SFS 2000:1293 Lag om ändring i lagen (1999:1284) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2000:1293 Lag om ändring i lagen (1999:1284) om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
001293.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:1284) om ändring i lagen
(1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i
beskattningsförfarandet;

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 28 § lagen (1994:466) om sär-

skilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet i stället för dess lydelse en-
ligt lagen (1999:1284) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

28 §

2

Ansökan om åtgärd, granskningsledarens beslut enligt 15 § och be-

gäran om undantagande enligt denna lag prövas, om inte annat följer av an-
dra stycket, av den länsrätt inom vars domkrets beslut om skatt enligt skatte-
betalningslagen (1997:483) skall fattas då framställningen görs.

Om beslut om skatten skall meddelas av Skattemyndigheten i Stockholm

enligt bestämmelsen i 2 kap. 1 § tredje stycket sista meningen eller 2 § femte
stycket sista meningen skattebetalningslagen, är den länsrätt behörig inom
vars domkrets beslut om åtgärd skall verkställas eller har verkställts. Det-
samma gäller om beslut om tull eller annan skatt skall meddelas av Tullver-
ket.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Anita Saldén Enérus
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

2

Senaste lydelse 1999:1284.

SFS 2000:1293

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.