SFS 2022:688 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2022:688 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
SFS2022-688.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 3 § tullagen (2016:253) ska ha
följande lydelse.

5 kap.
3 §
Ansvar för tullförseelse ska inte dömas ut, om gärningen är belagd med
straff i brottsbalken, lagen (2000:1225) om straff för smuggling eller terrorist-
brottslagen (2022:666).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.

SFS

2022:688

Publicerad
den

8 juni 2022

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.