SFS 2003:660 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2003:660 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
030660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:466) om sär-

skilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

2

dels att i 32 § ordet ⬝skattemyndigheten⬝ skall bytas ut mot ⬝Skattever-

ket⬝,

dels att 28�30 §§ skall ha följande lydelse.

28 §

3 Ansökan om åtgärd, granskningsledarens beslut enligt 15 § och be-

gäran om undantagande enligt denna lag prövas av den länsrätt som är behö-
rig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a�1 d §§ skattebetalningsla-
gen (1997:483) då framställningen görs.

Om beslut om tull eller annan skatt skall meddelas av Tullverket, är den

länsrätt behörig inom vars domkrets beslut om åtgärd skall verkställas eller
har verkställts.

29 §

4 Granskningsledares beslut enligt 6, 13 och 26 §§ får överklagas hos

den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a�
1 d §§ skattebetalningslagen (1997:483).

Om länsrätten ändrar ett beslut om åtgärd enligt denna lag helt eller del-

vis, skall rätten besluta att omhändertagna handlingar skall återlämnas och
övriga insamlade uppgifter skall förstöras.

30 §

5 Skatteverket får inom två månader från den dag då beslutet meddela-

des överklaga länsrättens beslut enligt denna lag. Verket får därvid även föra
talan till den skattskyldiges förmån. Verket har då samma behörighet som
den skattskyldige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. �ldre föreskrifter i 28 § gäller fortfarande om framställning som där

avses har getts in före ikraftträdandet.

3. �ldre föreskrifter i 29 § första stycket gäller för överklagande av beslut

som har meddelats före ikraftträdandet.

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av 32 § 1997:503.

3 Senaste lydelse 2000:1293.

4 Senaste lydelse 1997:503.

5 Senaste lydelse 1997:503. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2003:660

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

2

SFS 2003:660

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.