SFS 2001:1227 Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2001:1227 Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter
011227.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om självdeklarationer och kontrolluppgifter;

utfärdad den 13 december 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om skyldighet att lämna självdeklara-

tioner, särskilda uppgifter och kontrolluppgifter.

I lagen finns också bestämmelser med anknytning till uppgiftsskyldig-

heterna.

2 §

I självdeklarationerna lämnas uppgifter till ledning för

1. egen taxering enligt taxeringslagen (1990:324),
2. taxering enligt taxeringslagen av delägare i svenska handelsbolag och

medlemmar i europeiska ekonomiska intressegrupperingar,

3. beslut om mervärdesskatt i fall som avses i 3 kap. 14 §,
4. bestämmande av underlag för egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftsla-

gen (2000:980),

5. bestämmande av underlag för skatt enligt lagen (1990:659) om särskild

löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

6. bestämmande av underlag för avgift enligt lagen (1994:1920) om all-

män löneavgift, samt

7. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om

inkomstgrundad ålderspension.

Bestämmelser om skyldighet att lämna självdeklaration finns i 2 kap.

3 §

I de särskilda uppgifterna lämnas uppgifter för

1. bedömning av stiftelsers och föreningars skattskyldighet enligt in-

komstskattelagen (1999:1229),

2. taxering enligt taxeringslagen (1990:324) av delägare i svenska han-

delsbolag och medlemmar i europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
samt

3. bestämmande av vilket fartområde ett fartyg går i.
Bestämmelser om skyldighet att lämna särskilda uppgifter finns i 5 kap.

1

Prop. 2001/02:25, 2001/02:36, 2001/02:42, 2001/02:45 och 2001/02:46, bet. 2001/

02:SkU10, rskr. 2001/02:124.

SFS 2001:1227

Utkom från trycket
den 21 december 2001

2*

SFS 2001:1224�1257

background image

2

SFS 2001:1227

4 §

I kontrolluppgifterna lämnas uppgifter om andra än uppgiftslämnaren

själv till ledning för

1. taxering enligt taxeringslagen (1990:324),
2. bestämmande av underlag för egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftsla-

gen (2000:980),

3. bestämmande av underlag för skatt enligt lagen (1990:659) om särskild

löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

4. bestämmande av underlag för avgift enligt lagen (1994:1920) om all-

män löneavgift,

5. registrering av skatteavdrag enligt skattebetalningslagen (1997:483),
6. beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om

inkomstgrundad ålderspension,

7. beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utom-

lands bosatta, samt

8. beskattning utomlands.
Bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgifter finns i 6�13 kap.

Definitioner

5 §

Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag

samma betydelse och tillämpningsområde som i

1. a) taxeringslagen (1990:324),
b) inkomstskattelagen (1999:1229),
c) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
d) lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
e) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som av-

ses i 2 § första stycket 1�5 och 7 den lagen,

f) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
g) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
h) lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
i) lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, och
j) 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980)

när det gäller bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till ledning
för taxering och annat bestämmande av underlag för skatt eller avgift, be-
dömning av skattskyldighet, beskattning enligt lagen (1991:586) om särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta eller beskattning utomlands,

2. mervärdesskattelagen (1994:200) när det gäller redovisning av mervär-

desskatt, samt

3. skattebetalningslagen (1997:483) när det gäller skyldighet att lämna

uppgifter till ledning för registrering av skatteavdrag.

Vid användandet i denna lag av termer och uttryck som avses i inkomst-

skattelagen (1999:1229) skall med juridisk person även avses dödsbon, han-
delsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar men inte värde-
pappersfonder.

6 §

Vad som i denna lag föreskrivs om avgift enligt socialavgiftslagen

(2000:980) skall tillämpas även på särskild löneskatt enligt lagen (1990:659)
om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och allmän löneavgift en-
ligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

background image

3

SFS 2001:1227

Beslutande myndighet

7 §

Beslut skall fattas av den skattemyndighet som är behörig enligt 2 kap.

1, 2 eller 5 § skattebetalningslagen (1997:483), om inte annat anges.

Ett föreläggande att lämna uppgift om en fysisk eller juridisk persons för-

hållanden får också beslutas av den skattemyndighet som enligt första
stycket är behörig att fatta beslut beträffande den personen.

8 §

Riksskatteverket har samma befogenhet som skattemyndigheterna att

besluta om föreläggande.

Valuta

9 §

Uppgifter skall till sina belopp anges i svenska kronor.

2 kap. Skyldighet att lämna självdeklaration

Allmän och särskild självdeklaration

1 §

Självdeklaration lämnas som allmän självdeklaration eller särskild

självdeklaration. Allmän självdeklaration lämnas av fysiska personer och
dödsbon. Särskild självdeklaration lämnas av andra juridiska personer än
dödsbon.

Skyldighet att lämna allmän självdeklaration

2 §

Fysiska personer skall, om inte annat anges i 6 §, lämna allmän själv-

deklaration under förutsättning att

1. intäkterna i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget näringsverksamhet

i annat fall än som avses i 2 under beskattningsåret har uppgått till samman-
lagt minst 40,3 procent av prisbasbeloppet,

2. sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 §

samt 57 kap. 7 och 12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av
passiv näringsverksamhet under beskattningsåret har uppgått till samman-
lagt minst 100 kronor,

3. intäkterna i inkomstslaget kapital, med undantag för sådan ränta eller

utdelning för vilken kontrolluppgift skall lämnas enligt 8 eller 9 kap., har
uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,

4. den skattepliktiga förmögenheten enligt lagen (1997:323) om statlig

förmögenhetsskatt vid beskattningsårets utgång överstiger fribeloppet enligt
19 § den lagen,

5. de är begränsat skattskyldiga och den skattepliktiga intäkten har upp-

gått till sammanlagt minst 100 kronor, eller

6. underlag för statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel

eller särskild löneskatt på pensionskostnader skall fastställas.

3 §

Om sambeskattning av makar eller föräldrar och barn skall ske enligt

21 § lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, skall vardera makens
deklarationsskyldighet bedömas med hänsyn till makarnas sammanlagda
skattepliktiga förmögenheter och föräldrarnas deklarationsskyldighet skall

background image

4

SFS 2001:1227

bedömas med hänsyn till deras och barnens sammanlagda skattepliktiga för-
mögenheter.

4 §

Dödsbon skall, om inte annat anges i 5 eller 6 §, lämna allmän självde-

klaration, om

1. de skattepliktiga intäkterna, med undantag för sådan ränta eller utdel-

ning för vilken kontrolluppgift skall lämnas enligt 8 eller 9 kap., har uppgått
till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,

2. den skattepliktiga förmögenheten enligt lagen (1997:323) om statlig

förmögenhetsskatt vid beskattningsårets utgång överstiger fribeloppet enligt
19 § den lagen, eller

3. underlag för statlig fastighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel

eller särskild löneskatt på pensionskostnader skall fastställas.

5 §

Det som skulle ha gällt för den avlidne i fråga om deklarationsskyldig-

het skall under dödsåret tillämpas på dödsboet.

Undantag från skyldighet att lämna allmän självdeklaration

6 §

Fysiska personer skall inte lämna allmän självdeklaration enligt 2 §

första stycket 1, om

1. de under beskattningsåret inte har haft inkomst av aktiv näringsverk-

samhet,

2. intäkterna i inkomstslaget tjänst endast består av folkpension och pen-

sionstillskott enligt 2 och 2 b §§ lagen (1969:205) om pensionstillskott eller
av allmän tilläggspension som har medfört avräkning av sådant pensionstill-
skott, och

3. överskottet i inkomstslaget tjänst inte har överstigit följande belopp:
a) för gift skattskyldig: 134 procent av prisbasbeloppet,
b) för gift skattskyldig som under någon del av beskattningsåret har fått

folkpension som ogift: 151,5 procent av prisbasbeloppet,

c) för andra skattskyldiga: 151,5 procent av prisbasbeloppet.
Vid bedömningen av deklarationsskyldigheten skall barnpension inte räk-

nas som folkpension.

