SFS 2021:753 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2021:753 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
SFS2021-753.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)

Utfärdad den 23 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om tullagen (2016:253)

dels att 3 kap. 11 § och 4 kap. 50 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 11 § ska utgå,
dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 4 kap. 51�53 §§, 5 kap. 2 §, 6 kap. 2 § och

7 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 I denna lag finns bestämmelser som kompletterar

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den

9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de
förordningar som meddelas med stöd av den förordningen,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den

12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella
rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1672 av den

23 oktober 2018 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur
unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005, och

� rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt

bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om
samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt
tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen.

Vissa bestämmelser om autonoma åtgärder för militär utrustning finns i

rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande
av importtullar på vissa vapen och militär utrustning.

4 §3 Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter
uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export
av varor:

� Arbetsmiljöverket,
� Boverket,
� Elsäkerhetsverket,
� Havs- och vattenmyndigheten,
� Kemikalieinspektionen,
� Kommerskollegium,
� Konsumentverket,
� Kronofogdemyndigheten,

1 Prop. 2020/21:184, bet. 2020/21:SkU27, rskr. 2020/21:402.
2 Senaste lydelse 2017:173.
3 Senaste lydelse 2018:401.

SFS

2021:753

Publicerad
den

30 juni 2021

background image

SFS

2021:753

2

� Livsmedelsverket,
� Läkemedelsverket,
� Myndigheten för press, radio och tv,
� Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
� Naturvårdsverket,
� Post- och telestyrelsen,
� Skatteverket,
� Skogsstyrelsen,
� Statens energimyndighet,
� Statens jordbruksverk,
� Statistiska centralbyrån,
� Strålsäkerhetsmyndigheten,
� Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
� Sveriges riksbank, och
� Transportstyrelsen.
Tullverket ska på begäran tillhandahålla Inspektionen för strategiska

produkter och Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket
och som rör export av varor.

I lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

finns bestämmelser om Tullverkets behandling av uppgifter i vissa fall.

4 kap.
51 §
För kontroll av att anmälningsskyldigheten enligt artikel 3 i
förordning (EU) 2018/1672, i den ursprungliga lydelsen, har fullgjorts får
Tullverket undersöka transportmedel och bagage samt handväskor och
liknande som medförs av en resande vid inresa till eller utresa från
Europeiska unionen.

För att ta reda på om det finns sådana oledsagade kontanta medel som en

redovisning kan begäras in för enligt artikel 4 i samma förordning får
Tullverket kontrollera försändelser, behållare eller transportmedel som kan
innehålla oledsagade kontanta medel och som passerar gränsen till eller från
Europeiska unionen.

52 § Om det finns anledning att anta att en person inte har fullgjort sin
anmälningsskyldighet enligt artikel 3 i förordning (EU) 2018/1672, i den
ursprungliga lydelsen, får en tulltjänsteman kroppsvisitera personen för att
söka efter kontanta medel på honom eller henne.

Vid kroppsvisitationen ska bestämmelserna i 29 § lagen (2000:1225) om

straff för smuggling tillämpas.

53 § Tullverket får tillfälligt hålla kvar kontanta medel i enlighet med
artikel 7.1 i förordning (EU) 2018/1672, i den ursprungliga lydelsen.

Perioden för tillfälligt kvarhållande får inte överstiga 30 dagar.
Enligt artikel 7.3 första stycket samma förordning får Tullverket efter en

grundlig bedömning av nödvändigheten och proportionaliteten av ett fortsatt
tillfälligt kvarhållande förlänga perioden för tillfälligt kvarhållande till högst
90 dagar.

5 kap.
2 §
4 För tullförseelse döms till böter den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet

4 Senaste lydelse 2017:173.

background image

SFS

2021:753

3

1. bryter mot föreskrift i tullagstiftningen,
2. bryter mot anmälningsskyldigheten i artikel 3 eller redovisnings-

skyldigheten i artikel 4 i förordning (EU) 2018/1672, i den ursprungliga
lydelsen, eller

3. inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 18a.4�6 i

förordning (EG) nr 515/97, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2015/1525.

Första stycket gäller också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter

mot beslut som Tullverket meddelat med stöd av tullagstiftningen om

1. skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som
a) förvaras i en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon,

eller

b) är föremål för förenklingar vid tillämpning av ett tullförfarande,
2. skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till Tullverket, eller
3. användningen eller förbrukningen av en icke-unionsvara.
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

6 kap.
2 §
Följande beslut av Tullverket får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol:

1. beslut enligt tullagstiftningen,
2. beslut enligt artikel 7.1 i förordning (EU) 2018/1672, och
3. beslut enligt artikel7.2, 9.1, 11.3, 12.1, 12.2, 12.5, 13 eller 16 i

förordning (EU) nr 608/2013 samt beslut att avvisa en ansökan som inte
uppfyller villkoren i artikel 5.3 i den förordningen.

Tullverkets eller annan förvaltningsmyndighets beslut om nedsättning

eller befrielse enligt 2 kap. 12 och 20 §§ överklagas hos regeringen.

Tullverkets beslut om revision enligt 4 kap. 26 § får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Detsamma

gäller vid överklagande i mål som avses i 5 kap. 19 §.

7 kap.
4 §
Om Tullverket vid tillämpningen av tullagstiftningen, förordning (EU)
2018/1672 eller förordning (EU) nr 608/2013 ska underrätta någon om
innehållet i en handling eller om något annat, får det ske genom delgivning.

Delgivning bör användas bara om det behövs med hänsyn till

omständigheterna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för
a) tullkontroller av kontanta medel som inletts före ikraftträdandet, och
b) tullförseelse avseende anmälningar om kontanta medel som skulle ha

lämnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.