SFS 2004:117 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2004:117 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
040117.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 11 mars 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)

dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 5 § och 5 kap. 11 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 3 kap. 3 a § och 4 kap.

24�29 §§, samt närmast före 4 kap. 24 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

5 §

I denna lag förstås med

tullagstiftning: EG:s tullbestämmelser samt svenska tullförfattningar,
det svenska tullområdet: svenskt territorium,
EG:s tullområde: de områden som anges i artikel 3 i förordningen (EEG)

nr 2913/92,

EG:s skatteområde: det område inom vilket gemenskapens bestämmelser

om en viss skatt är tillämpliga,

tredje land: område som inte omfattas av EG:s tullområde,
tullplats: plats där det finns tullkontor,
tullförrättning: sådan klarering av fartyg och luftfartyg i kommersiell tra-

fik direkt med tredje land och av kommersiellt gods som verkställs av tull-
tjänsteman,

tullklarering: Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som anmälts till en

godkänd tullbehandling,

förtullning: Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som deklarerats för

övergång till fri omsättning,

mellanstatligt enhetstillstånd: av en stats behöriga myndighet utfärdat till-

stånd att använda ett förenklat förfarande vid viss godkänd tullbehandling i
en annan stat i enlighet med en överenskommelse mellan de två staterna,

fartyg: varje farkost som används eller kan användas till transport på vat-

ten samt

fordon: transportmedel som är inrättat för färd på marken och inte löper

på skenor samt svävare när den framförs över marken.

I övrigt har uttryck som används i denna lag den innebörd som anges i

förordningarna (EEG) nr 2913/92 och 2454/93.

1 Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140.

SFS 2004:117

Utkom från trycket
den 23 mars 2004

background image

2

SFS 2004:117

3 kap.

3 a §

Om en vara deklareras för övergång till fri omsättning med stöd av

ett mellanstatligt enhetstillstånd utfärdat i ett annat EG-land i enlighet med
en överenskommelse mellan detta land och Sverige, och varan fysiskt befin-
ner sig i Sverige när den övergår till fri omsättning, skall importen i skatte-
hänseende anmälas till Tullverket genom en deklaration med skatteredovis-
ning.

Om överenskommelsen medger det, får Tullverket efter ansökan tillåta

innehavaren av det mellanstatliga enhetstillståndet att lämna in deklaratio-
nen med skatteredovisning till den myndighet i det andra landet som är be-
hörig att ta emot tulldeklarationen. Deklarationen med skatteredovisning
skall i sådant fall anses ha kommit in till Tullverket när den togs emot av det
andra landets behöriga myndighet.

5 §

Den som enligt artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92 är skyldig

att förse en tullmyndighet med handlingar, skall bevara dessa i fem år eller
den längre tid som för vissa uppgifter eller handlingar kan vara föreskriven i
annan lag eller författning.

Den som har fått ett mellanstatligt enhetstillstånd av Tullverket är skyldig

att förvara sådana handlingar, som avses i första stycket och som hänför sig
till den verksamhet som tillståndet omfattar. Handlingarna skall förvaras i
Sverige i ordnat skick samt på ett betryggande och överskådligt sätt. Om in-
formationen förvaras i sådan form att den endast kan läsas med tekniskt
hjälpmedel skall utrustning och system som behövs för att omedelbart skriva
ut informationen i läsbar form finnas tillgängliga.

4 kap.

Mellanstatligt enhetstillstånd

24 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att utfärda mellanstatligt enhetstillstånd att använda det
förenklade förfarandet lokalt klareringsförfarande för att hänföra varor som
befinner sig i ett annat EG-land till en godkänd tullbehandling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om hanteringen av ärenden där varor fysiskt befinner sig i
Sverige när de övergår till fri omsättning, exporteras eller återexporteras från
Sverige med stöd av ett mellanstatligt enhetstillstånd utfärdat i ett annat EG-
land.

25 §

En vara får inte fysiskt sättas i fri omsättning i Sverige eller föras ut

från landet med stöd av ett mellanstatligt enhetstillstånd utfärdat i ett annat
EG-land, om det beträffande varan finns

1. ett i Sverige gällande villkor som inte är uppfyllt eller
2. ett i Sverige gällande förbud mot införsel eller utförsel.

26 §

Om det finns en skyldighet att lämna en underrättelse till ett annat

EG-lands behöriga myndighet enligt artikel 266 eller 285 i förordningen
(EEG) nr 2454/93, skall en underrättelse med motsvarande innehåll även
lämnas till Tullverket om

background image

3

SFS 2004:117

1. varan skall deklareras för övergång till fri omsättning, export eller åter-

export med stöd av ett mellanstatligt enhetstillstånd och

2. varan befinner sig inom det svenska tullområdet när den skall övergå

till fri omsättning eller föras ut till tredje land.

Det är innehavaren av det mellanstatliga enhetstillståndet som är skyldig

att lämna underrättelsen till Tullverket. Underrättelsen skall lämnas inom
samma tidsfrist som gäller för underrättelsen enligt EG-förordningen.

27 §

Tullverket har samma befogenheter att utföra kontroller avseende så-

dana varor som inom det svenska tullområdet är föremål för ett förfarande
med stöd av ett mellanstatligt enhetstillstånd utfärdat i ett annat EG-land,
som avseende sådana varor som är föremål för motsvarande förfarande med
stöd av ett tillstånd utfärdat i Sverige.

Om en vara som omfattas av ett förfarande enligt första stycket är föremål

för ett förbud eller ett villkor som innebär att varan inte får föras in till eller
ut från landet, får Tullverket ta hand om varan om det behövs för att hindra
att den hanteras i strid med sådant förbud eller villkor.

En vara som har tagits om hand får läggas upp på tillfälligt lager på be-

kostnad av den som för in eller för ut varan. Varan får inte tas ut från lagret
så länge omhändertagandet består.

28 §

Ett omhändertagande enligt 27 § andra stycket upphör om varan tas i

beslag eller förverkas.

Tullverket får besluta att omhändertagandet skall upphöra om det inte

längre finns grund för åtgärden. En gemenskapsvara skall i så fall återlämnas
till den som avsåg att föra ut varan. Annan vara skall hänföras till en sådan
godkänd tullbehandling för vilken inget hinder finns.

29 §

Om det finns en skyldighet att lämna en underrättelse enligt artikel

266 eller 285 i förordningen (EEG) nr 2454/93 till Tullverket när ett förfa-
rande med stöd av ett mellanstatligt enhetstillstånd tillämpas, och underrät-
telsen i enlighet med tillståndet ges in till den behöriga myndigheten i det
andra EG-landet, skall underrättelsen anses ha kommit in till Tullverket när
den togs emot av det andra landets behöriga myndighet.

5 kap.

11 §

2

Bestämmelser om skyldighet att med anledning av import eller inför-

sel som avses i 3 kap. 3 eller 3 a § betala annan skatt än tull finns i lagen
(1972:266) om skatt på annonser och reklam, mervärdesskattelagen
(1994:200), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alko-
holskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Skatt som avses i första stycket skall fastställas och betalas enligt det för-

farande som gäller för tull, om inte annat föreskrivits. Om det i beskattnings-
underlaget för sådan skatt skall ingå tullvärde, tull eller motsvarande avgift
som fastställts i annan valuta, skall sådant underlag omräknas till svensk va-
luta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag som tullvärdet
fastställdes.

2 Senaste lydelse 2000:1428.

background image

4

SFS 2004:117

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.