SFS 2000:1292 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2000:1292 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
001292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet;

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 10 och 21 §§ lagen (1994:466)

om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet skall ha följande ly-
delse.

1 §

2

Denna lag tillämpas vid revision eller annan kontroll av att skatt eller

avgift tas ut enligt bestämmelserna i

1. kupongskattelagen (1970:624),
2. lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,
3. fordonsskattelagen (1988:327),
4. taxeringslagen (1990:324),
5. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artis-

ter m.fl.,

6. skattebetalningslagen (1997:483).
Lagen tillämpas även vid revision enligt tullagen (2000:1281) och lagen

(1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.,
vid revision eller annan kontroll enligt författning som anges i 1 kap. 1 § för-
sta stycket 1 lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter samt för kon-
troll av att föreläggande enligt lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontrolluppgifter, 6 kap. 25 § tullagen eller 2 § lagen om särskild skattekon-
troll av torg- och marknadshandel m.m. fullgjorts riktigt och fullständigt.

10 §

3

Hos den som inte kan bli föremål för revision enligt de i 1 § angivna

lagarna, men som kan föreläggas att lämna kontrolluppgift om rättshandling
enligt 3 kap. 5 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgif-
ter, 6 kap. 26 § tullagen (2000:1281), 3 kap. 50 a § lagen (1990:325) om
självdeklaration och kontrolluppgifter eller 14 kap. 4 § skattebetalningsla-
gen (1997:483), får handlingar som kan ha betydelse för kontrolluppgifts-
skyldigheten granskas utan föregående föreläggande. Granskningen får gö-
ras endast om det finns särskild anledning att anta att handlingar av bety-
delse för kontrolluppgiftsskyldigheten kommer att påträffas och det finns en
påtaglig risk att utredningen skulle försvåras av ett föreläggande samt det
finns ett betydande utredningsintresse för kontrollen.

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

2

Senaste lydelse 1998:1681.

3

Senaste lydelse 1997:503.

SFS 2000:1292

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

2

SFS 2000:1292

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

�&tgärd enligt första stycket omfattar även befogenhet att eftersöka och

omhänderta handling som får granskas.

21 §

4

Kronofogdemyndigheten får på begäran av granskningsledaren verk-

ställa beslut om åtgärd enligt denna lag. Granskningsledaren får dock verk-
ställa beslut om åtgärder i verksamhetslokaler, om det kan ske obehindrat.

Vid verkställighet av beslut om åtgärd som grundar sig på kontroll enligt

tullagen (2000:1281) har Tullverket samma befogenheter som kronofogde-
myndigheten.

Ett beslut i fråga om åtgärd enligt denna lag får, om inte något annat anges

i beslutet, verkställas omedelbart. Ett sådant beslut får inte utan särskilda
skäl verkställas mellan kl. 19.00 och kl. 08.00. Beslutet förfaller om verk-
ställigheten inte påbörjats inom en månad.

Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift gäller ome-

delbart om inte annat anges i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. �ldre bestämmelser skall fort-

farande tillämpas i fråga om skatt, tull eller avgift som skall tas ut enligt tul-
lagen (1994:1550).

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1999:423.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.