Bestämmelserna i första och andra styckena skall tillämpas också på

dödsbon.

Skyldighet att lämna särskild självdeklaration

7 §

Särskild självdeklaration skall lämnas av

1. aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana familjestiftelser som av-

ses i 8 § tredje stycket lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

2. sådana ideella föreningar som avses i 7 kap. 7 § inkomstskattelagen

(1999:1229) och av sådana trossamfund som avses i 7 kap. 14 § den lagen,
om intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63
kap. 11 § samma lag,

3. andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag

av dödsbon, handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar,
om intäkterna som den skattskyldige skall ta upp under beskattningsåret har
uppgått till minst 100 kronor,

background image

5

SFS 2001:1227

4. sådana juridiska personer som är skattskyldiga enligt 6 § lagen om stat-

lig förmögenhetsskatt och vars skattepliktiga förmögenhet vid beskattnings-
årets utgång överstiger fribeloppet enligt 19 § den lagen,

5. andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig fas-

tighetsskatt, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på
pensionskostnader skall fastställas,

6. fondbolag eller förvaringsinstitut för varje av bolaget eller institutet för-

valtad värdepappersfond, samt

7. ombudet för en sådan generalrepresentation som avses i 1 kap. 12 § la-

gen (1998:293) om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige för
skadeförsäkringsföretag som bedriver sin verksamhet genom representatio-
nen.

Skattefri inkomst och förmögenhet

8 §

Vid bedömning av deklarationsskyldighet som enligt detta kapitel är

beroende av att intäkterna eller förmögenheten har uppgått till visst belopp
skall hänsyn inte tas till sådan intäkt eller förmögenhet som är skattefri eller
som den fysiska personen inte är skattskyldig för enligt inkomstskattelagen
(1999:1229) eller lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.

Inkomst eller förmögenhet som enligt skatteavtal helt eller delvis skall un-

dantas från beskattning i Sverige omfattas inte av första stycket.

3 kap. Självdeklarationens innehåll

Gemensamma bestämmelser

1 §

En självdeklaration skall innehålla

1. nödvändiga identifikationsuppgifter,
2. uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som skall hänföras till

respektive inkomstslag,

3. uppgifter om de allmänna avdrag som den skattskyldige har rätt till,
4. uppgifter om den skattskyldiges tillgångar och skulder vid beskatt-

ningsårets utgång under förutsättning att hans eller, om han skall sambeskat-
tas med någon, deras sammanlagda skattepliktiga förmögenhet enligt lagen
(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt överstiger fribeloppet enligt 19 §
den lagen,

5. de uppgifter som behövs för beräkning av
a) fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
b) avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pen-

sionsmedel,

c) särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pen-

sionskostnader,

d) expansionsfondsskatt enligt 34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229),
e) egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),
f) särskild löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa

förvärvsinkomster,

g) allmän löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och
h) pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrun-

dad ålderspension, samt

background image

6

SFS 2001:1227

6. de övriga uppgifter som skattemyndigheten behöver för att fatta riktiga

taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande in-
komst.

2 §

Den som skall sambeskattas med ett barn enligt lagen (1997:323) om

statlig förmögenhetsskatt skall även redovisa barnets tillgångar och skulder,
om barnet inte skall lämna egen självdeklaration. Om båda föräldrarna skall
sambeskattas med barnet, behöver endast en av föräldrarna redovisa barnets
tillgångar och skulder.

�ndringar och tillägg i allmän självdeklaration

3 §

Om någon uppgift på en sådan förtryckt blankett för allmän självdekla-

ration som avses i 4 kap. 2 § är felaktig eller saknas, skall den skattskyldige
göra den ändring eller det tillägg som behövs.

Inkomstslaget tjänst

4 §

Uppgift om kostnadsersättning som avses i 6 kap. 9 § behöver endast

lämnas i den utsträckning avdrag görs för ökade levnadskostnader.

Inkomstslaget näringsverksamhet

5 §

Den som redovisar intäkter i inkomstslaget näringsverksamhet skall,

om inte annat framgår av 9 eller 18 § eller av 5 kap. 2 §, för varje närings-
verksamhet lämna de uppgifter som behövs för taxeringen.

Uppgifterna kan avse
1. intäkter, kostnader och bokslutsdispositioner,
2. tillgångar, skulder, avsättningar, obeskattade reserver och eget kapital,
3. justeringar i förhållande till bokföringen, samt
4. andra uppgifter om verksamheten av betydelse för taxeringen.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare

föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas för varje näringsverksam-
het.

6 §

Försäkringsföretag, kreditinstitut och värdepappersbolag skall, i de fall

som avses i 17 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229), lämna uppgift om
beslut om eller styrelsens förslag till utdelning eller annat förfogande över
uppkommen vinst.

7 §

Dotterföretag som redovisar intäkter i inkomstslaget näringsverksam-

het skall lämna

1. identifikationsuppgifter för moderföretaget och, om moderföretaget i

sin tur är ett dotterföretag, identifikationsuppgifter för hela koncernens
moderföretag, samt

2. uppgifter om sitt aktie- eller andelsinnehav i moderföretaget och inne-

havets röstvärde.

�garuppgifterna skall avse förhållandena vid utgången av det senast av-

slutade beskattningsåret.

background image

7

SFS 2001:1227

Ersättningsfond

8 §

Den som har eller som under beskattningsåret har haft en ersättnings-

fond skall lämna uppgifter om

1. fondens ändamål,
2. fondens storlek,
3. fondens ianspråktagande, och
4. återfört avdrag för avsättning till fonden.
Fysiska personer skall dessutom i fråga om en sådan ersättningsfond för

byggnad eller markanläggning som avses i 31 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229) lämna uppgift om hur stor del av fonden som har återförts en-
ligt 26 kap. 2 och 4�7 §§ den lagen.

Näringsverksamhet där makar deltar tillsammans

9 §

Om makar tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet, behöver

uppgifterna enligt 5 § endast lämnas av en av makarna.

Båda makarna skall i självdeklarationen lämna de uppgifter som skatte-

myndigheten behöver för tillämpningen av 60 kap. 6�11 §§ inkomstskattela-
gen (1999:1229).

Inkomstslaget kapital

10 §

Den som gör avdrag för ränteutgifter vid beräkning av resultatet i in-

komstslaget kapital skall, om kontrolluppgift inte skall lämnas enligt 8 kap.
7�12 §§, även lämna uppgift om skuldens storlek och de uppgifter som be-
hövs för att långivaren skall kunna identifieras.

Uppskov vid avyttring av bostad

11 §

Den som gör uppskovsavdrag enligt 47 kap. inkomstskattelagen

(1999:1229) vid avyttring av en privatbostadsfastighet eller en privat-
bostadsrätt skall lämna uppgifter om beteckningen på ersättningsbostaden.

Om ersättningsbostaden är en bostad i ett privatbostadsföretag, skall även

identifikationsuppgifter lämnas för privatbostadsföretaget.

Om ersättningsbostaden förvärvas först året efter det då ursprungsbosta-

den avyttrades, skall uppgifterna lämnas i självdeklarationen för det senare
året.

12 §

Om äganderätten till en ersättningsbostad har övergått till någon an-

nan genom arv, testamente, bodelning eller gåva, skall dödsboet eller överlå-
taren lämna

1. identifikationsuppgifter för den nye ägaren,
2. de uppgifter som har lämnats enligt 11 §, och
3. uppgift om storleken på det belopp som anskaffningsutgiften enligt 47

kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall minskas med vid avyttring
av ersättningsbostaden.

background image

8

SFS 2001:1227

Tillkommande belopp

13 §

Om kapitalvinsten vid avyttring av en tillgång inte kan beräknas på

grund av att vinsten är beroende av någon händelse i framtiden, skall den
skattskyldige, om inte uppgift skall lämnas enligt 18 § andra stycket, lämna
uppgift om detta.

