SFS 2001:188 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2001:188 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
010188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 19 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 1 § och 11 kap. 6 § tullagen

(2000:1281) skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

I artiklarna 4a och 4b i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestäm-

melser om databehandling. Tullverket använder i verksamheten enligt tul-
lagstiftningen en databas för automatiserad behandling av uppgifter (

tullda-

tasystemet

). Bestämmelser om behandling av uppgifter i databasen finns i la-

gen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

11 kap.

6 §

2

Tullverket skall på begäran tillhandahålla Sveriges Riksbank, Riks-

skatteverket, Läkemedelsverket, Statens livsmedelsverk, Statens jordbruks-
verk, Kommerskollegium, skattemyndighet, kronofogdemyndighet, Statis-
tiska centralbyrån, Kemikalieinspektionen och Fiskeriverket uppgifter som
förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor. Tull-
verket skall vidare på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som
förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176.

2

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2001:188

Utkom från trycket
den 15 maj 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.