SFS 2003:749 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2003:749 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
030749.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)

dels att 5 kap. 24 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 23 §, av följande ly-

delse.

5 kap.

24 § I fråga om betalningsskyldighet för företrädare för en gäldenär som är
juridisk person och som inte har betalat in tull i rätt tid och på rätt sätt gäller
12 kap. 6, 6 b, 7�7 e §§, 12 § första stycket och 13 §, 21 kap. 3 § andra
stycket samt 22 kap. 2 och 14 §§ skattebetalningslagen (1997:483).

Tullverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap.

20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende tull en-
ligt denna lag.

Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indrivning ske en-

ligt 23 §.

9 kap.

23 § Om talan om betalningsskyldighet enligt 12 kap. 6 § skattebetalnings-
lagen (1997:483) har väckts genom ansökan mot en företrädare för en juri-
disk person, skall vad som sägs i detta kapitel om skattskyldig, klagande, en-
skild, part eller motpart även gälla företrädaren.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Om talan om att ålägga en företrädare för en juridisk person betalnings-

skyldighet enligt 5 kap. 24 § har väckts vid allmän domstol före ikraftträdan-
det, gäller de äldre föreskrifterna. Hänvisningen i 5 kap. 24 § till 12 kap. 6 §
första, andra och fjärde styckena skattebetalningslagen (1997:483) skall då i
stället avse 12 kap. 6 och 6 b §§ samma lag.

1 Prop. 2002/03:128, bet. 2003/04:SkU5, rskr. 2003/04:20.

SFS 2003:749

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

2

SFS 2003:749

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.