SFS 2006:731 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2006:731 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
060731.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281)2

ordet ⬝kronofogdemyndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝Kronofogdemyndig-
heten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av 11 kap. 6 § 2005:779.

SFS 2006:731

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

5 SFS 2006:671-750

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.