SFS 2003:732 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2003:732 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
030732.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281)

skall ha följande lydelse.

11 kap.

6 §

2 Tullverket skall på begäran tillhandahålla Sveriges Riksbank, Skatte-

verket, Läkemedelsverket, Statens livsmedelsverk, Statens jordbruksverk,
Kommerskollegium, kronofogdemyndighet, Statistiska centralbyrån, Kemi-
kalieinspektionen och Fiskeriverket uppgifter som förekommer hos Tullver-
ket och som rör import eller export av varor. Tullverket skall vidare på begä-
ran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullver-
ket och som rör export av varor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om Riksskatteverket eller en

skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 11 kap. 6 § har begärt uppgifter
från Tullverket, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till
Skatteverket.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse 2001:188.

SFS 2003:732

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.