Mervärdesskatt

14 §

Den som enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483) skall

redovisa mervärdesskatt i sin självdeklaration skall lämna de uppgifter som
skattemyndigheten behöver för att besluta om mervärdesskatten.

Uppskov vid koncerninterna andelsavyttringar och vid
uppskovsgrundande andelsbyten

15 §

Den som enligt 25 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229) begär

uppskov med beskattningen vid en koncernintern andelsavyttring skall
lämna de uppgifter som skattemyndigheten behöver för att kunna besluta om
uppskovet.

Detsamma gäller den som enligt 49 kap. 6 § den lagen begär uppskov med

beskattningen vid ett uppskovsgrundande andelsbyte.

Den som har fått uppskov skall årligen lämna de uppgifter som är av bety-

delse för om uppskovsbeloppet skall tas upp till beskattning. Detsamma gäl-
ler den som har en andel för vilken uppskovsbelopp fördelats enligt 49 kap.
19 § första stycket inkomstskattelagen.

16 §

Om äganderätten till andelar som har förvärvats genom sådant upp-

skovsgrundande andelsbyte som avses i 49 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229) har övergått till någon annan genom arv, testamente, bodelning
eller gåva, skall förvärvaren lämna

1. uppgift om antalet andelar som har förvärvats,
2. uppgift om uppskovsbeloppet för varje andel, och
3. identifikationsuppgifter för den som andelarna har övergått från.
Den till vilken äganderätten till andelarna har övergått skall årligen lämna

de uppgifter som är av betydelse för om uppskovsbeloppet skall tas upp till
beskattning.

Uppgift för beräkning av egenavgifter

17 §

Om ett avtal som avses i 2 kap. 8 § socialavgiftslagen (2000:980) har

träffats om att arbetsgivaravgifter inte skall betalas på en viss ersättning,
skall den som får ersättningen uppge detta.

Om ett avtal som avses i 2 kap. 7 § andra stycket socialavgiftslagen har

träffats om att arbetsgivaravgifter skall betalas på en viss ersättning, skall
den som får ersättningen uppge detta.

background image

9

SFS 2001:1227

Svenska handelsbolag

18 §

Svenska handelsbolag skall till ledning för delägarnas taxeringar

lämna

1. de uppgifter som avses i 5 §,
2. uppgifter för varje delägare om hans andel av bolagets inkomst av varje

inkomstslag och näringsverksamhet, samt

3. uppgifter om varje delägares andel eller lott i bolaget.
Om ett handelsbolag har avyttrat en fastighet och kapitalvinsten inte kan

beräknas på grund av att den är beroende av någon händelse i framtiden,
skall handelsbolaget lämna uppgift om detta.

19 §

Svenska handelsbolag skall lämna uppgifter om det totala beloppet av

arbetsgivaravgifter och varje delägares andel av avdraget enligt 2 kap. 28
och 29 §§ socialavgiftslagen (2000:980) från dessa avgifter.

Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

20 §

Fåmansföretag skall lämna

1. identifikationsuppgifter för delägarna och närstående till dem, samt
2. uppgifter om varje delägares andelsinnehav och innehavets röstvärde.
Uppgifter enligt första stycket 1 behöver inte lämnas för en närstående om

denne inte har tagit emot ersättning från företaget eller träffat avtal med eller
företagit någon annan rättshandling med detta.

Vid tillämpningen av denna paragraf gäller 57 kap. 3 § andra stycket in-

komstskattelagen (1999:1229).

21 §

Företagsledare och delägare i fåmansföretag som avses i 20 § och få-

manshandelsbolag samt deras närstående skall lämna de uppgifter som be-
hövs för tillämpning av bestämmelserna om

1. beräkningen av överskottet eller underskottet från företaget, och
2. utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar.
Uppgifter enligt första stycket behöver inte lämnas av närstående som inte

har tagit emot ersättning från företaget eller träffat avtal med eller företagit
annan rättshandling med detta.

Uppgifter skall lämnas om
1. den uppgiftsskyldiges arbetsuppgifter i företaget,
2. vad den uppgiftsskyldige har tillskjutit eller tagit emot från företaget i

form av pengar, varor eller annat,

3. företagets kostnader för den uppgiftsskyldiges privata utgifter, samt
4. avtal eller någon annan rättshandling mellan den uppgiftsskyldige och

företaget.

Skyldigheten att lämna de uppgifter som behövs för tillämpningen av reg-

lerna i 57 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) gäller för fem beskatt-
ningsår efter det att företaget har upphört att vara ett fåmansföretag.

22 §

Fåmansföretag skall lämna en sådan förteckning över penninglån och

säkerheter som avses i 12 kap. 9 § aktiebolagslagen (1975:1385) samt en
förteckning över utbetald vinstandelsränta till personer som avses i 24 kap.
6 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

background image

10

SFS 2001:1227

Vissa betalningar till utlandet

23 §

Fåmansföretag, delägare i fåmanshandelsbolag och enskilda närings-

idkare skall lämna uppgift om utgift för

1. ränta, med undantag av dröjsmålsränta, och
2. betalning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litte-

rärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm, patent,
varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig till-
verkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig natur.

Uppgift behöver endast lämnas om utgifterna har tillgodoräknats motta-

gare i utlandet och utgör utgifter som skall dras av vid inkomsttaxeringen.

Uppgiften skall avse ersättningarnas sammanlagda belopp för varje land.

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

24 §

Bestämmelserna i 18, 19, 21 och 23 §§ om handelsbolag skall tilläm-

pas även på europeiska ekonomiska intressegrupperingar.

Ekonomiska föreningar

25 §

En ekonomisk förening skall i självdeklarationen ange om den är en

ekonomisk förening enligt 1 kap. 1 § första eller tredje stycket lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar.

4 kap. Deklarationsförfarandet

Formulär för självdeklaration

1 §

Självdeklarationer skall lämnas enligt fastställda formulär.

2 §

Skattemyndigheten skall, före den 15 april under taxeringsåret, sända

en blankett för allmän självdeklaration med förtryckta uppgifter till den som
kan antas vara skyldig att lämna en sådan deklaration. Uppgifterna skall
grundas på innehållet i inkomna kontrolluppgifter och övriga förhållanden
som myndigheten känner till.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om vilka av de uppgifter som avses i 3 kap. 1 § som skall för-
tryckas på deklarationsblanketten.

Underskrift

3 §

Självdeklarationen skall vara egenhändigt underskriven av den som är

skyldig att lämna deklarationen eller av den som är behörig ställföreträdare
enligt 19 kap. 1 §.

Elektronisk självdeklaration

4 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva

eller i enskilda fall medge att självdeklaration får lämnas i form av ett elek-
troniskt dokument.

background image

11

SFS 2001:1227

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med

hjälp av automatiserad databehandling och vars innehåll och utställare kan
verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. I så fall får kravet enligt 3 § på
underskrift uppfyllas med elektroniska medel.

Tidpunkt och sätt för avlämnande av självdeklaration

5 §

Självdeklarationen skall lämnas senast den 2 maj under taxeringsåret.

Fysiska personer som är bosatta utomlands eller som stadigvarande vistas

utomlands vid den tidpunkten får dock lämna självdeklaration senast den
31 maj under taxeringsåret.

6 §

Självdeklarationen skall lämnas till en skattemyndighet eller till ett

mottagningsställe som har godkänts av skattemyndigheten.

En självdeklaration som lämnas i form av ett elektroniskt dokument får

tas emot av Riksskatteverket för skattemyndighetens räkning.

