SFS 2002:875 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2002:875 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
020875.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 21 november 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 1 kap. 2 § och 4 kap. 5 § tullagen

(2000:1281) skall ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till rättsakterna en-

ligt 1 §.

Lagen innehåller även vissa bestämmelser om förfarandet avseende skatt

på varor som förs in i landet från sådan del av EG:s tullområde som ligger
utanför EG:s skatteområde. Genom dessa bestämmelser genomförs

1. delar av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om har-

monisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter �
Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, senast
ändrat genom rådets direktiv 99/85/EG, samt

2. delar av rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om all-

männa regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och
övervakning av sådana varor, senast ändrat genom rådets direktiv 96/99/EG.

I lagen finns även en bestämmelse om avlämning från fartyg av avfall.

Genom bestämmelsen genomförs artikel 12.2 i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanord-
ningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester

3

.

Ytterligare kompletterande bestämmelser till förordningarna (EEG) nr

2913/92 och 2454/93 finns i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och lagen
(1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

4 kap.

5 §

I artikel 79 i förordningen (EEG) nr 2913/92 föreskrivs att övergång

till fri omsättning skall ge icke-gemenskapsvaror tullstatus som gemen-
skapsvaror. Bestämmelser om övergång till fri omsättning finns i artiklarna
80�83 i samma förordning samt i artiklarna 254�267 och 290�308d i förord-
ningen (EEG) nr 2454/93.

1

Prop. 2001/02:181, bet. 2002/03:MJU3, rskr. 2002/03:13.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000

om mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester (EGT
L 332, 28.12.2000, s. 81, Celex 32000L0059).

3

EGT L 332, 28.12.2000, s. 81 (Celex 32000L0059).

SFS 2002:875

Utkom från trycket
den 6 december 2002

background image

2

SFS 2002:875

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Avlämning från fartyg av fartygsgenererat avfall och lastrester som avses

i direktivet 2000/59/EG, skall betraktas som övergång till fri omsättning en-
ligt artikel 79 i förordningen (EEG) nr 2913/92. Tullverket skall avstå från
att kräva en summarisk deklaration.

Denna lag träder i kraft den 27 december 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.