SFS 2004:1157 Lag om ändring i lagen (2004:789) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2004:1157 Lag om ändring i lagen (2004:789) om ändring i skattebetalningslagen (1997:483)
041157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:789) om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483);

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22 kap. 1 § skattebetalningslagen

(1997:483) i stället för dess lydelse enligt lagen (2004:789) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

22 kap.

1 § Skatteverkets beslut får, utom i de fall som avses i 2 §, överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige. Skatteverkets beslut i
fråga om återbetalning av mervärdesskatt eller punktskatt enligt 18 kap.
4 b § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den som ansökt om
sådan återbetalning. Beslut som myndighet fattat enligt 13 kap. 1 § överkla-
gas hos regeringen. Skatteverkets beslut får, utom i de fall som avses i tredje
stycket, överklagas också av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Om det är den skattskyldige som överklagar, skall Skatteverket vara den

skattskyldiges motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till länsrät-
ten. Om även det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, tillämpas
dock bestämmelserna i 2 § lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatte-
verket.

Skatteverkets beslut om avgiftsunderlag för egenavgifter får överklagas

också av Försäkringskassan. Vad som sägs i denna lag om överklagande av
det allmänna ombudet skall då i stället gälla Försäkringskassan. Vid sådant
överklagande gäller dessutom 13 kap. 22 § första stycket lagen (1998:674)
om inkomstgrundad ålderspension.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2004/05:SkU10, rskr. 2004/05:75.

SFS 2004:1157

Utkom från trycket
den 10 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.