SFS 1999:1119 Lag om ändring i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1999:1119 Lag om ändring i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.
991119.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:514) om särskild
skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1998:514) om särskild

skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. skall ha följande lydelse.

3 §

Skattemyndigheten får besluta om revision hos den som har eller kan

antas ha upplåtit plats för torg- och marknadshandel för att kontrollera att
denne fullgjort sina skyldigheter enligt 2 §.

Revision enligt första stycket får göras hos den som är eller kan antas vara

bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) och hos annan juri-
disk person än dödsbo.

I övrigt gäller bestämmelserna i 3 kap. 9�14

c

§§ taxeringslagen

(1990:324) i tillämpliga delar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om
den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen
(1979:141) skall 3 § även därefter tillämpas i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50.

SFS 1999:1119

Utkom från trycket
den 15 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.