5 kap. Särskilda uppgifter

1 §

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är un-

dantagna från skattskyldighet för inkomst och förmögenhet skall lämna sär-
skilda uppgifter om

1. intäkter och kostnader under det räkenskapsår som har avslutats när-

mast före taxeringsåret,

2. tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut, samt
3. övriga omständigheter som är av betydelse för bedömande av frågan

om undantag från skattskyldighet.

2 §

Svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegruppe-

ringar som inte är skyldiga att lämna självdeklaration skall lämna särskilda
uppgifter om de förhållanden som avses i 3 kap. 18 och 19 §§.

3 §

Redare skall för tillämpning av 64 kap. 2 § och 65 kap. 11 § inkomst-

skattelagen (1999:1229) lämna särskilda uppgifter om

1. storleken av de fartyg som redaren skall använda i sin näringsverksam-

het,

2. de fartområden som fartygen är avsedda att användas i,
3. vilka entreprenörer som redaren anlitar för sin verksamhet, och
4. övriga förhållanden som kan vara av betydelse för bestämmande av

vilka fartområden fartygen går i.

4 §

De särskilda uppgifterna enligt 1 och 2 §§ skall lämnas inom den tid

och på det sätt som gäller för självdeklarationer.

De särskilda uppgifterna enligt 3 § skall lämnas till Riksskatteverket se-

nast den 1 oktober året före det år uppgifterna avser. Om det inträffar någon
ändring av de förhållanden som avses i 3 §, skall redaren snarast anmäla
detta till Riksskatteverket.

background image

12

SFS 2001:1227

6 kap. Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

1 §

Kontrolluppgift skall lämnas om utgiven ersättning och förmån som

utgör intäkt i inkomstslaget tjänst.

2 §

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av den

som har gett ut ersättningen eller förmånen.

3 §

Om en arbetstagare har utnyttjat en rabatt, bonus eller annan förmån

som har getts ut på grund av kundtrohet eller liknande och som grundar sig
på utgifter för vilka arbetsgivaren har svarat, skall arbetsgivaren lämna kon-
trolluppgift om förmånen.

4 §

Om en ersättning eller en förmån har getts ut av en fysisk person som

är bosatt utomlands eller av en utländsk juridisk person, skall kontrollupp-
gift lämnas av den hos vilken den skattskyldige är anställd i Sverige om er-
sättningen eller förmånen kan anses ha sin grund i anställningen och det inte
finns något anställningsförhållande mellan utgivaren av ersättningen eller
förmånen och den skattskyldige.

5 §

Kontrolluppgift behöver inte lämnas om

1. ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som en fysisk person eller

ett dödsbo har gett ut under förutsättning att

a) ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en näringsverk-

samhet,

b) skatteavdrag inte har gjorts, och
c) det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än 1 000

kronor för hela året,

2. ersättning eller förmån för tillfälligt arbete som har getts ut i annat fall

än som avses i 1, under förutsättning att

a) det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än 100 kro-

nor för hela året, och

b) skatteavdrag inte har gjorts,
3. ersättning eller förmån som enligt 3 kap. 21 § första och andra styckena

skall redovisas i självdeklarationen, eller

4. ersättning eller förmån som har redovisats i en förenklad skattedeklara-

tion enligt 10 kap. 13 a § skattebetalningslagen (1997:483).

Kontrolluppgiftens innehåll

6 §

I kontrolluppgiften skall följande uppgifter lämnas:

1. värdet av den ersättning eller förmån som har getts ut,
2. den tid ersättningen eller förmånen avser, om den endast avser del av

året,

3. antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fartom-

råde tjänstgöringen ägt rum, om uppgiften avser sjöinkomst,

4. om skattemyndigheten har bestämt värdet av en förmån enligt 9 kap.

2 § skattebetalningslagen (1997:483),

5. om ersättningen ges ut på grund av tjänstepensionsförsäkring, samt

background image

13

SFS 2001:1227

6. arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer

m.m., om sådant har tilldelats.

I de fall då kontrolluppgiften avser en ersättning med ett sådant engångs-

belopp på grund av personskada som avses i 11 kap. 38 § inkomstskatte-
lagen (1999:1229) skall det i kontrolluppgiften anges om engångsbelopp på
grund av samma skada har getts ut tidigare samt i så fall med vilket belopp
och under vilket utbetalningsår.

I de fall kontrolluppgiften avser ersättning på grund av en pensionsförsäk-

ring som har tagits på annat sätt än i samband med tjänst skall kontrollupp-
giften innehålla uppgift om tidigare och nuvarande ägare till försäkringen
samt om hur äganderätten har övergått och vem som har förfoganderätten till
försäkringen.

7 §

Med utgiven ersättning enligt 6 § jämställs

1. behållning på pensionssparkonto som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst

enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen (1999:1229),

2. kapital hänförligt till en pensionsförsäkring som utgör intäkt i in-

komstslaget tjänst enligt 58 kap. 19 § inkomstskattelagen, och

3. belopp som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst och som enligt en be-

stämmelse i inkomstskattelagen eller annan lag skall anses som utbetalt.

8 §

I kontrolluppgiften skall det anges om den uppgiftsskyldige skall be-

tala arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) på de er-
sättningar och förmåner som omfattas av uppgiftsskyldigheten.

9 §

Om den uppgiftsskyldige har gett ut ersättning för sådana utgifter som

avses i 12 kap. 2

§ första och andra styckena inkomstskattelagen

(1999:1229) och enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebetalningslagen (1997:483)
inte är skyldig att göra skatteavdrag från ersättningen, är det tillräckligt att
det i kontrolluppgiften anges att sådan ersättning har getts ut.

Värdering av ersättningar och förmåner

10 §

Värdet av ersättningar och förmåner som har getts ut i annat än

pengar skall beräknas i enlighet med bestämmelserna i 61 kap. inkomst-
skattelagen (1999:1229).

Vid beräkning av värdet av kostförmån och bilförmån får bestämmelserna

i 61 kap. 18�19 b §§ inkomstskattelagen tillämpas endast i enlighet med be-
slut av en skattemyndighet med stöd av 9 kap. 2 § andra stycket skattebetal-
ningslagen (1997:483).

Värdet av någon annan bostadsförmån här i landet än en förmån av se-

mesterbostad skall beräknas i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 15 och
16 §§ skattebetalningslagen.

7 kap. Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget
näringsverksamhet

1 §

Kontrolluppgift skall lämnas om de i 3 § angivna ersättningar och för-

måner som skall hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet.

background image

14

SFS 2001:1227

2 §

Kontrolluppgift skall lämnas för enskilda näringsidkare och, i fall som

avses i 3 § 1 och 4, även för juridiska personer av den som har gett ut ersätt-
ningen eller förmånen.

3 §

I kontrolluppgiften skall följande uppgifter lämnas:

1. ersättning och förmån som har getts ut för arbete och som utgivaren har

gjort eller varit skyldig att göra skatteavdrag från,

2. sjukpenning och annan sådan ersättning som avses i 15 kap. 8 § in-

komstskattelagen (1999:1229),

3. sådant utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som avses i 29 kap. in-

komstskattelagen, samt

4. betalning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litte-

rärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm, patent,
varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig till-
verkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kom-
mersiell eller vetenskaplig natur.

4 §

Kontrolluppgift skall lämnas om uttag enligt 21 kap. 36 § inkomst-

skattelagen (1999:1229) från ett skogskonto eller ett skogsskadekonto och
om uttag enligt 32 kap. 8 § den lagen från ett upphovsmannakonto.

Kontrolluppgift skall lämnas för kontohavaren av den kontoförande bank

som gjort utbetalningen.

I kontrolluppgiften skall uppgifter lämnas om
1. utbetalt belopp, och
2. förhållanden som avses i 21 kap. 40 § eller 32 kap. 11 § första stycket 1

eller 2 inkomstskattelagen, om de är kända.

