SFS 2006:578 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2006:578 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)
060578.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3

kap. 9

§ taxeringslagen

(1990:324) skall ha följande lydelse.

3 kap.

9 §

2 Ett beslut om taxeringsrevision skall innehålla uppgift om ändamålet

med revisionen och om möjligheten att undanta handlingar och uppgifter en-
ligt 13 och 14 §§.

I ett beslut om revision som avses i 8 § andra stycket får Skatteverket, om

det finns särskilda skäl, utesluta uppgift om vilken person eller rättshandling
granskningen avser.

I ett beslut om taxeringsrevision skall en eller flera tjänstemän förordnas

att verkställa revisionen (revisor).

Den reviderade skall underrättas om beslutet innan revisionen verkställs.

�r det av betydelse att vidta sådana åtgärder som avses i 11 § andra stycket,
får dock underrättelse ske i samband med att revisionen verkställs, om kon-
trollen annars kan mista sin betydelse. �ven i fall där revisionen är begrän-
sad till sådana handlingar som rör personalen och utförs i samband med kon-
troll enligt lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher får
underrättelse ske i samband med att revisionen verkställs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349.

2 Senaste lydelse 2003:655.

SFS 2006:578

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.