SFS 2006:423 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2006:423 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
060423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 10 §, 7 kap. 1, 2, 4�6 och

8

§§, 9

kap. 2

§ och 10

kap. 1

§ samt rubriken till 7 kap. tullagen

(2000:1281) skall ha följande lydelse.

6 kap.

10 § I artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns en bestämmelse
som ålägger enskild skyldighet att förse tullmyndigheterna med nödvändiga
dokument och upplysningar och ge dem all nödvändig hjälp. I artikel 46 i
samma förordning finns bestämmelser om kontroll av varor och de trans-
portmedel som befordrar dem i anslutning till att varorna visas upp för tull-
myndigheten. I artikel 68 i samma förordning och i artiklarna 239�247 i för-
ordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om tullmyndigheternas rätt
att för kontroll av riktigheten av de deklarationer som de har mottagit gran-
ska handlingar och undersöka varor.

För kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt denna lag

eller tullagstiftningen i övrigt har fullgjorts riktigt och fullständigt eller för
kontroll av att varor inte gör intrång i de rättigheter som skyddas av rådets
förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas
ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättig-
heter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i
vissa immateriella rättigheter

2 får Tullverket även undersöka

1. transportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan

förvaras,

2. områden för tillfälliga lager, tullager, frizoner och frilager samt områ-

den på flygplatser och bangårdar där varor som står under tullövervakning
förvaras och även lokaler inom sådana områden samt

3. bagage, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande

som medförs av resande vid inresa till eller utresa från EG:s tullområde eller
av person som anmanats att stanna enligt 7 §.

Bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i lagen

(2000:1225) om straff för smuggling.

1 Prop. 2005/06:89, bet. 2005/06:SkU25, rskr. 2005/06:205.

2 EUT L 196, 2.8.2003, s. 7 (Celex 32003R1383).

SFS 2006:423

Utkom från trycket
den 7 juni 2006

background image

2

SFS 2006:423

7 kap. Tullkontroll beträffande intrång i vissa immateriella
rättigheter

1 § Bestämmelser om tullkontroll beträffande intrång i vissa immateriella
rättigheter finns i rådets förordning (EG) nr 1383/2003 samt i kommissio-
nens förordning (EG) nr 1891/2004 av den 21 oktober 2004 om fastställande
av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1383/2003 om tull-
myndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa im-
materiella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som
gör intrång i vissa immateriella rättigheter

3.

2 § Tullverket utser den enhet inom verket som är behörig att ta emot och
behandla ansökningar enligt artikel 5.2 i förordningen (EG) nr 1383/2003.
Enheten skall, om det behövs, samråda med andra myndigheter.

4 § I artiklarna 9.2 och 9.3 i förordningen (EG) nr 1383/2003 finns be-
stämmelser om tullmyndighets skyldighet att lämna uppgifter till rättighets-
havaren.

5 § Rättighetshavaren ansvarar för skada på varuprov som uppkommer vid
sådan inspektion av varor som får göras enligt artikel 9.3 i förordningen
(EG) nr 1383/2003.

6 § Frågor om huruvida en vara gör intrång i en immateriell rättighet och
hur det skall förfaras med varorna i sådant fall prövas av domstol enligt vad
som gäller för den immateriella rättigheten i fråga.

Domstolen får meddela interimistiskt beslut om att uppskov med frigö-

rande eller kvarhållande av varor skall upphöra.

Tullverket skall verkställa lagakraftvunna domar och beslut från domsto-

len om frigörande, ändring eller förstöring av varor vars frigörande uppskju-
tits eller som kvarhålls av Tullverket.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om

1. de tidsperioder som avses i artikel 8 i förordningen (EG) nr 1383/2003,
2. förvaring av varor enligt 3 §,
3. provtagning enligt artikel 9.3 i förordningen (EG) nr 1383/2003, samt
4. verkställighet av domar och beslut enligt 6 § tredje stycket.

9 kap.

2 § Ett beslut av Tullverket enligt tullagstiftningen eller artikel 5 i förord-
ningen (EG) nr 1383/2003 eller beslut om förlängning enligt artikel 8 i
nämnda förordning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Tullverkets beslut om revision enligt 6 kap. 28 § får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Detsamma

gäller vid överklagande i mål som avses i 8 kap. 13 §.

3 EUT L 328, 30.10.2004, s. 16 (32004R1891).

background image

3

SFS 2006:423

Föreskrifter om överklagande av Tullverkets beslut om föreskrifter med

stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av regeringen.

10 kap.

1 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i tullag-
stiftningen eller mot förbudet i artikel 16 i förordningen (EG) nr 1383/2003
döms för tullförseelse till böter. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet bryter mot beslut som Tullverket meddelat med stöd av tull-
lagstiftningen

1. om skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som

förvaras i tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager eller som är föremål
för förenklat förfarande vid tillämpning av ett tullförfarande,

2. om skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till Tullverket el-

ler

3. om användningen eller förbrukningen av en icke-gemenskapsvara.
I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.