SFS 1999:1118 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1999:1118 Lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
991118.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 kap. 4 och 7 §§ skattebetal-

ningslagen (1997:483) skall ha följande lydelse.

14 kap.

4 §

Skattemyndigheten får förelägga den som är eller kan antas vara bok-

föringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är annan juri-
disk person än dödsbo att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över
en kopia av handling som rör rättshandling mellan den som föreläggs och
den med vilken han har ingått rättshandlingen (kontrolluppgift). Föreläg-
gande får meddelas, om kontrolluppgiften har betydelse för beskattning en-
ligt denna lag.

Om det finns särskilda skäl, får även någon annan person än som avses i

första stycket föreläggas att lämna kontrolluppgift.

7 §

Skattemyndigheten får besluta om skatterevision för att kontrollera att

deklarations- och annan uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och fullständigt
eller, att förutsättningar finns att fullgöra uppgiftsskyldighet som kan antas
uppkomma.

Skattemyndigheten får besluta om skatterevision också för att inhämta

uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än
den som revideras.

Skatterevision får göras hos
1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokförings-

lagen (1999:1078),

2. någon annan juridisk person än dödsbo,
3. den som har anmält sig för registrering enligt 3 kap. 1 §,
4. den som ansökt om eller fått en F-skattsedel enligt 4 kap., och
5. sådan representant för en utländsk företagare som avses i 23 kap. 4 §.
I övrigt gäller för skatterevision bestämmelserna om taxeringsrevision i

3 kap. 9�14 c §§ taxeringslagen (1990:324).

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

SFS 1999:1118

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

2

SFS 1999:1118

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om
den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen
(1979:141) skall 14 kap. 4 och 7 §§ även därefter tillämpas i sin äldre ly-
delse.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.