SFS 2001:520 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2001:520 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
010520.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 7 § lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande lydelse.

3 kap.

7 §

2

Beskattningsmyndigheten får besluta om skatterevision för att kon-

trollera

1. att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och

fullständigt,

2. att förutsättningar finns att fullgöra uppgiftsskyldighet som kan antas

uppkomma, eller

3.

skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Beskattningsmyndigheten får besluta om skatterevision också för att in-

hämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon an-
nan än den som revideras.

Skatterevision får göras hos
1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringsla-

gen (1999:1078),

2. annan juridisk person än dödsbo,
3. sådan representant som avses i 16 § andra stycket lagen om tobaksskatt,

15 § andra stycket lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 10 § andra stycket la-
gen om skatt på energi,

4. den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen

om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

5. den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om

tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

6. den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare en-

ligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi.

1

Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240.

2

Senaste lydelse 1999:1091.

SFS 2001:520

Utkom från trycket
den 25 juni 2001

background image

2

SFS 2001:520

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.