SFS 1999:1284 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1999:1284 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
991284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 28 § lagen (1994:466) om sär-

skilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet skall ha följande lydelse.

28 §

2

Ansökan om åtgärd, granskningsledarens beslut enligt 15 § och be-

gäran om undantagande enligt denna lag prövas av den länsrätt inom vars
domkrets beslut om skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) skall fattas
då framställningen görs.

Om beslut om skatten skall meddelas av Skattemyndigheten i Stockholm

enligt bestämmelsen i 2 kap. 1 § tredje stycket sista meningen eller 2 § femte
stycket sista meningen skattebetalningslagen, är den länsrätt behörig inom
vars domkrets beslut om åtgärd skall verkställas eller har verkställts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. �ldre bestämmelser skall fort-

farande tillämpas i fråga om ansökan om åtgärd och begäran om undanta-
gande som har gjorts och beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117.

2

Senaste lydelse 1997:1104.

SFS 1999:1284

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.