SFS 2005:779 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2005:779 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
050779.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 10 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281)

skall ha följande lydelse.

11 kap.

6 §

2 Tullverket skall på begäran tillhandahålla följande myndigheter upp-

gifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av
varor: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Fiskeriverket, Statens
jordbruksverk, Järnvägsstyrelsen, Kemikalieinspektionen, Kommerskolle-
gium, Konsumentverket, kronofogdemyndighet, Livsmedelsverket, Läke-
medelsverket, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Radio- och TV-
verket, Sveriges riksbank, Statens räddningsverk, Skatteverket, Sjöfarts-
verket, Statistiska centralbyrån, Styrelsen för ackreditering och teknisk kon-
troll och Vägverket. Tullverket skall vidare på begäran tillhandahålla Säker-
hetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av
varor.

Denna lag träder ikraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:98, bet. 2004/05:NU15, rskr. 2004/05:296.

2 Senaste lydelse 2003:732.

SFS 2005:779

Utkom från trycket
den 22 november 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.