8 kap. Kontrolluppgift om ränta, fordringsrätt och skuld

Ränteinkomster och fordringsrätter

1 § Kontrolluppgift skall lämnas om ränteinkomster och fordringsrätter.

2 § Kontrolluppgift om ränteinkomster och fordringsrätter skall lämnas för
fysiska personer och dödsbon av den som har tillgodoräknat eller betalat ut
ränta.

Uppgiftsskyldiga är
1. andra juridiska personer än dödsbon, och
2. fysiska personer, om utbetald eller tillgodoräknad ränta utgör utgift i en

näringsverksamhet som en sådan person bedriver.

3 § Kontrolluppgift skall, även om någon ränta inte har tillgodoräknats el-
ler betalats ut, lämnas av

1. den som för avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om konto-

föring av finansiella instrument i vilket fordringsrätten är registrerad samt
förvaltare som i sådan egenskap är införd i ett avstämningsregister,

2. värdepappersinstitut, när det gäller innehav av fordringsrätt som ligger i

depå eller är registrerad på konto som inte avses i 1, och

3. den som i andra fall än som avses i 1 och 2 för register eller på annat

liknande sätt har antecknat den som är innehavare av en fordringsrätt.

background image

15

SFS 2001:1227

4 § Kontrolluppgift om ränta och fordringsrätt behöver inte lämnas

1. för ett konto, för vilket det inte finns personnummer och som har öpp-

nats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under året el-
ler, om kontot innehas av mer än en person, räntan för var och en av dem un-
derstiger 100 kronor,

2. om den sammanlagda räntan på konton i annat fall än som avses i 1 un-

derstiger 100 kronor under året för en person, och

3. för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och pensions-

sparkonto.

5 § I kontrolluppgiften skall uppgifter lämnas om tillgodoräknad eller ut-
betald ränta och fordringsrättens belopp vid årets utgång.

Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som

utgör ränta, skall uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i
kontrolluppgiften.

6 § Om ett konto innehas av två eller flera personer, skall räntan och ford-
ringsrätten fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan och fordrings-
rätten eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika
stora andelar.

Om ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över

kontot, behöver kontrolluppgift lämnas endast för den person som förfogar
över kontot.

Ränteutgifter och skulder

7 § Kontrolluppgift skall lämnas om ränteutgifter och skulder.

8 § Kontrolluppgift om ränteutgifter och skulder skall lämnas för fysiska
personer och dödsbon av den som har mottagit ränta.

Uppgiftsskyldiga är
1. andra juridiska personer än dödsbon, och
2. fysiska personer, om räntan utgör inkomst i en näringsverksamhet som

en sådan person bedriver.

En enskild person som endast har mottagit dröjsmålsränta behöver inte

lämna kontrolluppgift.

9 § Kontrolluppgift om skuld skall, även om någon ränta inte har motta-
gits, lämnas av den som yrkesmässigt bedriver utlånings- eller kreditgiv-
ningsverksamhet.

10 § I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om mottagen ränta och skul-
dens storlek vid årets utgång.

Om någon del av räntan har betalats i förskott, skall uppgift lämnas endast

om den del av räntan som avser tiden till och med den 31 januari taxerings-
året.

11 § Kontrolluppgift om ränta behöver inte lämnas om den sammanlagda
räntan för en person understiger 100 kronor under året.

background image

16

SFS 2001:1227

12 § Om två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld, skall
räntan och skulden fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan och skul-
den eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika
stora andelar.

Om en skuld är gemensam för fler än fem personer, behöver kontrollupp-

gift lämnas endast för den person som kan anses som företrädare för dem.

9 kap. Kontrolluppgift om avkastning och innehav av
delägarrätter

1 § Kontrolluppgift skall lämnas om utdelning och ränta på samt innehav
av delägarrätter.

2 § Kontrolluppgift om utdelning eller ränta skall lämnas för sådana fy-
siska personer och dödsbon som har mottagit eller tillgodoräknats utdel-
ningen eller räntan.

3 § Kontrolluppgift om innehav av delägarrätter skall lämnas för sådana
fysiska personer och dödsbon som hos den uppgiftsskyldige är antecknade
som innehavare av delägarrätterna vid årets utgång.

4 § Kontrolluppgiften skall lämnas av

1. den som har betalat ut eller tillgodoräknat utdelningen eller räntan, och
2. värdepappersinstitut eller andra hos vilka delägarrätter förvaras i depå

eller är registrerade på konto, om inte kontrolluppgift skall lämnas enligt 1.

5 § Kontrolluppgift skall inte lämnas om tillgångar på pensionssparkonto.

Om någon utdelning eller ränta inte har betalats ut eller tillgodoräknats,

skall kontrolluppgift om innehav lämnas endast om delägarrätterna är mark-
nadsnoterade.

6 § I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om utbetald eller tillgodoräk-
nad utdelning och ränta samt innehavet av delägarrätter vid årets utgång.

Den som är uppgiftsskyldig enligt 4 § 2 skall i kontrolluppgiften för fy-

siska personer och dödsbon som innehar depå eller konto för marknadsnote-
rade optioner, terminer eller liknande tillgångar lämna uppgift om därtill
knutna förpliktelser som finns vid årets utgång.

7 § Om en depå eller ett konto innehas av fler än fem personer och en per-
son förfogar över depån eller kontot, behöver kontrolluppgift lämnas endast
för den person som förfogar över depån eller kontot.

10 kap. Kontrolluppgift om avyttring av delägarrätter och
fordringsrätter

Andelar i en värdepappersfond

1 § Kontrolluppgift skall lämnas om avyttring av andelar i en värdepap-
persfond eller i ett utländskt fondföretag som bedriver fondverksamhet här i
landet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

background image

17

SFS 2001:1227

2 § Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon.

3 § Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen skall lämnas av

1. sådana fondbolag som avses i 1 § lagen (1990:1114) om värdepappers-

fonder eller, om förvaltningen av fonden har övergått till ett förvaringsinsti-
tut, av detta,

2. andra som med tillstånd enligt 3 § den lagen bedriver sådan verksamhet

som avses där, och

3. utländska fondföretag som bedriver fondverksamhet här i landet enligt

lagen om värdepappersfonder.

Om ett utländskt fondföretag har slutit avtal med ett värdepappersinstitut

om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar skall kontrolluppgiften i
stället lämnas av värdepappersinstitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad skall i stället förvaltaren lämna kon-

trolluppgiften.

4 § Kontrolluppgift om annan avyttring än inlösen av andelar i en värde-
pappersfond eller ett utländskt fondföretag som avses i lagen (1990:1114)
om värdepappersfonder skall lämnas av förvaltare, om andelarna är förval-
tarregistrerade.

Om en andel i ett utländskt fondföretag inte är förvaltarregistrerad skall

kontrolluppgift lämnas av värdepappersinstitut i de fall dessa är skyldiga att
upprätta avräkningsnota enligt 3 kap. 9 § lagen (1991:981) om värdepap-
persrörelse.

5 § Kontrolluppgift skall inte lämnas om avyttring av tillgångar på pen-
sionssparkonto.

6 § I kontrolluppgiften skall följande uppgifter lämnas:

1. kapitalvinst eller kapitalförlust,
2. slag av fond,
3. fondens identifikationsuppgifter, och
4. huruvida fonden är marknadsnoterad.
Om den uppgiftsskyldige saknar uppgift om ersättning vid avyttring, skall

vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust andelens marknadsvärde på
avyttringsdagen användas. Om avyttringsdagen inte är känd, skall mark-
nadsvärdet på dagen då avyttringen registrerades användas.

Om uppgift saknas om anskaffningsutgift, skall uppgift lämnas om ersätt-

ningen vid avyttringen efter avdrag för utgifterna för avyttringen i stället för
kapitalvinsten eller kapitalförlusten.

�vriga delägarrätter och fordringsrätter

7 § Kontrolluppgift skall lämnas om

1. avyttring av andra delägarrätter än som avses i 1 § och av fordringsrätt-

ter, samt

2. utfärdande av optioner.

