SFS 2009:489 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2009:489 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
090489.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 4 §, 3 kap. 11 § och 4 kap.

18 § tullagen (2000:1281) ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får över-

lämna åt en juridisk person att förmedla uppgifter i elektroniska dokument
som avses i 2 § till och från tulldatasystemet.

Den som tar del av uppgifter i förmedlingsverksamhet som avses i första

stycket får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verksam-
heten har fått veta om någon enskilds ekonomiska eller personliga förhållan-
den. I det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

3 kap.

11 §

Den som i verksamhet vid tillfälligt lager tar befattning med tull-

deklarationer och andra handlingar som lämnats för tullbehandling av varor
får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verksamheten har
fått veta om någon enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden. I det
allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400).

4 kap.

18 §

Den som i verksamhet vid tullager, frizon eller frilager tar befattning

med tulldeklarationer och andra handlingar som lämnats för tullbehandling
av varor får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i verksam-
heten har fått veta om någon enskilds ekonomiska eller personliga förhållan-
den. I det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:489

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:489

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.