SFS 2021:1153 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2021:1153 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
SFS2021-1153.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om tullagen (2016:253)

dels att 2 kap. 19 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 2 a §, av följande lydelse.

2 kap.
2 a §
Om en tulldeklaration har getts in i ett annat EU-land med stöd av ett
tillstånd för centraliserad klarering enligt artikel 179 i förordning (EU) nr
952/2013, i den ursprungliga lydelsen, och skatt ska tas ut enligt 1 § första
stycket, ska skatten fastställas av Tullverket genom ett särskilt beslut.

De uppgifter som ska lämnas i tulldeklarationen i det andra EU-landet och

som Tullverket behöver för att kunna besluta om skatten, ska anses ha getts
in till Tullverket när de togs emot av det andra landets behöriga myndighet.

Om ett beslut om skatt har fattats enligt första stycket ska, vid tillämpning

av 7 § första stycket, tidsfristen för betalning av skatt beräknas från det att
gäldenären underrättats om beslutet.

Första�tredje styckena gäller endast när skatt ska fastställas och betalas

enligt det förfarande som gäller för tull enligt 1 § andra stycket.

19 § Om en ansökan om återbetalning eller eftergift av tull görs enligt
bestämmelserna i artikel 121 i förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprung-
liga lydelsen, ska även frågan om återbetalning eller eftergift av skatt som
avses i 1 § första stycket prövas. Vid prövningen gäller artiklarna 116�120
i den förordningen, i den ursprungliga lydelsen, i tillämpliga delar.

Om en sådan ansökan görs i ett annat EU-land där en tullskuld uppkommit

till följd av ingivandet av en tulldeklaration med stöd av ett tillstånd för
centraliserad klarering enligt artikel 179 i förordning (EU) nr 952/2013, i
den ursprungliga lydelsen, ska Tullverket på begäran av den skattskyldige
pröva frågan om återbetalning eller eftergift av skatt som beslutats för
samma varor enligt 2 a §.

Bestämmelsen om återbetalning och eftergift på eget initiativ i artikel

116.4 i förordning (EU) nr 952/2013, i den ursprungliga lydelsen, ska
tillämpas även på skatt som avses i 1 § första stycket.

Vid återbetalning får avdrag göras för sådan beslutad tull och annan skatt

som ska betalas till Tullverket. I lagen (1985:146) om avräkning vid åter-
betalning av skatter och avgifter finns också föreskrifter som begränsar
rätten till återbetalning. Belopp som får dras av vid redovisning av skatt

1 Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74.

SFS

2021:1153

Publicerad
den

4 december 2021

background image

SFS

2021:1153

2

enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller som medför rätt till åter-
betalning enligt 10 kap. 9, 11�13 och 15 §§ den lagen betalas inte tillbaka.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 2 a § tillämpas första gången på tull-

deklarationer som ges in efter ikraftträdandet.

3. Bestämmelsen i 2 kap. 19 § andra stycket i den nya lydelsen tillämpas

första gången på ansökningar om återbetalning eller eftergift som görs efter
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.