8 § Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av

3* SFS 2001:1224�1257

background image

18

SFS 2001:1227

1. värdepappersinstitut i de fall de är skyldiga att upprätta avräkningsnota

enligt 3 kap. 9 § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

2. värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin el-

ler på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet
av options- eller terminsaffären,

3. kreditmarknadsföretag,
4. Insättningsgarantinämnden,
5. den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen, och
6. försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av sådan för-

säkring som avses i 5 kap. 2 § lagen om värdepappersrörelse.

9 § I kontrolluppgiften skall följande uppgifter lämnas:

1. vid avyttringen av delägarrätterna eller fordringsrätterna eller vid utfär-

dandet av en option, den ersättning som överenskommits efter avdrag för
försäljningsprovision och liknande utgifter,

2. antalet delägarrätter eller fordringsrätter,
3. deras slag och sort, samt
4. den kontanta ersättningen vid ett sådant andelsbyte som avses i 49 kap.

2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten säljer en tillgång

samtidigt som samma part förvärvar en mindre tillgång av samma slag, skall
uppgift lämnas om bruttoersättningen vid försäljningen.

10 § Om en utbetalning avser även annat än ersättning för delägarrätter el-
ler fordringsrätter och den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av ut-
betalt belopp som utgör ersättning för sådana rätter, skall uppgift om det
sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.

11 § Om delägarrätter eller fordringsrätter ägs gemensamt av flera perso-
ner och det upprättas en avräkningsnota vid avyttring, behöver kontrollupp-
gift lämnas endast för den som anges på avräkningsnotan.

11 kap. Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden

Privatbostadsrätt

1 § Kontrolluppgift skall lämnas om värdet av en medlems eller en deläga-
res andel i ett privatbostadsföretag. Kontrolluppgift behöver inte lämnas om
värdet av andelen inte uppgår till minst 1 000 kronor.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon som vid

årets utgång är medlemmar eller delägare i ett privatbostadsföretag. Kon-
trolluppgift skall lämnas av privatbostadsföretaget.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om värdet av andelen enligt 11 §

lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.

2 § Kontrolluppgift skall lämnas om avyttring av en privatbostadsrätt.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av privat-

bostadsföretaget.

I kontrolluppgiften skall följande uppgifter lämnas:
1. lägenhetens beteckning,

background image

19

SFS 2001:1227

2. tidpunkten för avyttringen och för överlåtarens förvärv,
3. ersättningen vid avyttringen,
4. om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten efter år 1983, ersätt-

ningen vid detta förvärv,

5. överlåtarens andel av innestående medel i inre reparationsfond eller lik-

nande fond vid avyttringen och, om överlåtaren förvärvade privatbostads-
rätten efter år 1973, vid detta förvärv,

6. om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten efter år 1973, storleken

av sådana kapitaltillskott som han enligt 46 kap. 7 § inkomstskattelagen
(1999:1229) får räkna in i omkostnadsbeloppet, samt

7. om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten senast år 1973, hans an-

del av privatbostadsföretagets förmögenhet den 1 januari 1974, beräknad en-
ligt 46 kap. 14 § inkomstskattelagen.

Upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt

3 § Kontrolluppgift om ersättning eller förmån, som en arbetsgivare har
gett ut till en anställd för att denne till arbetsgivaren upplåtit en privatbostad
eller bostad som innehas med hyresrätt, skall lämnas av arbetsgivaren.

Samfällighet

4 § Kontrolluppgift skall lämnas om utdelning till delägare i sådana sam-
fälligheter som avses i 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen
(1999:1229).

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av den ju-

ridiska person som förvaltar samfälligheten.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om utbetald utdelning och, för

det fall att skogsbruk bedrivs i samfälligheten, hur stor del av utdelningen
som kommer från intäkt av skogsbruk.

5 § Om en privatbostadsfastighet har del i en annan samfällighet än som
avses i 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), skall kon-
trolluppgift lämnas om privatbostadsfastighetens andel av samfällighetens
inkomster som är avkastning av kapital.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av den ju-

ridiska person som förvaltar samfälligheten.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om delägarens andel av samfäl-

lighetens inkomster till den del denna överstiger 300 kronor.

Räntebidrag

6 § Kontrolluppgift skall lämnas om statliga räntebidrag för bostadsända-
mål.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av Bover-

ket.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om utbetalt räntebidrag eller ef-

tergiven återbetalningsskyldighet.

background image

20

SFS 2001:1227

Pensionsförsäkring och pensionssparkonto

7 § Kontrolluppgift skall lämnas om pensionsförsäkringar och pensions-
sparkonton.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäk-

ringsgivare, understödsföreningar och pensionssparinstitut.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om betalda premier och gjorda

inbetalningar för vilka avdrag får göras enligt 59 kap. 2 § inkomstskattela-
gen (1999:1229).

Kapitalförsäkring m.m.

8 § Kontrolluppgift skall lämnas om en sådan försäkring som är skatteplik-
tig enligt 3 § första stycket 8 lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt
eller som avses i 2 § första stycket 7 lagen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäk-

ringsgivare och understödsföreningar.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om
1. värdet av försäkringen vid årets utgång, och
2. värdet av försäkringen vid närmast föregående års utgång, om försäk-

ringen är meddelad i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett fast
driftställe i Sverige.

Medlemsavgifter

9 § Kontrolluppgift skall, utom i fall som avses i 10 §, lämnas om med-
lemsavgifter till en arbetstagarorganisation.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av sådana

arbetstagarorganisationer som avses i 6 § första stycket lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet.

Kontrolluppgiften skall innehålla uppgift om betald medlemsavgift.

10 § Kontrolluppgift enligt 9 § skall inte lämnas om medlemmen skriftli-
gen hos arbetstagarorganisationen har begärt detta.

11 § Kontrolluppgift skall lämnas om medlemsavgifter till en arbetslös-
hetskassa.

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska personer och dödsbon av arbets-

löshetskassan.

Kontrolluppgiften skall innehålla uppgift om betald medlemsavgift.

12 kap. Kontrolluppgiftsskyldighet m.m. vid
utlandstransaktioner

Betalningar till och från utlandet

1 § Kontrolluppgift skall lämnas om direkta och indirekta betalningar till
och från utlandet som överstiger 100 000 kronor eller utgör delbetalningar
av en summa som överstiger 100 000 kronor.

background image

21

SFS 2001:1227

Kontrolluppgift skall lämnas för fysiska och juridiska personer av den

som har förmedlat betalningen.

I kontrolluppgiften skall uppgift lämnas om
1. betalningens belopp,
2. vad betalningen avser,
3. vilket land som betalningen gjorts till eller kommer från, och
4. vid betalning till utlandet, betalningsmottagarens namn.

Begränsat skattskyldiga

2 § Kontrolluppgifter enligt 6 kap. och 8 kap. 1�6 §§ skall även lämnas för
fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

I kontrolluppgiften skall, utöver de uppgifter som anges i 6 och 8 kap.,

uppgift lämnas om mottagarens utländska skatteregistreringsnummer eller
motsvarande samt i kontrolluppgift enligt 6 kap. om mottagarens medbor-
garskap.

3 § Kontrolluppgifter enligt 7 kap. 1 § om ersättning som avses i 7 kap. 3 §
4 skall även lämnas för enskilda näringsidkare och juridiska personer som är
begränsat skattskyldiga.

I kontrolluppgiften skall, utöver ersättningen enligt 7 kap. 3 § 4, uppgift

lämnas om mottagarens utländska skatteregistreringsnummer eller motsva-
rande.

Utländska försäkringar

4 § Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i 11 kap. 8 §
skall lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren och försäkringstagaren
kan identifieras.

