SFS 2021:45 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2021:45 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
SFS2021-45.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)

Utfärdad den 28 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om tullagen (2016:253)

dels att 4 kap. 18 och 22 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 23 a och 23 b §§, av

följande lydelse.

4 kap.
18 §
Ett befordringsföretag ska anmäla till Tullverket, om det i företagets
verksamhet uppkommer en misstanke om att en försändelse innehåller något
av följande som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för
smuggling:

1. narkotika,
2. skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),
3. sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen,

eller

4. sådana explosiva varor som avses i 4 § lagen (2010:1011) om

brandfarliga och explosiva varor.

Försändelsen ska överlämnas till Tullverket om verket begär det.

Befordringsföretaget ska också på annat sätt medverka i kontrollverksamhet
enligt tullagstiftningen i fråga om varor som befordras med post, på järnväg
eller med luftfartyg.

För befordringsföretaget gäller inte 2 och 9�17 §§.

22 § En chefstjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för
Tullverket får, när det gäller en försändelse som kommer från tredjeland,
besluta att en postförsändelse eller en motsvarande försändelse som
förmedlas av ett kurirföretag ska hållas kvar av befordringsföretaget, om

1. det finns anledning att anta att försändelsen innehåller något av följande

som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling:

a) narkotika,
b) skjutvapen eller ammunition som avses i vapenlagen (1996:67),
c) sådana vapen eller andra föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen,

eller

d) sådana explosiva varor som avses i lagen (2010:1011) om brandfarliga

och explosiva varor, och

2. det är nödvändigt för att beslag ska kunna ske.

1 Prop. 2020/21:49, bet. 2020/21:SkU12, rskr. 2020/21:165.

SFS

2021:45

Publicerad
den

30 januari 2021

background image

2

SFS

2021:45

Ett beslut om kvarhållande ska gälla en viss tid, högst en månad, från den

dag då beslutet delgavs befordringsföretaget. Beslutet får verkställas
omedelbart, men ska snarast prövas av chefen för Tullverket eller chefen för
Tullverkets rättsavdelning.

23 a § Den som i ett kurirföretag har fått del av eller tillgång till uppgifter
som handlar om att hålla kvar försändelser enligt 22 § eller om ett
efterföljande beslag enligt 22 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling
får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har fått
veta.

Bestämmelser om tystnadsplikt för den som i postverksamhet fått del av

eller tillgång till sådana uppgifter finns i 2 kap. 14 § postlagen (2010:1045).

23 b § Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikt
enligt denna lag finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.