SFS 1998:507 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1998:507 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
980507.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter

dels

att 3 kap. 11 § skall ha följande lydelse,

dels

att det skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 3 a § och 3 kap. 6 a §,

av följande lydelse.

1 kap.

3 a §

Lagen gäller inte för skattepliktiga varor som

1. är omhändertagna med stöd av 2 kap. 9 § eller 3 kap. 1 och 4 §§ lagen

(1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, to-
baksvaror och mineraloljeprodukter, eller

2. omfattas av ett beslut om skatt enligt 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § lagen

om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och
mineraloljeprodukter.

Upphävs ett beslut som avses i första stycket skall lagen anses ha varit till-

lämplig såsom om beslutet aldrig hade fattats.

3 kap.

6 a §

Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för skat-

tekontroll skall på beskattningsmyndighetens begäran tillhandahållas denna.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om

uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap.
1 § sekretesslagen (1980:100) eller en bestämmelse till vilken hänvisas i nå-
gon av de nämnda paragraferna.

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i sekre-

tesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt
eller allmänt intresse föreligger uppgiftsskyldighet endast om regeringen på
ansökan av beskattningsmyndigheten beslutar att uppgiften skall lämnas ut.

11 §

2

Vid skatterevision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som

rör verksamheten granskas, om de inte skall undantas enligt 15 §. Med hand-

1

Prop. 1997/98:100, bet. 1997/98:SkU28, rskr. 1997/98:312.

2

Senaste lydelse 1997:492.

SFS 1998:507

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

2

SFS 1998:507

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

ling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

Revisorn får ta prov på varor som används, säljs eller tillhandahålls på an-

nat sätt i verksamheten. Vidare får han inventera kassan, granska varulager,
inventarier, maskiner

,

fordon, särskild räknarapparatur, mätapparatur och

tillverkningsprocesser

samt besiktiga lokaler och byggnader som används i

verksamheten. Han får också prova kassaapparatur, särskild räknarapparatur,
mätapparatur och annan teknisk utrustning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.