13 kap. Förbindelse att lämna kontrolluppgift

1 § Utländska företag som driver bankverksamhet, värdepappersrörelse,
fondverksamhet, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet i
Sverige utan att inrätta en filial eller motsvarande etablering här, skall innan
verksamheten inleds ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen om
att lämna kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

14 kap. Gemensamma bestämmelser om kontrolluppgifter

Tidpunkt och sätt för lämnande av kontrolluppgifter

1 § Kontrolluppgifter skall lämnas för varje kalenderår senast den 31 janu-
ari närmast följande kalenderår.

2 § Kontrolluppgifter skall lämnas till den skattemyndighet hos vilken den
uppgiftsskyldige är registrerad som arbetsgivare om inte annat anges i 3�
5 §§.

background image

22

SFS 2001:1227

3 § Kontrolluppgifter om privatbostadsrätter enligt 11 kap. 1 och 2 §§
skall lämnas till skattemyndigheten i den region där fastigheten ligger.

4 § Utländska företag som enligt 13 kap. har förbundit sig att lämna kon-
trolluppgifter skall lämna dessa till Riksskatteverket.

Kontrolluppgift enligt 12 kap. 4 § skall också lämnas till Riksskatteverket.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-
skriva att en kontrolluppgift skall lämnas till en annan myndighet än den
som anges i 2�4 §§.

6 § Om det inte av 2�4 §§ eller av föreskrifter enligt 5 § framgår till vilken
myndighet kontrolluppgiften skall lämnas, skall den lämnas till den skatte-
myndighet som är behörig att fatta beslut rörande den uppgiftsskyldige en-
ligt 2 kap. 1 eller 2 § skattebetalningslagen (1997:483).

7 § Kontrolluppgifter skall lämnas enligt fastställda formulär.

En kontrolluppgift får lämnas på medium för automatiserad behandling.

Kontrolluppgifternas innehåll

8 § En kontrolluppgift skall, utöver vad som följer av bestämmelserna i 6�
13 kap., innehålla

1. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som kontroll-

uppgiften lämnas för,

2. uppgift om avdragen skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) och

innehållen utländsk källskatt, samt

3. uppgift huruvida den person som kontrolluppgiften lämnas för är före-

tagsledare, närstående till en sådan person eller delägare, om uppgiften läm-
nas av ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag.

Sammandrag av kontrolluppgifter

9 § Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 6, 8 eller 9 kap.
skall till dessa foga ett sammandrag av kontrolluppgifterna.

10 § Ett sammandrag av kontrolluppgifterna skall innehålla

1. identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige,
2. uppgift om antalet lämnade kontrolluppgifter,
3. uppgift om det sammanlagda beloppet av avdragen skatt enligt skatte-

betalningslagen (1997:483) och innehållen utländsk källskatt, samt

4. uppgift om det sammanlagda beloppet av redovisade arbetsgivaravgif-

ter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna sammandrag av kon-
trolluppgifterna och om innehållet i dem.

12 § Sammandrag av kontrolluppgifter får lämnas på medium för automa-
tiserad behandling.

background image

23

SFS 2001:1227

Värdering av tillgångar och skulder

13 § Om värdet av en tillgång eller en skuld skall anges i en kontrollupp-
gift, skall värderingen göras i enlighet med bestämmelserna i 9�18 §§ lagen
(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.

15 kap. Annan uppgiftsskyldighet

Uppgifter till den skattskyldige

1 § Den som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt någon bestäm-
melse i 6�11 kap. skall senast den 31 januari året närmast efter det år som
kontrolluppgiften gäller översända ett meddelande med de uppgifter som
lämnas i kontrolluppgiften till den som uppgiften avser.

2 § Sådana onoterade företag som omfattas av 43 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229) samt fåmanshandelsbolag skall till företagsledare och delägare
samt närstående till dem lämna alla uppgifter som dessa behöver för att
kunna beräkna sina intäkter från företaget eller handelsbolaget.

Bestämmelserna i första stycket skall på motsvarande sätt gälla för euro-

peiska ekonomiska intressegrupperingar.

3 § Om makar tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet och den ena
är företagsledande make medan den andra är medhjälpande make, skall den
företagsledande maken till den medhjälpande maken lämna de uppgifter om
verksamheten som behövs för beräkningen av överskottet eller underskottet
i verksamheten.

Uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige

4 § Den som för egen eller någon annans räkning har företagit en rätts-
handling med någon som är skyldig att lämna kontrolluppgift enligt 6�12
kap. skall skriftligen eller på liknande sätt till den kontrolluppgiftsskyldige
lämna de uppgifter som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten skall
kunna fullgöras med anledning av rättshandlingen.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller även om någon har utnyttjat så-

dan rabatt, bonus eller annan förmån som avses i 6 kap. 3 § eller har mottagit
sådan ersättning eller förmån som avses i 6 kap. 4 §.

5 § Uppgifterna till den kontrolluppgiftsskyldige skall lämnas snarast och
senast den 15 januari året efter det år som uppgiften gäller om inte annat
anges i andra stycket.

Den som har utnyttjat en sådan förmån som avses i 6 kap. 3 § eller mot-

tagit en sådan ersättning eller förmån som avses i 6 kap. 4 § skall lämna upp-
gifterna till den kontrolluppgiftsskyldige senast månaden efter det att förmå-
nen utnyttjades eller ersättningen mottogs, dock inte senare än den 15 ja-
nuari påföljande år.

6 § Om den som är skyldig att enligt 4 och 5 §§ lämna uppgifter till den
kontrolluppgiftsskyldige inte fullgör denna skyldighet, skall den kontroll-
uppgiftsskyldige snarast anmäla detta till skattemyndigheten.

background image

24

SFS 2001:1227

Uppgiftsskyldighet vid registrering av andelar i värdepappersfonder

7 § Fondbolag som skall föra eller låta föra ett register enligt 31 § lagen
(1990:1114) om värdepappersfonder skall, då en förvaltare skall föras in i
registret enligt 31 a § den lagen, lämna förvaltaren uppgifter om den genom-
snittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en värdepappersfond som till-
hör en andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället för an-
delsägaren.

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre skall vara införd

i registret, skall den förvaltare som andelarna i värdepappersfonden flyttas
från lämna den nya förvaltaren eller fondbolaget uppgifter om den genom-
snittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

Anmälningsskyldighet om nedsättning av utländsk skatt

8 § Om en skattskyldig har fått avräkning av utländsk skatt från sin in-
komstskatt eller förmögenhetsskatt enligt bestämmelser i skatteavtal eller
enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt och om den utländ-
ska skatten därefter sätts ned, skall han anmäla detta till skattemyndigheten.

Anmälan skall göras inom tre månader från det att den skattskyldige fick

del av det beslut genom vilket den utländska skatten sattes ned. Anmälan
skall göras enligt ett fastställt formulär. Till anmälan skall beslutet om ned-
sättningen av den utländska skatten fogas i original eller i bestyrkt kopia.

16 kap. Anstånd

Anstånd med att lämna självdeklaration

1 § Den som på grund av särskilda omständigheter är förhindrad att lämna
självdeklaration inom föreskriven tid kan beviljas anstånd med att lämna de-
klarationen. Ansökan om anstånd görs hos en skattemyndighet.

Anstånd med att lämna deklarationen efter den 31 maj taxeringsåret får

beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

2 § Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga med att
upprätta självdeklarationer får ansöka hos den skattemyndighet som enligt 1
kap. 7 § är behörig att fatta beslut beträffande honom om att deklarations-
skyldiga beviljas anstånd med att lämna deklarationerna. Till ansökan skall
det fogas en förteckning över de deklarationsskyldiga för vilka ansökan
görs.

Om anstånd beviljas skall deklarationerna lämnas enligt en tidsplan som

beslutas av skattemyndigheten.

Anstånd får inte beviljas längre än till och med den 15 juni under taxe-

ringsåret.

