvisas i någon av de nämnda paragraferna.

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i offent-

lighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt
men för något enskilt eller allmänt intresse, föreligger uppgiftsskyldighet en-
dast om regeringen på ansökan av Skatteverket beslutar att uppgiften ska
lämnas ut.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2003:655.

SFS 2009:443

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.