SFS 2022:1132 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2022:1132 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
SFS2022-1132.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)

Utfärdad den 22 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § tullagen (2016:253) ska ha
följande lydelse.

1 kap.
4 §
2 Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter upp-
gifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av
varor:

� Arbetsmiljöverket,
� Boverket,
� Elsäkerhetsverket,
� Folkhälsomyndigheten,
� Havs- och vattenmyndigheten,
� Kemikalieinspektionen,
� Kommerskollegium,
� Konsumentverket,
� Kronofogdemyndigheten,
� Livsmedelsverket,
� Läkemedelsverket,
� Myndigheten för press, radio och tv,
� Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
� Naturvårdsverket,
� Post- och telestyrelsen,
� Skatteverket,
� Skogsstyrelsen,
� Statens energimyndighet,
� Statens jordbruksverk,
� Statistiska centralbyrån,
� Strålsäkerhetsmyndigheten,
� Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
� Sveriges riksbank, och
� Transportstyrelsen.
Tullverket ska på begäran tillhandahålla Inspektionen för strategiska

produkter och Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket
och som rör export av varor.

I lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

finns bestämmelser om Tullverkets behandling av uppgifter i vissa fall.

1 Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441.
2 Senaste lydelse 2021:753.

SFS

2022:1132

Publicerad
den

30 juni 2022

background image

SFS

2022:1132

2

Denna lag träder i kraft den 25 juli 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.