Anstånd med att lämna särskilda uppgifter

3 § Bestämmelserna i 1 § gäller även för sådana särskilda uppgifter som
skall lämnas enligt 5 kap. 1 och 2 §§.

background image

25

SFS 2001:1227

17 kap. Förelägganden

Föreläggande att lämna självdeklaration och andra uppgifter

1 § Skattemyndigheten får förelägga den som inte har lämnat föreskriven
självdeklaration eller kontrolluppgift eller som har lämnat ofullständig själv-
deklaration eller kontrolluppgift att lämna eller komplettera självdeklaratio-
nen eller kontrolluppgiften. Detsamma gäller lämnande av särskilda uppgif-
ter eller andra uppgifter som är föreskrivna i denna lag.

2 § Skattemyndigheten får förelägga den som inte är deklarationsskyldig
enligt 2 kap. att lämna en självdeklaration.

Föreläggande att lämna uppgift i vissa fall

3 § Skattemyndigheten får förelägga en fysisk person och ett dödsbo i an-
dra fall än som avses i 7 eller 8 kap. att lämna kontrolluppgift om

1. sådan ersättning för utfört arbete som har betalats till en namngiven nä-

ringsidkare, eller

2. ränta från och fordran på en namngiven låntagare.

4 § Skattemyndigheten får förelägga den som är eller kan antas vara bok-
föringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan ju-
ridisk person än ett dödsbo, att lämna en uppgift om en rättshandling mellan
honom och någon annan eller att visa upp en handling eller lämna över en
kopia av en handling som rör rättshandlingen.

Föreläggandet skall avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av
1. att deklarations- eller annan uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och

fullständigt av andra än den som föreläggs, eller

2. att uppgiftsskyldighet enligt denna lag kan fullgöras av andra än den

som föreläggs.

5 § Om det finns särskilda skäl får även någon annan person som har före-
tagit en rättshandling än som avses i 4 § föreläggas att lämna en sådan upp-
gift som avses i den paragrafen.

Tidpunkt och sätt för lämnande av uppgift

6 § Uppgift som skall lämnas efter föreläggande skall lämnas på det sätt
och inom den tid som anges i föreläggandet.

Undantag

7 § En allmän förvaltningsdomstol får efter ansökan av den som enligt be-
stämmelserna i 3�5 §§ har förelagts att lämna uppgift, besluta att viss upp-
gift skall undantas från föreläggandet. Bestämmelserna i 3 kap. 13�14 c §§
taxeringslagen (1990:324) skall då tillämpas.

background image

26

SFS 2001:1227

Vite

8 § Om det finns anledning att anta att ett föreläggande inte följs, får det
förenas med vite. Vite får dock inte föreläggas staten, ett landsting, en kom-
mun eller en tjänsteman i tjänsten.

Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets lämp-

lighet bedömas.

9 § Om det finns anledning att anta att den uppgiftsskyldige eller, om den
uppgiftsskyldige är en juridisk person, ställföreträdare för den uppgiftsskyl-
dige har begått brott, får den uppgiftsskyldige inte föreläggas vid vite att
lämna en uppgift om uppgiften kan användas i en utredning av en fråga som
har samband med den gärning som brottsmisstanken avser.

18 kap. Undantag från uppgiftsskyldighet

1 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva
om undantag från skyldigheten att lämna en kontrolluppgift eller en förbin-
delse enligt en bestämmelse i 6�13 kap. om

1. undantaget inte kan antas komma att försvåra kontrollen av att deklara-

tionsskyldigheten har fullgjorts riktigt och fullständigt,

2. uppgiften saknar betydelse för beskattningen enligt lagen (1991:586)

om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller lagen (1991:591) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

3. uppgiften saknar betydelse för beräkningen av pensionsgrundande in-

komst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, och

4. undantaget inte påverkar Sveriges åtaganden inom det internationella

utbytet av information.

2 § Skattemyndigheten får efter ansökan medge befrielse för viss tid från
skyldigheten att lämna uppgift enligt 5 kap. 1 §. Sådant medgivande får åter-
kallas.

19 kap. �vriga bestämmelser

Behöriga företrädare

1 § Skyldigheten att lämna uppgifter enligt denna lag skall fullgöras

1. för en omyndig, av en förmyndare eller sådan god man som har förord-

nats enligt 11 kap. 1 § föräldrabalken beträffande rättshandling som omfat-
tas av förmyndarens ansvar eller den gode mannens förordnande,

2. för en sådan person för vilken god man eller förvaltare har förordnats

enligt 11 kap. 3, 4 eller 7 § föräldrabalken, av den gode mannen eller förval-
taren beträffande rättshandling som omfattas av förordnandet,

3. för en avliden person och hans dödsbo, av en sådan dödsbodelägare,

testamentsexekutor eller boutredningsman som skall förvalta den dödes till-
gångar, samt

4. för en annan juridisk person än ett dödsbo, av en ställföreträdare.

background image

27

SFS 2001:1227

Skyldighet att bevara underlag

2 § Den som är uppgiftsskyldig enligt bestämmelserna i denna lag är skyl-
dig att i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller på annat
lämpligt sätt se till att han har underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten
och för kontroll av den.

�verklagande

3 § Beslut av Riksskatteverket eller av en skattemyndighet får inte över-
klagas.

Förvaring och gallring

4 § Självdeklarationer och andra handlingar som enligt bestämmelserna i
denna lag eller taxeringslagen (1990:324) har lämnats till ledning för taxe-
ring eller upprättats eller för granskning omhändertagits av en myndighet för
taxeringskontroll, skall, om de inte återlämnas, förstöras sedan sex år eller, i
fråga om handlingar som avser ett aktiebolag eller en ekonomisk förening,
tio år har gått efter taxeringsårets utgång.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att handlingarna skall bevaras under längre tid än som anges i första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1990:325) om

självdeklaration och kontrolluppgifter skall upphöra att gälla. Den nya lagen
skall tillämpas första gången vid 2002 års taxering med följande undantag:

a) 2 kap. 1 § och 3�6 §§, 7 § 1�6, 8 §, 3 kap. 3 § samt 4 kap. 2 och 5 §§

tillämpas första gången vid 2003 års taxering, såvitt annat inte är föreskrivet
i lagen (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för
fysiska personer i vissa fall vid 2000�2003 års taxeringar,

b) 2 kap. 2 § tillämpas första gången vid 2003 års taxering, dock skall vid

2003 års taxering procentsatsen vara 29,3 vid tillämpning av 2 kap. 2 § 1,

c) 2 kap. 7 § 7 tillämpas första gången vid 2003 års taxering på beskatt-

ningsår som börjat den 1 januari 2002 eller senare,

d) 6 kap. 10 § tillämpas första gången vid 2003 års taxering såvitt avser

hänvisningen till 61 kap. 19 a och 19 b §§ inkomstskattelagen (1999:1229),

e) andra bestämmelser om kontrolluppgiftsskyldighet än de i 10 kap. 1�

6 §§ tillämpas första gången vid 2003 års taxering såvitt de innebär en ut-
vidgning av denna skyldighet jämfört med motsvarande äldre bestämmelser,

f) 12 kap. 1 § tillämpas första gången vid 2004 års taxering såvitt gäller

skyldighet att lämna kontrolluppgift för andra juridiska personer än döds-
bon, och

g) 12 kap. 2 och 3 §§ tillämpas första gången vid 2005 års taxering såvitt

gäller skyldighet att ange mottagarens utländska skatteregistreringsnummer
eller motsvarande.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 2, 4�9, 11�13 och 28 §§ samt 3 kap. 28 § la-

gen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall tillämpas vid
2002 och tidigare års taxeringar. Vid 2002 års taxering skall dock procent-
satsen vara 27 vid tillämpningen av 2 kap. 4 § 1. I övrigt skall den lagen till-
lämpas vid 2001 och tidigare års taxeringar.

background image

28

SFS 2001:1227

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.