SFS 2003:453 Lag om ändring i lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2003:453 Lag om ändring i lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.
030453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1548) om vissa
tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.;

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1994:1548) om vissa

tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. skall ha följande lydelse.

1 §

I rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om in-

rättandet av en tullkodex för gemenskapen och kommissionens förordning
(EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenska-
pen och i rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om
upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning finns före-
skrifter om

�

gynnsam behandling i tullhänseende,

�

varors ursprung,

�

tullvärde,

�

autonoma undantagsbestämmelser angående nedsättning av eller be-

frielse från importtull för vissa varor,

�

tullförfaranden med ekonomisk verkan,

�

gynnade förfaranden, och

�

återbetalning och eftergift av tull.

I denna lag finns vissa kompletterande bestämmelser till de i första

stycket angivna bestämmelserna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Carl-Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 2002/03:68, bet. 2002/03:SkU18, rskr. 2002/03:219.

SFS 2003:453

Utkom från trycket
den 27 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.