SFS 2003:748 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2003:748 Lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)
030748.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i taxeringslagen (1990:324);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 1 § samt rubriken närmast

före 6 kap. 1 § taxeringslagen (1990:324) skall ha följande lydelse.

6 kap.

�verklagande av Skatteverkets beslut

1 § Skatteverkets taxeringsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för be-
skattningen eller annat ekonomiskt mellanhavande med det allmänna får
överklagas hos länsrätten av den skattskyldige, det allmänna ombudet hos
Skatteverket och, i fråga om beslut om taxering till kommunal inkomstskatt,
kommunen.

Om det är den skattskyldige som överklagar, skall Skatteverket vara den

skattskyldiges motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till länsrät-
ten. Om även det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, tillämpas
dock bestämmelserna i 2 § lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatte-
verket. Vad som nu sagts gäller också om en kommun överklagar ett beslut
om taxering till kommunal inkomstskatt.

Den skattskyldige får också överklaga beslut att avvisa en begäran om

omprövning av taxeringsbeslut.

Skatteverkets beslut enligt första eller andra stycket överklagas hos den

länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande enligt 22 kap. 1 a�1 c §§
skattebetalningslagen (1997:483).

Om talan om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 eller 6 a § skattebetal-

ningslagen har väckts genom ansökan mot en företrädare för en juridisk per-
son, har företrädaren rätt att föra talan beträffande den skattefordran som be-
talningsskyldigheten grundas på. Talan förs på det sätt som föreskrivs för
den juridiska personen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Om talan om att ålägga en företrädare för en juridisk person betalnings-

skyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483) har väckts
vid allmän domstol före ikraftträdandet, gäller äldre föreskrifter.

3. �ldre föreskrifter i 6 kap. 1 § första stycket gäller fortfarande för över-

klagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs

1 Prop. 2002/03:99 och 2002/03:128, bet. 2003/04:SkU5, rskr. 2003/04:20.

SFS 2003:748

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

2

SFS 2003:748

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatte-
verket.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.