SFS 2003:1137 Lag om ändring i lagen (2003:659) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2003:1137 Lag om ändring i lagen (2003:659) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)
031137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:659) om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 11 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 20 kap. 1

§

mervärdesskattelagen

(1994:200)

3

i stället för dess lydelse enligt lagen (2003:659) om ändring i

nämnda lag skall ha följande lydelse.

20 kap.

1 §

4

Vid överklagande av beslut enligt denna lag, med undantag för över-

klagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket gäller bestämmelserna i 22
kap. skattebetalningslagen (1997:483).

Beslut som Skatteverket har fattat om betalningsskyldighet enligt

3 kap. 26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1�8

§

§ och om

betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 7

§

får överklagas hos

Länsrätten i Dalarnas län.

Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 §

och om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5

§

får överklagas hos den

länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av grupphuvudmannen.

Beslut om avräkning får överklagas särskilt på den grunden att avräk-

ningsbeslutet i sig är felaktigt men i övrigt endast i samband med överkla-
gande av beslut om betalningsskyldighet.

Ett överklagande enligt andra, tredje eller fjärde stycket skall ha kommit

in inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5

§

får även överklagas av det allmänna

ombudet hos Skatteverket. Om en enskild part överklagar ett sådant beslut
förs det allmännas talan av Skatteverket.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Marianne Svanberg
(Finansdepartementet)

1

Bet. 2003/04:SkU15, rskr. 2003/04:82.

2

Jfr rådets direktiv 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv

77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering
när det gäller mervärdesskatt (EGT L 15, 17.1.2002, s. 24, Celex 32001L0115).

3

Lagen omtryckt 2000:500.

4

Senaste lydelse 2003:659.

SFS 2003:1137

Utkom från trycket
den 19 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.