SFS 2003:649 Lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2003:649 Lag om ändring i lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
030649.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1978:880) om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1978:880) om betal-

ningssäkring för skatter, tullar och avgifter

2

dels att i 3, 10, 17 och 18 §§ ordet ⬝skattemyndigheten⬝ skall bytas ut mot

⬝Skatteverket⬝,

dels att 20 § skall ha följande lydelse.

20 §

3 Mål om betalningssäkring som avses i 3 § första stycket prövas av

den länsrätt som då framställningen om betalningssäkring görs är behörig att
pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a�1 d §§ skattebetalningslagen
(1997:483).

Mål om betalningssäkring som avses i 3 § andra stycket prövas av den

länsrätt som är behörig enligt första stycket eller den länsrätt inom vars dom-
krets beslut om tulltillägg enligt tullagen (2000:1281) eller beslut om trans-
porttillägg enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter
m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall fattas då
framställningen om betalningssäkring görs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. �ldre föreskrifter i 20 § gäller

fortfarande för framställning som har gjorts före ikraftträdandet. I dessa fall
skall Skatteverket föra det allmännas talan.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av
3 § 2000:1283
10 § 1990:372
17 § 1990:372
18 § 1995:442.

3 Senaste lydelse 2000:1283. �ndringen innebär bl.a. att andra och fjärde styckena
upphävs.

SFS 2003:649

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.