SFS 2003:214 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2003:214 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
030214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 22 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)

dels

att 8 kap. 2�7 och 10 §§ samt 10 kap. 4 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 8 kap. 2 a §, av följande

lydelse.

8 kap.

2 §

Om den som är gäldenär och skyldig att lämna skriftlig eller med data-

behandlingsteknik upprättad tulldeklaration på något annat sätt än muntligen
under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för tulltaxeringen,
skall en särskild avgift (

tulltillägg

) tas ut. Detsamma gäller, om gäldenären

har lämnat en sådan uppgift i ett ärende som avser omprövning av tulltaxe-
ringsbeslut eller i ett överklagat ärende som avser fastställande av tull och
uppgiften inte har godtagits efter prövning i sak.

En uppgift skall anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som

gäldenären har lämnat är felaktig eller att gäldenären har utelämnat en upp-
gift till ledning för tulltaxeringen som han varit skyldig att lämna. En uppgift
skall dock inte anses vara oriktig om uppgiften tillsammans med övriga läm-
nade uppgifter utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift
skall inte heller anses vara oriktig om uppgiften är så orimlig att den uppen-
bart inte kan läggas till grund för ett beslut.

Tulltillägget är tjugo procent av den tull som inte skulle ha påförts, om

den oriktiga uppgiften godtagits.

Avgiftsberäkning enligt tredje stycket sker efter tio procent när det gäller

mervärdesskatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdes-
skattelagen (1994:200).

2 a §

Tulltillägg skall påföras gäldenären dels i de fall då skönstulltaxering

har skett på grund av utebliven tulldeklaration och sådan inte har kommit in
trots att föreläggande sänts ut till gäldenären, dels då avvikelse från deklara-
tionen har skett vid skönstulltaxering. Tillägget är tjugo procent av den tull
som till följd av skönstulltaxeringen påförs gäldenären utöver den tull som
annars skulle ha påförts honom. Till den del tulltaxeringen innefattar rättelse
av en oriktig uppgift från gäldenären påförs dock tulltillägg enligt 2 § tredje
stycket.

1

Prop. 2002/03:106, bet. 2002/03:SkU16, rskr. 2002/03:167.

SFS 2003:214

Utkom från trycket
den 2 juni 2003

3*

SFS 2003:211�233

background image

2

SFS 2003:214

3 §

Tulltillägg skall, även i andra fall än dem som avses i 2 och 2 a §§, på-

föras om tull skall tas ut på grund av

1. olaglig införsel,
2. olagligt undandragande av varor från tullövervakning eller
3. förfogande i övrigt över en icke-gemenskapsvara, i strid mot före-

skriven inskränkning i förfoganderätten.

Första stycket gäller endast om gäldenären rätteligen skulle ha lämnat en

skriftlig eller med databehandlingsteknik upprättad tulldeklaration till led-
ning för fastställande av tull.

Tulltillägget enligt första stycket är tjugo procent av den tull som påförs.

4 §

2

Den som förfogat över en förtullad vara i strid mot föreskriven förut-

sättning för befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av tull skall
påföras tulltillägg. Tulltillägget är då tjugo procent av den tullförmån som
gäldenären går miste om.

5 §

Vid tillämpning av 2 och 2 a §§ ansvarar gäldenären för handlingar

och underlåtenhet av hans ombud. Tulldeklaration eller annat dokument som
lämnas för en gäldenär som är juridisk person skall anses ha lämnats av gäl-
denären, om det inte var uppenbart att uppgiftslämnaren saknade behörighet
att företräda gäldenären.

6 §

Tulltillägg påförs inte

1. vid rättelse av en felräkning eller felskrivning, som uppenbart framgår

av tulldeklaration eller annat dokument som lämnats till ledning för tulltaxe-
ringen,

2. om en avvikelse avser bedömning av ett yrkande och avvikelsen inte

gäller någon uppgift i sak,

3. om gäldenären frivilligt har rättat den oriktiga uppgiften eller anmält

förhållande som avses i 3 §, eller

4. om det tullbelopp som kunde ha undandragits genom felaktigheten eller

underlåtenheten är obetydligt.

7 §

3

Tulltillägg tillfaller staten.

10 §

Gäldenären respektive deklaranten skall helt eller delvis befrias från

tulltillägg respektive förseningsavgift om felaktigheten eller underlåtenheten
framstår som ursäktlig eller om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgif-
ten med fullt belopp.

Vid bedömningen av om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som

ursäktlig skall det särskilt beaktas om denna kan antas ha

1. stått i samband med gäldenärens respektive deklarantens ålder, hans el-

ler hans ombuds hälsa eller liknande förhållanden, eller

2. berott på att gäldenären respektive deklaranten har felbedömt reglerna

eller betydelsen av de faktiska förhållandena.

Vid bedömningen av om det annars skulle vara oskäligt att ta ut avgiften

med fullt belopp skall det särskilt beaktas om

2

�ndringen innebär bl.a att första stycket upphävs.

3

�ndringen innebär att första stycket upphävs.

background image

3

SFS 2003:214

1. avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller underlåten-

heten,

2. en oskäligt lång tid förflutit efter det att Tullverket har funnit anledning

att anta att gäldenären respektive deklaranten skall påföras avgift utan att
han kan lastas för dröjsmålet, eller

3. felaktigheten eller underlåtenheten även har medfört att gäldenären res-

pektive deklaranten har fällts till ansvar för brott enligt lagen (2000:1225)
om straff för smuggling eller 10 kap. denna lag.

Deklaranten får helt eller delvis befrias från förseningsavgift även när un-

derlåtenheten är obetydlig.

10 kap.

4 §

När Tullverket med stöd av tullagstiftningen förelägger någon att vidta

åtgärd som behövs för förtullning eller annan tullklarering eller för Tullver-
kets kontrollverksamhet, kan Tullverket sätta ut vite.

Tullverket kan även sätta ut vite, om någon inte har lämnat uppgift eller

handling enligt föreskrift i tullagstiftningen eller inte har fullgjort skyldighet
som föreskrivs i artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92 eller i 6 kap. 16,
17, 22, 23 eller 32 § denna lag.

Första och andra styckena gäller inte, om det finns anledning att anta att

den som skall föreläggas eller, om denne är en juridisk person, ställföreträ-
daren har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till tulltillägg
och föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den
misstänkta gärningen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.