SFS 1999:1091 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1999:1091 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
991091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 9 §, 2 kap. 5 § samt 3 kap. 5

och 7 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall
ha följande lydelse.

1 kap.

9 §

Beskattningsår enligt denna lag utgörs av beskattningsåret enligt kom-

munalskattelagen (1928:370). Om den verksamhet som redovisningen avser
inte medför skattskyldighet enligt den lagen, utgörs beskattningsåret av ka-
lenderåret. Förs i verksamheten räkenskaper som avslutas med årsbokslut el-
ler årsredovisning, får dock räkenskapsåret utgöra beskattningsår om det
sammanfaller med räkenskapsår som är tillåtet enligt bokföringslagen
(1999:1078).

2 kap.

5 §

Till varje redovisningsperiod skall hänföras den skatt för vilken redo-

visningsskyldighet har inträtt under perioden.

Redovisningsskyldigheten inträder när affärshändelser, som grundar

skattskyldighet, enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts.
�r den skattskyldige inte bokföringsskyldig enligt bokföringslagen
(1999:1078) inträder redovisningsskyldigheten samtidigt med skattskyldig-
heten. Detsamma gäller om skattskyldigheten inträder vid händelser som
inte föranleder någon bokföringsåtgärd.

Vid försäljning mot kredit kan beskattningsmyndigheten, om principerna

för den skattskyldiges bokföring föranleder det, medge att redovisningsskyl-
digheten inträder vid beskattningsårets utgång, dock inte senare än när betal-
ning inflyter eller fordran diskonteras eller överlåts.

Om en skattskyldig försätts i konkurs inträder redovisningsskyldighet ge-

nast för de affärshändelser för vilka skattskyldighet har inträtt före konkurs-
beslutet.

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

SFS 1999:1091

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

2

SFS 1999:1091

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

3 kap.

5 §

2

Beskattningsmyndigheten får förelägga den som är eller kan antas

vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är an-
nan juridisk person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller
lämna över en kopia av handling som rör rättshandling mellan den som före-
läggs och den med vilken han ingått rättshandlingen (kontrolluppgift). Före-
läggande får meddelas, om kontrolluppgiften har betydelse för beskattning
enligt denna lag.

Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i

första stycket föreläggas att lämna kontrolluppgift.

Ett föreläggande får förenas med vite om det finns anledning att anta att

det annars inte följs.

7

§

3

Beskattningsmyndigheten får besluta om skatterevision för att kon-

trollera att deklarations- och annan uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och
fullständigt eller, att förutsättningar finns att fullgöra uppgiftsskyldighet som
kan antas uppkomma.

Beskattningsmyndigheten får besluta om skatterevision också för att in-

hämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon an-
nan än den som revideras.

Skatterevision får göras hos den som är eller kan antas vara bokförings-

skyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) och hos annan juridisk person
än dödsbo.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om
den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen
(1979:141) skall 2 kap. 5 § samt 3 kap. 5 och 7 §§ även därefter tillämpas i
sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

2

Senaste lydelse 1997:492.

3

Senaste lydelse 1997:492.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.